FAQ

 1. Chciałem się zarejestrować ale nie dostałem linku aktywacyjnego

  Link aktywacyjny powinien się pojawić na podanej skrzynce pocztowej niemal natychmiast po wysłaniu informacji o jego wysłaniu. To wysyła system więc niektóre serwery wiadomość traktują jak spam, dlatego należy sprawdzić także w folderach SPAM skrzynki e-mail. Link aktywacyjny na pewno się nie pojawi, jeśli został wprowadzony błędny adres e-mail. W przypadku gdy linku aktywacyjnego nie ma 15 minut po jego wysłaniu prosimy o wysłanie maila z reklamacją na adres wsparcia technicznego serwisu: admin@anuluj-mandat.pl

 2. Co zrobić gdy dostałem mandat?

  Jeśli było to wezwanie alternatywne typu ABCD, ABC, AB lub 1234 to nie jest to mandat, gdyż zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 3) kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia mandat można wystawić tylko gdy sprawca nie ulega wątpliwości. Tymczasem wezwanie alternatywne ujawnia, że organ nie wie kto jest sprawcą. Ponadto wezwanie alternatywne zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.03.2014 jest bezprawne. Nie reagujemy na takie wezwania tak jak oni sobie życzą, nie wypełniamy bezprawnych oświadczeń i nie stawiamy się celem złożenia wyjaśnień jako podejrzani, składamy za to wniosek o umorzenie postepowania (dokument nr 1).

 3. Co to jest wezwanie alternatywne?

  To wezwanie w którym organ próbując ukarać sprawcę za wykroczenie jednocześnie zwraca się do nas jako do sprawcy lub jako do właściciela pojazdu, karząc nam sobie wybrać opcję i samooskarżyć się, oskarżyć innych lub przyjąć mandat albo grzywnę, których jeszcze organ nie wystawił.
  Nazywane jest też "wezwaniem ABCD" albo quizem.
 4. Co będzie jeśli nie odpowiem w ciągu 7 dni zakreślonych na wezwaniu alternatywnym?

  Nic nie będzie, nie trzeba odpowiadać w ich wymyślonym terminie. Wezwanie jest bezprawne to i termin jest bezprawny, oraz bezprawne jest całe postepowanie będące jego nastepstwem.
 5. A co zrobić z obowiązkiem odpowiadania na przesłanych nam drukach oświadczeń?

  Pamiętajcie, po otrzymaniu wezwania ABCD nigdy nie odpowiadamy na ich drukach/szablonach, bo w ten sposób właśnie ulegamy manipulacji. Podobna sytuacja jak z ich terminami, jeśli całe wezwanie mandatowe jest bezprawne to terminy oraz druki (zgodnie z wyrokiem TK) są też bezprawne. W odpowiedzi skorzystajcie z dokumentu nr. 1 w naszym systemie.

 6. Kiedy mandat się przedawnia?

  Zgodnie z art. 45 par. 1 kodeksu wykroczeń karalność wykroczenia ustaje jeśli od jego popełnienia minął rok. Jeżeli w tym czasie wszczęto postepowanie to wykroczenie przedawnia się po 2 latach. Z tym, że zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 3) kpw organ ma 90 dni na wystawienie mandatu za niewłaściwe parkowanie, jeśli sprawca nie został złapany na gorącym uczynku, a 180 dni na wystawienie mandatu (wezwanie alternatywne nie jest mandatem) od dnia wykroczenia zarejestrowanego przez fotoradar, gdy sprawca NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI.
 7. Czy w przypadku braku reakcji na wezwanie alternatywne organ może przeciwko nam skierować sprawę do sądu?

  Zgodnie z prawem nie może. Art. 99 kpw określa wyraźnie, że uprawniony organ może skierować do sądu wniosek o ukaranie tylko w przypadku odmowy przyjęcia mandatu (prawidłowo wystawionego) lub niezapłacenia grzywny (prawidłowo wystawionej). Wezwanie alternatywne nie jest ani mandatem ani grzywną, więc nie mieliśmy co przyjmować lub odmówić przyjęcie a poza tym to wezwanie jest bezprawne. Na czynności organu podjęte bez podstawy prawnej nie musimy reagować i nie możemy być za to karani. Ponadto nie ma czegoś takiego jak domniemanie odmowy przyjęcia mandatu czy domniemanie nałożenia grzywny. Gdy postepowanie się przedłuży wchodzą w tryb postepowania zwykłego, który pozwala przez rok od zdarzenia złożyć skargę do sądu przez uprawnionego oskarżyciela publicznego - sęk jednak w tym, że wysyłając wezwanie bez podstawy prawnej organ nigdy nie przeprowadza prawidłowego postępowania wyjasniającego, a bez niego nie można zastosować art. 54 par. 1 kpw, umożliwiającego złożenia do sądu wniosku o ukaranie. 
  Organy mimo braku postepowania wyjaśniającego wnoszą do sądu nie przejmując się prawem licząc na układ lokalny z sądem, także gdy działają w postepowaniu mandatowym a nastąpi przedawnienie przechodzą w postepowaniu zwykłe nie mandatowe (mają w nim 1 rok od czynu, na złożenie wniosku o ukarania)
 8. Czy musimy się stawić na wezwanie do złożenia wyjaśnień w charakterze podejrzanego?

