15
05.2014

Kłopoty tych co ulegli i wskazali komu użyczyli pojazd
Oto w jakie tarapaty można się wpakować, gdy wbrew naszym zaleceniom właściciel pojazdu wskaże kogoś pomimo, że nie pamietał i przesłane zdjęcie było mało wyraźne. Tu wezwany wskazał kobietę, a funkcjonariusze mający ostrzejszy oryginał stwierdzili, że jechał mężczyzna i zagrozili doniesieniem do prokuratury. Dlatego zawsze należy odmawiać wskazania odmawiając zeznań lub uchylając się od odpowiedzi na pytanie.
Najlepiej wysłać wniosek nr 1 o umorzenie postępowania.
Można się jednak bronić i w takiej sytuacji jak na zdjęciu.

Bdnewskazaniejpg

Oto nasza porada dla tego czytelnika:

Proszę spojrzeć czy na wezwaniu było pouczenie o prawach świadka do odmowy zeznań i uchylenia się od odpowiedziedzi na pytanie. Jeśli pouczenia nie było (nigdy ich nie ma) to trzeba w piśmie do nich powołać się na brak takiego obowiązkowego pouczenia z art. 182 i 183 kpk w związku z art. Art. 41§ 1. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a zgodnie z art. 16 kpk w związku z art. 8 kpw, brak należnego pouczenia nie może dla Pana wywoływać ujemnych skutków procesowych, a więc nie można postawić Pana w stan oskarżenia za fałszywe oskarżenie ani karać za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 8. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń, zgodnie z którym jest zobowiązana działać Straż Miejska i GITD stanowi:

W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2, 4, 5, 7–9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego.


Art. 16 Kpk
§ 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.
§ 2. Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle oko-liczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1.

W piśmie można dodać pouczenie:

Próba karania lub zawiadomienie do prokuratury w takiej sytuacji, wobec rażącego naruszenia obowiązujących przepisów będzie przestępstwem nadużycia władzy przez funkcjonariuszy (art. 231 kk), przestepstwem fałszywego oskarżenia (art. 234 kk) i przestepstwem zatajenia dowodów świadczących, że strona ani przestępstwa ani wykroczenia nie popełniła lub tworzenia dowodów fałszywych (art. 235 i 236 kk).Kategorie