23
04.2015

Glosa częściowo aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego uwzględniajacego apelację skazanego z art. 96 par. 3 kw
Glosa do Wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie

z dnia 26 marca 2015r. Sygn. Akt: II Ka 94/14

wydanego w przedmiocie uwzględnienia apelacji

od wyroku Sądu Rejonowego w Bochni

skazującego za wykroczenie z art. 96 par. 3 kw

 

Wyrok będący przedmiotem niniejszego komentarza został wydany na tle następującego stanu faktycznego: Straż Miejska skierowała do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie za to, że obwiniony wykroczył przeciwko przepisom o porządku ruchu na drogach publicznych w ten sposób, że wbrew obowiązkowi, jako posiadacz pojazdu samochodowego nie wskazał na żądanie Straży Miejskiej, komu powierzył ww. pojazd do kierowania lub używania, którego kierujący przekroczył prędkość co uwieczniono za pomocą fotoradaru. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bochni obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 96 § 3 kw (tj. nie wskazanie sprawcy wykroczenia uwiecznionego fotoradarem przez Straż Gminą) uznano za winnego jego popełnienia.  Od stosownego wyroku Obwiniony podniósł apelację zarzucając, że:

- Oskarżenie wniesiono przez organ nie uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego.

- druk skierowanego do niego wezwania przez Straż Gminną o udzielenie informacji w trybie art. 78 ust.4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym nie odpowiada konstytucyjnemu wzorcowi.

-na etapie występowania przez Straż Gminną o udzielenie informacji w trybie art. 78 ust.4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym nie uszanowano jego: prawa do odmowy złożenia wyjaśnień ( na wypadek gdyby udzielona Straży Gminnej odpowiedź  miała skutkować przyznaniem mu statusu obwinionego), prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi ( na wypadek gdyby udzielona Straży Gminnej odpowiedź  miała skutkować przyznaniem mu statusu świadka), prawa do uniknięcia odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie

- nie uwzględniono okoliczności iż, wezwany do udzielenia informacji w trybie art. 78 ustawy PORD , może nie pamiętać komu powierzył samochód do kierowania w oznaczonym czasie zwłaszcza że żaden przepis nie nakazuje prowadzenia rejestru jego użytkowników.

- w sprawie nie udowodniono mu popełnienia zarzucanego wykroczenia.

Sąd Okręgowy w Tarnowie uwzgledniajac apelację uznał, że sprawę należy skierować do ponownego rozpoznania.

Tezy wysnute przez Sąd Okręgowy:

  1. Straży Gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu Wykroczeń.
  2. Pismo Straży Gminnej (miejskiej) skierowane do właściciela pojazdu z żądaniem alternatywnym nie może zostać uznane za niedopuszczalne jako pozostawiające wybór sposobu ukarania (poprzez przyznanie się do wykroczenia lub przyjęcia mandatu za niewskazanie sprawcy).
  3. Stosowanie art.96 §3 k.w. musi pozostać wolne od automatyzmu i dokonywać się z poszanowaniem konstytucyjnych a nawet traktatowych (EKPCz) praw i wolności człowieka.
  4. Wezwany w trybie art. 78 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym ma prawo bez ryzyka ścigania za popełnienie wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. powołać się na niepamięć, zwłaszcza że żaden przepis nie zobowiązuje obywatela do prowadzenia rejestru „pracy” prywatnie użytkowanego samochodu.

 

W zakresie tez postawionych przez Sąd Okręgowy należy uznać częściową aprobatę dla oceny prawnej dokonanej przez ten Sąd.

Czytaj więcej ...

22
04.2015

Jak zawiesić egzekucję z mandatu niedoręczonego w sposób prawidłowy
Opinia prawna Anuluj-Mandat.pl:

Wezwanie mandatowe (czasami zatytułowane tylko „wezwaniem”) czyli quiz typu ABCD lub ABC, mimo iż nie jest mandatem w sensie prawnym bywa często nadużywane przez służby mundurowe i z nikomu nieznanych przyczyn traktowane jak mandat. Nieznający przepisów biedny obywatel może paść ofiarą zorganizowanego ataku ze stron współpracujących ze służbami mundurowymi organów egzekucyjnych, takich jak np. Prezydent Miasta, Burmistrz czy Wójt. Mają oni możliwość wszczęcia egzekucji administracyjnej i dobrania się do portfela obywatela przymusem, np. poprzez groźnie brzmiących egzekutorów czyli poborców podatkowych, skarbowych (nie mylić z egzekucją cywilną, gdzie działa komornik).