  Nie musimy jeśli wezwanie to było następstwem bezprawnego wezwania alternatywnego i nie można nas za to ukarać. Ponadto jako podejrzany mamy prawo do odmowy złożenia wyjaśnień (wszelkich) bez podania przyczyn.
 9. Czy będziemy karani za fałszywe zeznania jeśli się nie przyznamy lub nie rozpoznamy na zdjęciu z fotoradaru?

  Nie. Konstytucyjne prawo do obrony daje nam prawo odmawiania wyjaśnień jako podejrzany, wszelkich wyjaśnień, a nawet do bezkarnego kłamania w swojej sprawie. Za fałszywe zeznania może odpowiadać tylko osoba wezwana jako Świadek. Ale nawet świadek ma prawo odmowy zeznań gdyby obciążały one jego lub osobę najbliższą i prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, gdyby narażała go na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną lub wykroczenie. Nie musimy się więc samooskarżać w żadnej sytuacji,
 10. Czy świadek musi się stawiać na wezwanie, nawet na drugi koniec Polski?

  Teoretycznie tak, ale jeśli postepowanie jest bezprawne (patrz wyżej) to takie wezwanie też jest bezprawne. Niemniej lepiej by nie narazić się na karę porządkową za niestawienie (na 1 wezwanie 250 zł, na 2 wezwanie 500 zł.) można wnieść o odstąpienie od wezwania ze względu na dużą odległość; zapowiedzieć złożenie wniosku o zwrot kosztów dojazdu świadka i z tytułu utraconej dniówki wynagrodzenia; oraz wnieść o przesłuchanie w miejscu zamieszkania.
 11. Co w przypadku gdy świadek nie został pouczony należycie?

  Najcześciej zaniedbane jest pouczenie świadka co do prawa odmowy zeznań i prawa uchylenia się od odpowiedzi na pytanie. W takim przypadku za brak odpowiedzi lub na podstawie w ten sposób wyłudzonej odpowiedzi ani świadek, ani inna osoba nie mogą ponosić żadnych ujemnych skutków procesowych, co oznacza, że brak pouczenia wyklucza karanie za świadka za cokolwiek i karanie osób przez świadka obciążonych, oraz wyklucza wystepowanie do sądu przeciw nim.
 12. Co w przypadku gdy mimo braku prawa organ nakłada mandat, karę porządkową lub kieruje sprawę do sądu?

  Należy podnieść tą okoliczność, podobnie jak przedawnienie, przed sądem. Najlepiej już w sprzeciwie od wyroku nakazowego. Sprawa powinna zostać umorzona.
 13. Co to jest Wyrok Nakazowy? Sprawa wtedy przegrana? Czy musimy płacić zasądzoną grzywnę?

  Nie musimy. Wyrok nakazowy to tzw. wyrok na próbę bez rozpoznania argumentów obwinionego, który się uprawomacnia tylko jeśli w terminie 7 dni od jego doręczenia nie złożymy merytorycznego sprzeciwu (pocztą poleconą - data stempla, lub osobiście na biuro podawcze)
 14. Co się dzieje gdy sąd uzna sprzeciw?

  Wyrok nakazowy zostaje uchylony, a my otrzymamy wezwanie na zwykłą rozprawę. Czasem sąd na podstawie sprzeciwu od razu umarza postepowanie.
 15. Czy na rozprawę musimy się stawić?

  Teoretycznie musimy, ale jeśli wygramy i sąd nas uniewinni lub umorzy postępowanie możemy wnosić o zwrot poniesionych kosztów. Możemy też wnieść o prawo złożenia wyjaśnień przed sądem w miejscu naszego zamieszkania.
 16. Czy o taki zwrot może wnieść świadek także w przypadku sądu?

  Tak, system "Anuluj Mandat" oferuje wzór wniosku świadka do zwrotu kosztów dojazdu i utraconego wynagrodzenia, który można składać zarówno gdy organem wzywającym jest GITD, Straż Miejska, Straż Gminna, Policja jak i Sąd.
 17. Jak wielkie ryzyko podejmuje obwiniony decydujacy się na sąd?