O tym czy zostaje wobec nas wszczynana egzekucja administracyjna dowiadujemy się najczęściej w ostatnim przewidzianym przez prawo momencie, mianowicie w chwili rozpoczęcia, gdy machina represji już ruszyła – np. nasze konto bankowe zostaje zajęte, a domu przychodzi list z „tytułem wykonawczym” – dokumentem oznajmiającym nam, że została wszczęta przeciw nam egzekucja lub co gorsza, bez zapowiedzi zjawia się w naszych drzwiach poborca skarbowy, ze wspomnianym dokumentem w rękach i przystępuje do ściągania należności. Warto zatem poświęcić chwilę na lekturę niniejszego artykułu aby dowiedzieć się co to w ogóle jest egzekucja administracyjna i jak się przed nią bronić.

 

CZYM JEST ZAWIESZENIE EGZEKUCJI?

Możliwości przed tego typu zorganizowanym atakiem z pozoru wydają się trudne, jednak bardzo dobrą linią obrony okazuje się doprowadzenie do zawieszenia egzekucji. Aby zapoznać się z tym tworem należy sięgnąć do ustawy zwanej postępowanie egzekucyjne w administracji.

Czytaj więcej ...

21
04.2015

Omówienie najnowszych zmian w prawie dotyczących kierowców
Na początek należy zdementować taką plotkę i kaczkę dziennikarską pojawiającą się tu i ówdzie:

Sejm przeforsował niekonstytucyjną zasadę, zgodnie z którą płacić mandat z fotoradaru będzie musiał właściciel pojazdu, a nie ten, kto wykroczenie rzeczywiście popełnił

http://niewygodne.info.pl/artykul5/02188-Setki-nowych-fotoradarow-i-wyzsze-mandaty.htm

 

Otóż, nie jest prawdą, że Sejm "przeforsował" te zapisy. Po I czytaniu projekt ustawy (druk sejmowy nr 3222) został 18 marca dopiero skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, termin posiedzenia w tej sprawie nie został jeszcze zaplanowany. 


Przepis ten jest niekonstytucyjny ze względu na złamanie zasady nulla poena sine lege certa, bo wysokość kary będzie się zmieniała ze względu na sposób ujawnienia tego samego czynu zabronionego (policja/inna służba vs. fotoradar). Do tego skoro za fotoradar nie będzie pkt karnych, to na to właśnie czekali ci, których stać na samochody za 800 tys. i więcej - po prostu "kary administracyjne" na kilka tys. rocznie wrzucą sobie w koszty bez obaw o utratę prawa jazdy. Dodatkowo, z tego co się doczytałem, karany może być również posiadający tytuł prawny posiadacz pojazdu, wskazany przez właściciela, czyli dalej można podawać jako posiadacza obcokrajowca spoza UE, co będzie oznaczało nieskutecznosć egzekucji administracyjnej. Może to prowadzić do rozwinięcia się systemu obcokrajowców-słupów do wynajęcia, na podobnych zasadach jak handel punktami karnymi.

Byłaby tez złamana fundamentalna zasada nullum crimen sine culpa, bo będzie karany własciciel pojazdu nie sprawca, a trudno sobie wyobrazić, ze zostanie wyłączoną z karania na mocy kw i kpw część wykroczeń tylko ze względu na sposób ich rejestracji. To byłoby złamanie fundamentalnych praw, na których oparte jest całe prawo karne (rodzaj dowodu nie decyduje o przestepstwie tylko prawda materialna ustalona przez sąd). Z kolei jesli tego nie wyłączą będziemy mieli albo podwójne karanie, albo zadziwiajacą historię niewszczynania postępowania wyjaśniajacego dot. ustalenia sprawcy wykroczenia, gdyż została juz ukarana inna osoba.

Tym samym sposobem można by stworzyć niebezpieczny precedens "wyłączania" poszczególnych przestępstw lub wykroczeń spod prawa karnego/wykroczeniowego i wrzucania do prawa administracyjnego. Gdyby obowiązywały w tym samym czasie dwa różne tryby i dwie różne kary za ten sam czyn to... Chyba byłby to pierwszy taki przypadek w polskim prawodawstwie.

Poroniony pomysł ustalenia zastępczego karania jakiegoś "chłopca do bicia" lub "kozła ofiarnego" w zastepstwie rzeczywistego sprawcy wykroczenia nie tylko demaskuje brak związku motywu stawiania i używania fotoradarów z poprawem bezpieczeństwa na drodze (pirat drogowy mający pewnosć, że zawsze ktoś inny zapłaci za niego nie zdejmie nogi z gazu póki kogoś nie zabije); kojarzy sie też jak najgorzej, z odgórnym ustaleniem przez Niemców w latach 30-tych, że wszystkiemu winni są jacyś "Żydzi" poprzez wprowadzenie Ustaw Norymberskich. Szkoda gadać.

Już zresztą rozpoczęly się protesty firm leasingowych, banków i przedsiębiorców będących wlaścicielami flot samochodowych. Dlaczego mają ponosić kary za takich kierowców?

 

Przejdźmy do omówienia rzeczywiście wprowadzonych zmian:

Czytaj więcej ...

18
04.2015

PORADNIK DLA KIEROWCÓW PODCZAS KONTROLI DROGOWEJ
Prawo do zatrzymania przysługuje co do zasady Policji. Funkcjonariusz zatrzymujący nas osobiście powinien być w pełni umundurowany. Samo zatrzymanie może zostać dokonane „tarczą”, ręką lub latarką ze światłem czerwonym(w przypadku słabej widoczności). Mamy prawo się nie zatrzymać jeżeli próbuje nas zatrzymać Policjant nieumundurowany (w obszarze niezabudowanym) lub nie w pełni umundurowany, a my mamy uzasadnione wątpliwości, czy ta osoba jest funkcjonariuszem policji lub innej straży – powinniśmy powiadomić telefonicznie najbliższą jednostkę Policji o tym fakcie.

Dodatkowo, Policja ma prawo zatrzymać nas używając urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; art. 129 ust 1 pkt 12) ustawy prawo o ruchu drogowym. (np. skorzystanie z sygnalizacji świetlnej oznacza, iż kierujący powinien, zwolnić a następnie zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu lub podążać za radiowozem). Przepisy przewidują zatrzymanie pojazdem powietrznym.

Należy Pamiętać, iż ustawa o ruchu drogowym oraz inne ustawy również upoważniają inne służby do dokonywania kontroli – w różnych zakresach, np. Straż Parku, Strażnicy Leśni, Straż Graniczna, Organy Celne, Straż Gminna (Miejska) oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). Zgodnie z przepisami Straż Gminna (Miejska), nie może zatrzymać do kontroli pojazdu naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego. (art. 129 ust 3 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym). Dlatego Strażnicy nie mogą stosować wideorejestratorów i wideoradarów.

Najszersze uprawnienia do przeprowadzania kontroli posiada Policja. Funkcjonariusze ITD mogą przeprowadzać kontrolę w zakresie trzeźwości, transportu drogowego, rażącego nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Służba ta może legitymować uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu oraz sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Strażnicy Gminni (Miejscy) są uprawnieni do zatrzymania pojazdów (za wyjątkiem sytuacji opisanej wcześnie); sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem; używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu; legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu; sprawdzenia wykonania obowiązku powiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zgodności stanu pojazdu z danymi w dowodzie rejestracyjnym.

Czytaj więcej ...

18
04.2015

Naklejki ochronne Anuluj-Mandat.pl dla wkurzonych obywateli. Oferta Jubileuszowa.
18 kwietnie 2015 mija rok od powstania naszego Serwisu www.Anuluj-Mandat.pl, który był odpowiedzią na zapotrzebowanie skutecznej walki z fotoradarami i jest kontynuacją bloga Tomka Parola z poradami antymandatowymi na www.3obieg.pl 

Dziś to już nie tylko serwis, to po ostatniej modernizacji marcowej (3 tygodnie temu) w pełni profesjonalna Kancelaria Direct specjalizujaca się w fotoradarach, w ochronie przed mandatami za parkowanie, wideorejestratorami z nieoznakowanych pojazdach policyjnych, kosztami odholowywania, blokadami na koła, karami sądowymi, radarami ręcznymi typu ISKRA-! i laserowymi, nadużyciami funkcjonariuszy na goracym uczynku, kosztami dojazdu świadka i pomagająca w uzyskaniu odszkodowań po wygranych sprawach. Piszemy też apelacje, tworzymy pisma procesowe i monitorujemy postepowania, oraz szukamy rozwiazań w sprawach nietypowych >>> http://anuluj-mandat.pl/advice