  Jest to ryzyko finansowe na poziomie wysokości mandatu + koszty sądowe (60-90 zł w I instancji) oraz koszt stworzenia dokumentu w naszym systemie, ale za to jest szansa wygrania sprawy i upomnienia się o zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Informacja o zagrożeniu karą do 5000 zł. jest kłamstwem mającym przekonać nas do grzecznego zapłacenia mandatu. Najwyższa grzywna w najpoważniejszych sprawach związanych z wykroczeniami dot. ruchu drogowego jest 3000 zł - ale przy tak poważnym wykroczeniu organ w ogóle nie prowadzi postepowania mandatowego, więc ta sytuacja nas nie dotyczy.
 18. Czy organ może wystawiać 2 mandaty za ten sam czyn?

  Wykluczone, art. 5 par. 1 pkt 8) zabrania karania dwa razy, nawet z innych przepisów za ten sam czyn. Kolejne postepowanie lub postepowanie równoległe musi zostać natychmiast umorzone.
 19. Czy Straż Miejska, Gminna i GITD mogą karać z art. 96 par. 3 kw czyli za niewskazanie kierującego przez właściciela pojazdu, albo wnosić sprawę do sądu o ukaranie?

  W najnowszym wyroku, a w zasadzie Uchwale Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. Sygn. Akt. I KZP 16/14 Straż Miejska/Gminna uzyskała potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia wykroczenia niewskazania użytkownika pojazdu (nie kierującego) z art. 96 par. 3 kw może występować jako oskarżyciel publiczny i składać do sądu wniosek o ukaranie. Niemniej po pierwsze ani Straż Miejska czy Gminna nie nabyła w ten sposób prawa do samodzielnego karania mandatem czy grzywną właściciela pojazdu, a ponadto sprawa do Sądu może trafić tylko wtedy, gdy właściciel odmawiając popełnił wykroczenie, a nie np. skorzystał ze swoich praw kodeksowych lub spełnił inne przesłanki wykluczających ukaranie. Uaktualnione dokumenty na stronie www.Anuluj-Mandat.pl przewidują skuteczną linię obrony uwzględniającą bieżący stan prawny. 
  Wyrok ma charakter Zasady Prawnej wiążącej sądy, nie dotyczy ona jednak nabyci uprawnień przez GITD
 20. Czy z winy nieumyślonej można popełnić wykroczenie?

  Można, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 21. Czy niewskazanie sprawcy nie jest więc z winy nieumyślnej?

  Wina nieumyślna to niedochowanie należytej ostrożności w sytuacji, że fakt zaistnienia wykroczenia mogliśmy przewidzieć. Gdy jesteśmy osobą fizyczną i nie wskazujemy sprawcy bo wezwanie było bezprawne, albo nie wiemy lub nie pamiętamy kto, a boimy się odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie to nie można nam przypisać nawet winy nieumyślnej. Art. 1 par. 2 kw - bez winy nie ma wykroczenia. 
  Inaczej jest, gdy jesteśmy szefem banku, firmy leasingowej lub firmy transportowej, mamy bowiem wtedy obowiązek prowadzenia rejestrów użytkowników pojazdów będących naszą własnością. Niewskazanie więc oznacza, że albo nie chcemy tego zrobić specjalnie (wina umyślna), albo zgubiliśmy rejestr lub zaniedbaliśmy jego prowadzenia (wina nieumyślna).
 22. Czy osoby fizyczne nie muszą prowadzić rejestru osób, którym użyczają samochód?

  Nie tylko nie muszą, a nawet nie mogą. Ustawa o ochronie danych osobowych nie zezwala na prywatne przetwarzanie czyichś danych bez zgody GIODO.
 23. Czy w systemie "Anuluj Mandat" jest dostępny wspomniany wyrok Trybunału Konstytucyjnego?

  Tak, jesy załączane do wygenerowanych wniosków o umorzenie i sprzeciwu.
 24. Czy w systemie "Anuluj Mandat" są dostępne wzory apelacji?

  Nie. Każdy przegrany wyrok pierwszej instancji jest odmiennie uzasadniany, bo odmiennie przebiegają rozprawy i sąd odnosi się indywidualnie. Nie da się więc stworzyć apelacji, która pasowała by do więcej niż jednego wyroku. W takim przypadku zalecamy konsultację przez formularz kontaktowy.
 25. Ile czasu jest na sporządzenie apelacji po niekorzystnym wyroku I instancji?

  Po ogłoszeniu wyroku obwiniony ma 7 dni na wniosek o sporządzenie przez sąd jego uzasadnienia. Sąd ma termin instrukcyjny 30 dni. Od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku ws. wykroczenia obwiniony ma 7 dni na sporządzenie i wniesienie apelacji w sposób zawarty w pouczeniu.
 26. Czy od apelacji jest jakiś wpis, trzeba ponieść jakieś koszty?

  Tylko koszty prawnika, choć można napisać samemu. Żadnych innych opłat się nie wnosi. Wszelkie koszty dopiero się pokrywa po ostatecznym przegraniu sprawy, w przypadku wygranej koszty ponosi skarb państwa.
 27. Jak duże są te koszty?