Naszą misją jest ochrona obywateli przed wrobieniem ich w odpowiedzialnosć za wykroczenie i jesteśmy w tym cholernie skuteczni, tak że warto z nas skorzystać

http://anuluj-mandat.pl/page/alias/anuluj-mandat

 

Można u nas się bronić w prosty sposób generując indywidualne dokumenty oparte na bardzo skutecznych 10 rodzajach i kilkudziesięciu wzorach:

(w zależności od zaznaczonych opcji)

http://anuluj-mandat.pl/steps/step_1

 

Dzięki nam z 15 tysięcy Użytkowników już ponad 10 tys. osób anulowało mandaty (5 tysiecy spraw jeszcze trwa), pomogliśmy wygrac ponad 400 spraw sądowych http://anuluj-mandat.pl/page/alias/nasza-skutecznosc, pomogliśmy w likwidacji 4 Straży Miejskich i Gminnych, a kilku Strażników udało się postawić w stan oskarżenia. Oczywiście były też i porażki, bo nie zawsze sądy przejmują się prawem. Cóż mimo to uważamy, że te 10 przegranych apelacji na tyle spraw zleconych czyli raptem 1 promil, także dowodzi niebywałej skuteczności naszej metody. Tam gdzie nie ma dokumentów są żywi, najlepsi w Polsce w tych sprawach i zaangażowani prawnicy, których można zapytać i zlecić pismo procesowe: 

http://anuluj-mandat.pl/advice

Rzecz jasna prowadzimy też działania edukacyjne na darmowym blogu http://anuluj-mandat.pl/blog oraz prewencyjne poprzez ochronę prawną użytkowników radaro-ostrzegacza i nawigacji Coyote http://anuluj-mandat.pl/coyote oraz tworzenie wspólnie z nimi mapy fotoradarów i radarów http://anuluj-mandat.pl/map

Mamy przy tym satysfakcje, że nasz gadżet czyli naklejka-lejek na samochód, stworzona by okazywać publicznie dezaprobatę dla łupienia obywateli także okazała się niezłym zabezpieczeniem antymandatowym. Już trzy kwartały temu użytkownicy naszych naklejek zaczęli zauważać, że często są pomijani w karaniu za nieprawidłowe parkowanie :-) W zasadzie to logiczne, po co tracić czas na "pieniacza" dobrze wyedukowanego i wkurzonego, który jest czytelnikiem Anuluj-Mandat.pl więc na pewno nie zapłaci mandatu i nie przyniesie miastu/gminie pieniążków a strażnikom prowizji i statystyk, gdy można sie skupić na karaniu tych nie znajacych prawa i pokornych.

Idziemy więc za ciosem i z okazji urodzin serwisu dajemy gratis nowy wzór naklejki zabezpieczającej, tak zwany OKRĄGŁY lub JUBILEUSZOWY, tym wszystkim, którzy od dzisiaj (18.04) do 30.04 dokonają zakupu co najmniej jednego Lejka na naszej aukcji na Allegro!

 

http://allegro.pl/naklejka-anuluj-mandat-pl-na-samochod-5-szt-i5280525942.html?source=mlt

 

 

Powiększenie tej gratisowej wyglada tak:

 

 

Na samochodzie wyglądają tak:

 

 

Mamy nadzieję, że w ten sposób coraz wiecej osób bedzie chronionych przed mandatowym bezprawiem, coraz wiecej ludzi sie dowie, że można się bronić skutecznie i coraz bardziej takie formacje jak Straż Miejska/Gminna będą nieprzydatne pazernej władzy.

 

Zespół Anuluj-Mandat.pl16
04.2015

Funkcjonariusz zarządził odholowanie samochodu osoby niepełnosprawnej bo nie miał tabliczki. Czy miał do tego prawo?
To sytuacja z życia wzięta, osoba niepełnosprawna (trudno chodząca o kulach) staneła na miejscu dla osób niepełnosprawnych i poszła do przychodni. Niestety samochód nie miał tabliczki, gdyż ta została przez nieuwagę w drugim pojeździe będącym w naprawie. Gdy niepełnosprawny kierowca przyszedł na miejsce samochodu nie było, został odholowany. Rozpoczęła się droga przez męke kalekiej osoby. Nie miał mu kto pomóc z rodziny więc możemy sobie wyobrazić co przeszedł wyjaśniając sprawę. Koszty wraz z mandatem, opłata za odholowanie i taksówkami to ponad 700 zł. A co na taką sytuację Prawnicy z Anuluj-Mandat.pl? - oto nasza opinia

 

 

Rozwiązanie zagadnienia prawnego: czy funkcjonariusz miał prawo zarządzić odholowanie pojazdu z miejsca przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych tylko dlatego, ze brak było tabliczki o niepełnosprawności kierowcy/uzytkownika pojazdu? Co jeśli kierowca był niepełnosprawny ale nie miał tabliczki z jakiegoś powodu (np. bo samochód nie jego lub słuzbowy) albo gdy niepełnosprawny był pasazer samochodu a kierowca był de facto jego opiekunem? Czy o niepełnosprawności stanowi tabliczka (np. samorząd warszawski uznał, że brak opłaty parkingowej za szybą to za mało by uznac ze miejsce nieopłacone i by zlecić odholowanie)? Kto w takim przypadku ma ostatecznie zapłacić za odholowanie pojazdu osoby niepełnosprawnej?

Czytaj więcej ...

14
04.2015

Jak powinien być oznakowany fotoradar oraz funkcjonariusz podczas kontroli prędkości
Wymagany sposób oznakowania fotoradarów i zasad widoczności funkcjonariuszy SM/SG/ITD i Policji (oraz innych zasad) podczas dokonywania pomiarów prędkości.

 

            Celem niniejszego opracowania jest opisanie wskazanego przez ustawodawcę sposobu oznakowania fotoradarów oraz zasad widoczności funkcjonariuszy Straży Gminnej (Miejskiej), Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Opracowanie zostanie podzielone na dwa moduły, będące odzwierciedleniem dualizmu przedmiotu pracy.

 

  1. Sposób oznakowania fotoradarów

 

 

          Opisując wymagany ustawą oraz rozporządzeniem sposób oznakowania fotoradarów podczas dokonywania pomiarów prędkości, należy rozpocząć od wyjaśnienia czym jest przedmiotowy fotoradar. Definicję przedmiotu zwanego potocznie „fotoradar' zawiera ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602).  Ustawodawca zawarł wyżej wymienioną definicje w art. 1 ust. 59 - urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Sam sposób oznakowania urządzeń rejestrujących reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące wydane na podstawie art. 129h ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi:

 

Czytaj więcej ...

13
04.2015

Złóż zawiadomienie o przestępstwach Strażników
Bezprawne jest:

- wysyłanie wezwania alternatywnego z fotoradarów i za złe parkowanie,

- wzywanie do wskazania kierującego bez ustalenia, że to sam wzywany nie kierował pojazdem,

- żądania zapłacenia mandatu i wyrażenia zgody na mandat gdy przysłano samo wezwanie bez mandatu,

- żądanie przyjęcia grzywny za niewskazanie kierującego,

- straszenie tą grzywną bez pouczenia wzywanego o jego prawach procesowych (jako świadka) do milczenia,

- zarzucanie popełnienia wykroczenia wzywanemu, który po prostu skorzystał ze swojego prawa kodeksowego do milczenia,

 

- straszenie sądem bez pouczenia o prawach świadka,

- manipulowanie prawem (przekręcanie norm prawnych, przemilczanie przepisów, używanie fałszywych wykładni),

- wymuszanie mandatu bez udowodnienia winy,

- domniemanie winy właściciela pojazdu bez dowodów

oraz

- wszczynanie egzekucji bez doreczenia mandatu wraz z pouczeniem o prawie do odmowy przyjęcia i odebraniem pokwitowania jego przyjecia na blankiecie  mandatu(pokwitowanie odebrania przesyłki pocztowej to za mało).

- ukrywanie dowodów niewinności,

- usiłowanie ukarania po terminie przedawnienia,

- wprowadzanie w błąd sądu we wniosku o ukaranie celem doprowadzenia do skazania,

- podżeganie wzywanego do wskazania kogokolwiek jako kierującego, pomimo, że ten zeznał, iż nie wie bądź nie pamięta kto,

- wzywanie współwłasciciela pojazdu.

Każdy z tych czynów funkcjonariuszy może być przestepstwem, zwłaszcza, gdy są stosowane  masowo i z premedytacją, czyli pomimo zwrócenia im wcześniej uwagi, że działają bezprawnie porzez wysłanie dokumentu nr 1 lub dokumentu nr 4:  http://anuluj-mandat.pl/steps/step_1

 

Czytaj więcej ...