  Rzędu max 200 zł łącznie za obydwie instancje. Nie trzeba jednak zakładać że się przegra, można wygrać korzystając z konsultacji poprzez formularz kontaktowy systemu "Anuluj Mandat".
 28. Czy po przegranym wyroku jest się w rejestrze skazanych?

  Nie. Rejestr skazanych dotyczy skazanych za przestępstwa. Nie są prowadzone żadne rejestry skazanych za wykroczenia drogowe. Osoba, która przegra przed sądem podobnie jak osoba co dostała mandat jest nadal osobą niekaraną.
 29. Co zrobić gdy już się zgodziliśmy zapłacić mandat ale jeszcze go nie otrzymaliśmy, jeszcze nie zapłaciliśmy i chcemy się z tego wycofać?

  Należy wycofać zgodę, tak jak się wycofuje zeznania, powołując się na błąd, groźbę, manipulację lub bezprawność wezwania.
 30. Czy można wycofać zgodę mailem? Czy w ogóle można korespondować mailowo z organem mandatowym?

  Nie polecamy, może okazać się nieskuteczna. Korespondencja powinna być urzędowa za pomocą listów poleconych, tak by pisma trafiały do nas w oryginale, z podpisem funkcjonariusza i z pieczątką urzędową.
  Ponadto nam nie zależy na czasie, a oni muszą trzymać się terminów, by nie przedawnić sprawy.
 31. Co jeśli otrzymaliśmy wezwanie pomimo przedawnienia?

  Należy podnieść przedawnienie mandatu lub wykroczenia i wnieść o umorzenie postępowania.
 32. A jeśli mimo to organ próbuje nas ukarać?

  Każde złamanie procedury, każdą arogancję i każdą próbę wyłudzenia mandatu lub wymuszenia wskazania kierującego (nawet jeśli nie wiemy lub nie pamiętamy) należy zgłosić do prokuratury jako podejrzenie popełnienia przestępstwa nadużycia władzy (art. 231 kk), podżegania do fałszywego oskarżenia (art. 234 kk) oraz wyłudzenia lub oszustwa (art. 286 kk). Każde wprowadzenie w błąd sądu przez funkcjonariusza np. poświadczenie nieprawdy co do okoliczności sprawy lub materiału dowodowego na wniosku o ukaranie to przestępstwo z art. 271 kk.
 33. Czy zawiadomienie do prokuratury coś kosztuje?

  Nie, ale to prokurator decyduje czy wszcząć postępowanie. Na odmowę wszczęcia można się zażalić. Podobnie jak na umorzenie wszczętego dochodzenia.
 34. Czy warto zawiadamiać prokuratora o przestępstwach strażników miejskich czy inspektorów transportu drogowego?

  Nie tylko warto ale nawet mamy prawny obowiązek gdy powzięliśmy wiadomość o przestępstwie lub gdy podejrzewamy, że doszło do jego popełnienia. Pamietajmy też, że gdy doszło do przestępstwa w związku z prowadzeniem postępowania o wykroczenie nawet w przypadku ukarania nas następuje wznowienie takiej sprawy i umorzenie.
 35. Czy można nagrywać dyktafonem naszą rozmowę z funkcjonariuszem bez jego zgody?

  Można, a nawet trzeba. Może to bardzo pomóc w zdemaskowaniu i udowodnieniu bezprawnych działań osób mundurowych.
 36. Czy można rejestrować kamerą nasze rozprawy sądowe?

  Można a nawet trzeba, wtedy sąd się zachowuje przyzwoiciej. Trzeba jednak zgłosić fakt rejestracji obrazu i dźwięku sądowi na początku rozprawy. Można też zgłosić taką potrzebę przez formularz kontaktowy, być może pojawią się dziennikarze obywatelscy serwisu http://www.3obieg.pl/
  Można też samemu aplikować o legitymację dziennikarza obywatelskiego. Rejstracja spraw sądowych bardzo poprawia ich jakość i sprawiedliwość osądu.
 37. Czy sąd może odmówić nagrywania rozpraw?

  Sąd Najwyższy 28 marca 2012 r. w uchwale siedmiu sędziów stwierdził, że w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd "rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę" dotyczącą konstytucyjnych praw i obowiązków. Można się posiłkować tym orzeczeniem odwołując się od braku zgody sądu, lub w przypadku zarzutów, że nie wyłączono na czas kamery. Zawsze można rejestrować proces do momentu ogłoszenia braku zgody przez sąd - w drodze oficjalnego postanowienia.Odpowiedź
 38. Jak się zachować na rozprawie sądowej podczas składania wniosku o umorzenie, uzyskanego z systemu "Anuluj Mandat"?