10
04.2015

Odcinkowy pomiar prędkości - mity i fakty
Media, zwłaszcza branżowe, huczą na temat nowego "bata" na kierówców, który testowo jest już wprowadzany i ma być o wiele skutecznijszy od fotoradarów w ujawnianiu i karaniu sprawców wykroczeń za przekroczenie prędkości.

 

 

 

Czyżby?

My mamy poważne watpliwości prawne czy w ogóle oprócz wzrostu ilosci pułapek na zmotoryzownych i nie zmotoryzowanych włascicieli pojazdów cokolwiek sie zmieni i jakiekolwiek wady systemu fotoradarów zostaną w ten sposób wyeliminowane. 

Sytem odcinkowych pomiarów prędkości ma się tak do karania sprawców okreslonych wykroczeń jak za czasów PRL słynna PZPR do swojej nazwy. Wtedy powiadano o niej: ani Polska, ani Zjednoczona, ani Partia, ani Robotnicza. Dziś powiemy o nowym systemie: ani nie umozliwi karania, ani ustalenia sprawcy, ani nie ustala jakie miało miejsce wykroczenie, gdzie i kiedy.

Więc o co chodzi?

Czytaj więcej ...

08
04.2015

Czym jest myto viaTOLL i co się zmieniło od 2 stycznia 2015
Od 1 lipca 2011 roku działa elektroniczny system poboru opłat drogowych, tzw. e-myto, który zastąpił dotychczasowe winiety. Projekt, budowę i obsługę powierzono w drodze przetargu austriackiej firmie Kapsch. Problemy zaczęły się jeszcze zanim w ogóle system uruchomiono -  firma nie podłączyła do systemu informatycznego wszystkich urządzeń naliczających opłaty na czas i dlatego system Viatoll zaczął funkcjonować dopiero 3 lipca 2011. Później było już tylko gorzej. Zdarzało się, że Viatoll błędnie wskazywał, że kierowca przejechał pod bramką bez wymaganej opłaty lub kilkukrotnie zawyżał jej wysokość. Zdarzało się, że kierowca – nieświadomy, że Viabox działa błędnie – załamywał się dostając olbrzymi rachunek za przejazd bez uiszczenia opłaty. Zdarzało się w końcu, że kierowca popełnił samobójstwo prawdopodobnie po tym, jak dostał rachunek w wysokości 120 tys. złotych. Tak więc system nie zawsze działa sprawnie, a nasze prawo nie jest przystosowane do tego nowego jeszcze systemu. Miało być szybko, sprawnie i nowocześnie, bez kolejek i szlabanów, a wyszło jak zawsze.

 

Jak to działa?

Czytaj więcej ...

01
04.2015

Przedawnienie mandatu i egzekucji
Jak to jest z przedawnieniami? Otóż po odmowie przyjecia mandatu kredytowego za złe parkowanie gdy na miejscu nie było sprawcy, postepowanie mandatowe przedawnia się po 90 dniach. W przypadku fotoradarów mogą wreczyć mandat do 180 dni. Jeśli postepowanie mandatowe się przedawni, mają rok od ujawnienia czynu na złożenie wniosku do sądu. Jeśli nie zdążą karanie sie przedawni własnie z upływem roku. Jeśli zdążą karanie się przedawni po 2 latach od ujawnienia czynu.Jeśli do 2 lat nie zapadł wyrok prawomocny - jest po temacie. Trzeba pamietac jednak by zawsze się na przedawnienie powołać.
Co jednak egzekucją z prawidłowo wręczonego mandatu lub zasądzonej grzywny?

Oczywiście kara grzywny nałożona za wykroczenia w drodze mandatu karnego ulega przedawnieniu podobnie jak każda kara, co oznacza iż po upływie określonego przepisami czasu nie ma możliwości przymusowego wyegzekwowania należnej grzywny w drodze przymusu.

Ile więc czasu można unikać poborcy podatkowego lub skarbowego?

Czytaj więcej ...

01
04.2015

Nie bójmy się Wideorejestratorów policyjnych w nieoznakowanych pojazdach
Ostatnimi czasy dość głośno zrobiło się o kwestii video rejestratorów w Polsce za sprawą domniemanego wykroczenia popełnionego przez zdobywcę medalu w rajdzie Dakar – Krzysztofa Hołowczyca. Jako że moim ulubionym lektorem w nawigacji samochodowej jest właśnie głos popularnego Hołka postanowiliśmy wraz z zespołem anuluj-mandat.pl przyjrzeć się kwestii tak nagłośnionej w mediach.