  Nie ma recepty. Wniosek składamy najlepiej na początku rozprawy i wnioskujemy do protokołu o wnikliwe jego rozpatrzenie przez sąd. Zalecamy jednak odmawiać składania wszelkich innych wyjaśnień niż te złożone na piśmie, rozpoznawać się na zdjęciach czy wchodzenia w polemikę z sądem lub oskarżycielem. Pamiętajmy, że to Oni muszą nam udowodnić winę, a nie My swoją niewinność. Mamy też prawo nieprzyznawać się, twierdzić, że jesteśmy niewinni i ustnie prosić o uniewinnienie. Nie jesteśmy świadkami w swojej sprawie więc nie możemy być karani za składanie fałszywych zeznań. Za to mogą za to być karani funkcjonariusze.
 39. Czy informować system "Anuluj Mandat" lub 3obieg.pl o wygranych sprawach? Jak przesłać dokumenty?

  Bardzo prosimy, to nam pomoże w walce z systemem. W formularzu kontaktowym jest możliwość przesłania załączników. Każdy dokument przed opublikowaniem zostanie pozbawiony danych osobowych. Zostawimy sygnaturę i datę, by można się było powoływać na orzeczenia.
 40. Co jeśli wygenerowany przez system dokument nie odpowiada treścią mojej sprawie?

  Nie da się stworzyć absolutnie uniwersalnego wzoru dokumentu. Nie wszystkie opcje i sytuacje da się przewidzieć. Postaraj się wykorzystać jego treść i darmowe treści na naszych stronach do stworzenia własnego wniosku. Właśnie dlatego dodajemy tyle wyczerpujących informacji.
  Zawsze możesz skorzystać z usługi konsultacji indywidualnej za pomocą formularza kontaktowego.
 41. Co to jest sygnatura ABCD, którą mam wpisać wypełniając rubryki do tworzenia dokumentu?

  To numer sprawy jaki jest zamieszczony na każdym wezwaniu alternatywnym, musimy go wpisać by organ zidentyfikował o które dokładnie postępowanie chodzi.
 42. Co zrobić jeśli nie dostałem maila z linkiem aktywującym i nie mogę aktywować rejestracji w systemie "Anuluj Mandat"?

  Wiadomości mailowe z linkiem aktywującym generuje system automatycznie, więc zawsze dochodzą ale niektóre hostingi biorą taką wiadomość za spam. Jeśli nie ma w wiadomościach przychodzących proszę sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce.
 43. Czy jeśli w trakcie tworzenie dokumentu przerwałem akcję nie przechodząc przez wszystkie kroki to będę musiał robić to od początku?

  Nie trzeba od początku jeśli robiłeś to będąc użytkownikiem zalogowanym. Na górze, po prawej stronie w swoim profilu masz zachowane wszystkie dokumenty, których tworzenie rozpocząłeś. Możesz dokończyć akcję i wygenerować wniosek.
 44. Czy organ mandatowy na każdy wniosek o umorzenie (nr 1) reaguje umarzając postępowanie?

  Niestety nie. Gdyby tak było niepotrzebne by były inne dokumenty. Jeśli organ mandatowy zachowa się praworządnie po takim wniosku postępowanie umorzy albo sobie odpuści "po angielsku" zachowując twarz. Czasem jednak, by wygrać trzeba sprawę doprowadzić do sądu wypracowując sobie najlepszą sytuację procesową. Ten dokument też temu służy. Jeśli więc organ nie zachowa się praworządnie i zlekceważy, nie zauważy albo odrzuci wniosek z naszą pomocą udowodnisz im Użytkowniku przed sądem, że nie mają racji. Niedługo zresztą uzupełnimy system o wzory zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na taki organ który nie respektuje naszych praw, obowiązujących procedur i obowiązującego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (złamanie art. 190 ust. 1 Konstytucji RP jest przestępstwem).
 45. Co zrobić gdy otrzymałem wezwanie jako wskazany przez właściciela pojazdu?

  Nieprawdą jest, że jeśli firma, żona, teść czy kolega wskazali nas jako sprawcę wykroczenia drogowego to sprawa przegrana. Po pierwsze wskazujący mógł się pomylić. Po drugie wskazujący może tylko wiedzieć komu użyczył pojazd natomiast trudno by miał pojęcie kto nim wtedy kierował (mogliśmy dać poprowadzić znajomemu), po trzecie osoba wskazująca zawsze może zeznanie wycofać zasłaniając się pomyłką, zarówno pisemnie w trakcie postępowania mandatowego jak i przed sądem. Po czwarte - najważniejsze, wskazanie na podstawie wezwań bezprawnych (tzw quizów ABCD) jest prawnie nieskuteczne. Po piate jeśli nie było dla właściciela pojazdu pouczenia o prawach świadka odnośnie możliwości odmowy zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie o osobę, to zgodnie z kodeksem powstępowania w sprawach o wykroczenia nikt nie może ponosić ujemnych skutków procesowych tak wyłudzonego wskazania. Przy tym kwestia widoczności kierowcy jest rzeczą absolutnie trzeciorzędną. Dlatego nawet jak nas wskazano i jako wskazani otrzymamy wezwanie mandatowe możemy skutecznie się bronić, np. składając wniosek nr. 1 z systemu.
 46. Jak wygląda przebieg sprawy w której umorzono postępowanie? Czy można odzyskać poniesione koszty?

  Na podstawie naszych dokumentów postepowania umarzane są na różnych etapach: przedsądowym - wtedy często nie otrzymujemy nawet postanowienia o umorzeniu, lecz sprawa po prostu... wygasa. Po wniosku o ukaranie, gdy do sądu trafi komplet dokumentów wraz z naszą argumentacją z dokumentu nr. 1 - wtedy postanowienie sądu o odmowie wszczęcia postępowania sądowego. Po sprzeciwie od wyroku nakazowego - dokument nr 2 - postanowienie sądu o umorzeniu. Po uchyleniu wyroku nakazowego i rozpoznaniu naszego wniosku (dokument nr 3) na rozprawie.

  A teraz ważne co do zwrotu kosztów:

  Po umorzeniu lub uniewinnieniu niesłusznie obwiniony ma prawo w trybie art. 114 kpw wnieść o zwrot wszystkich poniesionych kosztów takich jak koszty korespondencji, dojazdów na przesłuchania w SM lub GITD (wg kilometrówki) lub na sprawę, koszty druku pism i telefonów, utracone dniówki wynagrodzenia, a także koszty konsultacji prawnych (np. koszty wygenerowania 3 pism w naszym systemie). Można też wnieść o zadośćuczynienie za poniesione szkody moralne - np. gdy wysłano wezwanie do pracodawcy i tak popsuto nam reputację.

 47. Czy jako współwłaściciel pojazdu mogę wskazać drugiego współwłaściciela?

  Niestety wielu wzywanych tak robi, zapominając, że jest on pytany komu użyczył pojazd, a współwłasciciel nie może użyczyć drugiemu współwłascicielowi - bo obydwaj mają tak samo suwerenne prawo do korzystania z samochodu czy motocykla. Mimo to wskazujemy, dla świetego spokoju, obawiając się kary i myśląc: tamten winny - niech płaci. Co może spowodować czasem kolosalne problemy. Współwłaściciel nie jest też wymieniony w ustawie jako podmiot zobowiązany do wskazywania kierowcy na żądanie organu.

  Taki przykład:

  Nasz czytelnik był jednym z dwóch współwłaścicieli samochodu. Otrzymał wezwanie do przyjęcia "mandatu" z fotoradaru albo do wskazania komu użyczył pojazd. Jako, że sam podczas wykroczenia pojazdu nie prowadził wskazał współwłaściciela, czyli swojego brata. Potem przyszło wezwanie na brata. Ale nie tylko, na czytelnika także i to z dwóch miejsc: ze Straży Miejskiej z art 65 kw za wprowadzenie w błąd funkcjonariusza, ale też z prokuratury w sprawie przestępstwa z art. 234 kk za fałszywe oskarżenie - bowiem na zdjęciu stwierdzono kobietę. Zarzut z prokuratury jak i ze Straży Miejskiej był następujący: dlaczego współwłaściciel wskazał innego współwłaściciela, któremu przecież użyczać nie mógł, bo każdy współwłaściciel ma równe prawa i nie potrzebuje użyczenia od drugiego? Zdaniem organów, czytelnik wiedząc, że nie ma mowy o użyczaniu osobie o równorzędnych prawach kłamał z pełną świadomością, że kłamie - wprowadzając w błąd organy i fałszywie oskarżając innych. A skąd kobieta? Prawdopodobnie to żona któregoś z dwóch współwłaścicieli (wezwanie nie zawierało zdjęcia, lub nadesłana kopia zdjęcia była niewyraźna, w odróżnieniu od oryginału).
  Szkoda, że czytelnik nie skorzystał z naszej rady i zamiast potulnego wskazywania brata nie wysłał wniosku o umorzenie - który teraz udostępniamy Państwu jako dokument nr 1 w systemie "Anuluj Mandat". Chciał być uczciwy i wierzył w dobrą wolę Straży Miejskiej. Naiwniak. Szkoda, że nie rozumiał też, że uczciwy człowiek otrzymując bezprawne wezwanie w sprawie mandatu powinien albo je zlekceważyć albo natychmiast wnieść o umorzenie takiego wadliwego postępowania.