            By prawidłowo zrozumieć kwestię nieszczęsnego spotkania Pana Hołowczyca z Policjantami należy w pierwszej kolejności naświetlić kwestię czym są jak działają oraz na jakiej podstawie prawnej funkcjonują video rejestratory.

            Służby drogowe ( notabene nie tylko Policja) otrzymały możliwość przeprowadzania pomiaru za pomocą video rejestratorów w regulacji  art. 129 ust. 1 i ust. 2 pkt 9  oraz w pkt 9a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) w brzmieniu:

„Art. 129.

  1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.
  2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

    Czytaj więcej ...

15
02.2015

Piszmy skargi na wyczyny Strażników Miejskich do Wojewody i Komendanta Policji
Każde nawet najmniejsze przekroczenie uprawnień przez Strażnika w kwestii fotoradaru (wezwania alternatywne, źle ustawione urządzenia, działania bez uprawnień, popełniane wykroczenia podczas czynności, arogancja itd) powinno skutkować z naszej strony zawiadomieniem prokuratury (która jednak niechętnie się zajmuje postepowaniem przeciwko innym służbom) oraz personalną skargą na komendatna straży i danego funkcjonariusza do Wojewody.

Nie do Gminy, Wójta, Burmistrza czy Prezydenta Miasta ale do Wojewody właśnie !!!

Bowiem nadzór nad działalnością strażników miejskich i gminnych, w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o strażach gminnych, sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego jesli chodzi o Warszawę) Policji, działającego w jego imieniu.

Wśród ww. zadań znajduje  się odwołanie do uprawnień określonych w art. 12 w związku z art 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, przyznającego strażom miejskim i gminnym prawo do kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru prędkości. Nadzór nad strażami miejskimi i gminnymi przez wojewodę jest związany z policyjnym charakterem Straży.

Czytaj więcej ...

12
02.2015

Nielegalne wezwania z fotoradarów
Już niemal od roku portal internetowy Anuluj-Mandat.pl zajmuje się obroną obywateli przed tolerowanym przez policję oraz prokuraturę bezprawiem mandatowym.

W głównych telewizjach od lat lansowana była teza o pladze piractwa drogowego wśród polskich kierowców i o konieczności instalowania fotoradarów oraz rejestratorów monitoringu, celem zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Część tego kłamstwa, krzywdzącego dla Polaków, zdemaskował niedawno Prezes Najwyższej Izby Kontroli publikując raport na temat działań służb dbających o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ujawniając miedzy innymi, że połowa ukaranych to nie są kierowcy, a zwiększenie ilości fotoradarów nie tylko nie poprawiło bezpieczeństwa na polskich drogach, ale wręcz je pogorszyło.

Niewątpliwie jedno zdanie wynika po części z drugiego.
Jeśli nie są karani kierowcy, czyli sprawcy, to w jaki sposób kary te mają odstraszać sprawców przed popełnieniem kolejnych wykroczeń drogowych? A jeśli nie sprawcy to, kto? Dlaczego tak się dzieje? Otóż twórcy kodeksu wykroczeń i kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia nie przewidzieli używania fotoradarów na tak masową skalę. Urządzenia rejestrujące miały być tylko narzędziem pomagającym służbom (głównie policji) w udokumentowaniu wykroczenia, pełniąc jednocześnie funkcję prewencyjną poprzez zainstalowanie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Natomiast podstawową jednostką reagującą na wykroczenie miał być patrol drogowy, którego zadaniem było czyn zabroniony ujawnić (mierząc prędkość), przerwać wykroczenie (zatrzymać pojazd), natychmiast ustalić sprawcę (wylegitymować kierowcę) i ukarać go mandatem. Dopiero, gdy kierowca odmówił przyjęcia mandatu lub czyn był zbyt poważny sprawa trafiała do sądu. Jeszcze niedawno powszechność patroli była głównym, prostym i skutecznym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo na drogach, bo mając w ręku kierowcę karały sprawcę, przerywając jego wykroczenie, oddzielając drobne wykroczenia od piractw i bez zbytniego angażowania sądów.

Czytaj więcej ...

Kategorie