 48. Dowiedziałem się, że na poczcie czeka wezwanie w sprawie mandatu, czy odbierać?

  Tzw "doręczenie zastępcze" nie działa przy pierwszym wezwaniu. Jeśli więc dowiecie się na poczcie, że jest do was polecony ze Straży Miejskiej, Gminnej lub GITD, a nie wiedzieliście o żadnym toczącym się postepowaniu mandatowym, lub jedyne info w tej sprawie było na świstku zza wycieraczki - nie musicie tego odbierać. Póki nie doręczą pierwszego wezwania nic nie mogą zrobić, a już na pewno nie mogą pójść do sądu ani nasłać komornika. A leci im termin przedawnienia możliwości karania. Natomiast, gdy jest to już kolejny list w sprawie mandatu lepiej odebrać, bo mimo, iż nie podjęty przez stronę to po dwóch awizo może zostać uznany za doręczony "zastepczo" a strona za poinformowaną. Taki bandycki przepis w państwie rządzonym przez bandytów. Aha i nie odbierajcie nigdy za członka rodziny będącego za granicą lub na dłuższym wyjeździe, bo wtedy adres zostanie uznany za właściwy i gdyby np. przyszedł wyrok nakazowy, to termin na sprzeciw biegnie (7 dni) mimo, że przesyłka nie trafiła do rąk własnych zainteresowanego.
 49. Czy jeśli bardzo wyraźne zdjęcie to mogę jakoś się bronić?

  To, że przysłano wam wyraźne zdjęcie z fotoradaru jeszcze nie oznacza, że organ wie kto jest sprawcą (ludzie są podobni i trzeba opinii biegłego, bo funkcjonariusze jako zainteresowani osobiście wpływem z mandatu nie są obiektywni) oraz nie oznacza, że samo wezwanie jest zgodne z prawem. Jeśli jest to quiz typu ABCD to ewidentnie niezgodne z przyczyn formalnych i zdjęcie nie powinno mieć tutaj znaczenia. Można więc skorzystać ze wzoru wniosku o umorzenie postępowania nr 1 w systemie "Anuluj Mandat".
 50. Na podstawie monitoringu miejskiego chcą mnie ukarać za to, że na czerwonym świetle stanąłem na linii warunkowego zatrzymania przed pasami, co robić?

  Fakt wjechania na linię "warunkowego zatrzymania" nie jest wymieniony jako wykroczenie drogowe w żadnych przepisach funkcjonujących w polskim systemie prawnym. Zgodnie z par. 95 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 - który jest podawany jako podstawa prawna do nałożenia mandatu na kierowcę który na linię wjechał - wykroczeniem jest tylko wjazd ZA sygnalizator w czasie sygnału czerwonego. Nie ma podstaw logicznych i prawnych, by z wjechania na linię "warunkowego zatrzymania" która jest osobnym poziomym znakiem drogowym wywodzić, iż kierowca samochodu wjechał za sygnalizator. Nie jest to nawet wjazd za linię "warunkowego zatrzymania" tylko wjazd NA linię "warunkowego zatrzymania" który nie jest wykroczeniem. W takiej sytuacji zgodnie z art. 5 par. 1 ust. 2. kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (kpw) postępowanie musi zostać umorzone ze względu na brak zaistnienia czynu zabronionego. Bitwę jednak zaczynamy od zarzutów formalnych z dokumentu nr 1 w systemie "Anuluj Mandat".
 51. Pracodawca wskazał mnie jako użytkownika na wezwanie GITD i obciążył kwotą 70 zł. Czy miał prawo?

  Jeśli bank, firma leasingowa lub pracodawca obciążył nas za to, że musiał odpowiedzieć na wezwanie SM lub GITD z fotoradaru, za to, że nas wskazał, to prawdopodobnie zrobiono to bezprawnie. Taka możliwość musiałaby wprost wynikać z umowy, a prawie nigdy nie wynika. Należy wtedy wezwać gagatków do przedstawienia podstawy prawnej takiego obciążenia, a jeśli tego nie zrobią zażądać zwrotu nienależnie pobranych środków. A gdy już przyjdzie do nas wezwanie jako do wskazanych przez bank to skorzystać z dokumentu nr 1 systemu "Anuluj Mandat". Trzeba, też zaznaczyć, że nawet gdyby firma zapłaciła mandat to nie ma prawa nas nim obciążać ponieważ przestępstwem jest przerzucanie na inny podmiot odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej (np. grzywny), którą ponieśliśmy.
 52. Czy można jeszcze coś zrobić gdy przyjąłem mandat a nie zapłaciłem?

  Jeśli po wezwaniu quizie A,B,C, D zgodziłeś się na przyjęcie mandatu to następuje bardzo dziwna sytuacja, ponieważ przyjąłeś coś czego jeszcze nie wystawiono (art. 97 par. 1 pkt 3 kpw określa wyraźnie, że mandat jest wtedy gdy sprawca nie ulega wątpliwości, a alternatywne wezwanie jest kwintesencją wątpliwości i niewiedzy). Oświadczyłeś po prostu "zgadzam się przyjąć mandat jeśli mnie nim ukaracie". Ergo, teraz powinien zostać dostarczony prawidłowo wystawiony mandat. Tymczasem w 90% przypadku funkcjonariusze radośnie zamykają postępowanie mandatowe i albo przyjmują pieniądze za mandat, którym nigdy nikogo nie ukarali, albo przekazują sprawę do egzekucji skarbowej. Warto wtedy wezwać organ egzekucyjny do dostarczenia tytułu egzekucyjnego (a więc mandatu wystawionego w prawidłowy sposób i doręczonego) który realizują. Bez mandatu nie ma grzywny, bez grzywny nie ma egzekucji z majątku a przyjęcie przez Gminę czy GITD pieniędzy było bezprawne i muszą one zostać zwrócone. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że samo wezwanie alternatywne udające mandat jest bezprawne i nie bezprawne są złożone na jego podstawie oświadczenia.
 53. Czy www.Anuluj-Mandat.pl zawiera jeszcze inne porady niż te w FAQ?

  Tak, większość szczegółowych porad zawartych jest na blogu http://anuluj-mandat.pl/blog gdzie znajdziecie po prawej stronie także możliwość ściągniecią darmowego e-booka PDF z poradami, oraz na naszym fanpage https://www.facebook.com/anulujmandat gdzie istnieje możliwość kontaktu przez "czat".
  Można też zadać pytanie osobiste poprzez formularz kontaktowy http://anuluj-mandat.pl/pages/contact - ale na odpowiedź osobistą trzeba czasem poczekać kilka dni, więc w sytuacji na cito czyli "na jutro" warto najpierw poszukać rozwiązania w wymienionych wcześniej miejscach.
 54. Czy porady Państwa są płatne?

  Porady są płatne, kosztują całe 10 zł. Zapytania sie składa przez zakładkę "Porady indywidualne". Płatne są też dokumenty zindywidualizowane dostępne w naszym serwisie oraz zamówione osobiście pisma procesowe. Natomiast zarówno nasz blog (zakładka "Darmowe Porady") jak i FAQ zawierają kompendium bezpłatnej wiedzy, dzieki której po zapoznaniu się z nią każdy obywatel może się zacząć skutecznie bronić. Rekomendujemy jednak nasze usługi indywidualne lub wzory dokumentów w generatorze, jeśli poziom pewnosci wygranej ma siegać 99%.

 55. Czy porady w FAQ i na blogu są aktualizowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym?

  FAQ jest aktualizowane na bieżąco (czas reakcji 48h), wpisy na blogu są co do zasady aktualne zgodnie ze stanem prawnym z dnia ich opublikowania, chyba, że post zawiera informację o jego aktualizacji – co staramy się czynić w przypadku zagadnień kluczowych i przełomowych zmian prawnych.

 56. A jak jest z aktualizacją dokumentów generowanych przez użytkowników?

  Są aktualizowane na bieżąco (w przypadku zmian stanu prawnego). Ostatnia aktualizacja dnia 30 września 2014.

 57. Czy mogę zapłacić za usługę przelewem?

  Tak. 

  Można też opłacić zlecenie na rachunek bankowy Fundacji Trucker będącej zarządcą portalu wpłacając środki o odpowiedniej wysokości tytułem: Zlecenie Nr ...... Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego

  91 1020 1068 0000 1302 0324 6915
   
  Prosimy wtedy o wysłanie potwierdzenia przelewu wraz z nr zlecenia na adres mail: renata.wasiak@anuluj-mandat.pl celem zaznaczenia przez administratora zlecenia za opłacone. Niestety wtedy ores realizacji może się wydłużyć nawet o 3 dni

   

 58. Czy mogę zapłacić za usługę przelewem?

  Tak. 

  Można też opłacić zlecenie na rachunek bankowy Fundacji Trucker będącej zarządcą portalu wpłacając środki o odpowiedniej wysokości tytułem: Zlecenie Nr ...... Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego

  91 1020 1068 0000 1302 0324 6915
   
  Prosimy wtedy o wysłanie potwierdzenia przelewu wraz z nr zlecenia na adres mail: renata.wasiak@anuluj-mandat.pl celem zaznaczenia przez administratora zlecenia za opłacone. Niestety wtedy ores realizacji może się wydłużyć nawet o 3 dni

   

 59. Czy mogę zapłacić za usługę przelewem?

  Tak. 

  Można też opłacić zlecenie na rachunek bankowy Fundacji Trucker będącej zarządcą portalu wpłacając środki o odpowiedniej wysokości tytułem: Zlecenie Nr ...... Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego

  91 1020 1068 0000 1302 0324 6915
   
  Prosimy wtedy o wysłanie potwierdzenia przelewu wraz z nr zlecenia na adres mail: renata.wasiak@anuluj-mandat.pl celem zaznaczenia przez administratora zlecenia za opłacone. Niestety wtedy ores realizacji może się wydłużyć nawet o 3 dni