Regulamin serwisu Anuluj mandat

Regulamin korzystania z systemu „Anuluj Mandat”

§1 [Postanowienia wstępne]
Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Fundację Trucker w Warszawie w zakresie korzystania z serwisu internetowego „Anuluj Mandat” działającego pod domeną www.anuluj-mandat.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Cena – wysokość opłatny za odpłatną działalność pożytku publicznego Fundacji TRUCKER zgodnie z katalogiem art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za które Fundacja pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów, jaką winni uiścić w związku z korzystaniem z usługi dostępnej w systemie „Anuluj Mandat”. Cena jest ceną netto. Fundacja nie wystawia za nią faktury

Cennik www.Anuluj-Mandat.pl

1. wygenerowanie dokumentu - 37,75 zł.

2. zapytanie prawne - 20 zł. , ekspres x 2

3. pismo procesowe - 79,95 zł. ekspres x 2

4. przygotowanie apelacji - 100 zł., ekspres x 2

Płatności są realizowane za pośrednictwem systemów PayU i Dotpay

Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej nnzawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Konto - dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu i prawidłowym zalogowaniu się część Systemu „Anuluj Mandat” pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz innych informacji wprowadzonych przez Użytkownika.


System „Anuluj Mandat” lub Serwis – portal internetowy, użytkowany nieodpłatnie i administrowany przez Fundację TRUCKER , będący Systemem informatycznym, który na podstawie wprowadzonych informacji przez Użytkownika po ich przetworzeniu, generuje automatycznie dokument elektroniczny w formie pliku w formacie PDF (Portable Dokument Format) o określonej treści, udostępnia porady w formie bloga i PDF, prowadzi mapę fotoradarów, a także udziela konsultacji indywidualnych za pośrednictwem płatnego formularza zleceń.
System jest przewidziany do korzystania głównie przez osoby fizyczne oraz przez osoby prawne. 
Sytem działa nie tylko pod domeną www.anuluj-mandat.pl i posiada własny fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/anulujmandat .

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne ale przede wszystkim na zasadach regulowanych przez prawo brytyjskie.

Usługa – usługi świadczone na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Systemu „Anuluj Mandat”, które polegają w szczególności na możliwości wygenerowania określonego dokumentu na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika.

Użytkownik -
 osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3obieg.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

Korzystając z Systemu „Anuluj Mandat” czyli zapoznając się z poradami, zamawiając usługę, edytując mapę fotoradar& oacute;w, korzystając z porady poprzez formularz kontaktowy lub pobierając darmowe dokumenty (np. blog w formie pdf), Użytkownik jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia, Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu, oraz zgadza się wysyłanie do niego informacji e-mail lub oferty handlowej, przez administratora lub partnera Anuluj-Mandat.pl do czasu, aż nie wypisze się z bazy danych.  .
Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zarejestrowaniem i wykonaniem płatności, czyli zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.

Niektóre funkcjonalności lub usługi określone w Systemie „Anuluj Mandat” mogą wymagać założenia Konta przez Użytkownika.

Od chwili zarejestrowania Konta Użytkownik ma możliwość do korzystania z płatnego systemu generowania dokumentów.

Użytkownik korzystając z części płatnych Systemu „Anuluj Mandat” dokonuje płatności jednorazowej według podanej Ceny . W celu dokonania płatności Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system obsługujący płatności.
Każdy z Użytkowników chcący skorzystać z usługi świadczonej w Systemie „Anuluj Mandat” powinien zarejestrować swoje indywidualne Konto.

Możliwe jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego z Systemu „Anuluj Mandat”, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy - takie działania podejmuje tylko użytkownik na swoją wyłączną odpowiedzialność.

W przypadku skorzystania z płatnych usług Systemu „Anuluj Mandat” nnużytkownik może liczyć na wsparcie Twórcy systemu na preferencyjnych warunkach poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

Umowa o świadczenie usługi dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” zostaje zawarta z chwilą założenia Konta przez Użytkownika, akceptacji Regulaminu, akceptacji zasad Polityki Prywatności i dokonania płatności.

§ 3 [Rejestracja Konta i dane osobowe]

Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, oraz zasadami polityki prywatności, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu lub w innych sytuacjach opisanych w& nbsp;§ 2& nbsp;RegulaminuUżytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
- przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi przez system "Anuluj Mandat", portal 3obieg.pl lub jego Partnerów, a także przekazywania danych kontaktowych (adres e-mail) Partnerom w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i przedstawienia lub przesłania mu Informacji handlowej. Przekazanie danych kontaktowych następuje za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego elementu Systemu „Anuluj Mandat”;

- przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych;

- przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w innych celach określonych każdorazowo przez system "Anuluj Mandat" odbywa się na gruncie prawa brytyjskiego.

Jeśli Użytkownik skorzysta z zasobów Anuluj-Mandat.pl, a nie złoży jednoznacznego oświadczenia, że nie zgadza się na powyższe warunki zgoda na nie jest domniemana przez serwis do czasu jej jednoznacznego wycofania.

Podczas rejestracji Konta w Serwisie służącego generowaniu dokumentów Użytkownik jest zobowiązany do podania określonych danych osobowych obejmujących co najmniej następujące dane:
- adres elektroniczny;
- imię i nazwisko;
- miejscowość zamieszkania,
- adres pocztowy do korespondencji
- dodatkowe dane o indywidualnym konieczne do wygenerowania danego pisma procesowego.

Inne usługi mogą wymagać podania adresu e-mail lub innych danych w ograniczonym zakresie.

W zależności od zakresu świadczonej Usługi sytem " Anuluj Mandat" może wymagać podania danych osobowych Użytkownika lub innych osób, dla których jest generowany dokument, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia.

Użytkownik ma dostęp do danych i informacji wprowadzonych do Systemu „Anuluj Mandat” po prawidłowym zalogowaniu się do Systemu „Anuluj Mandat”, gdzie w panelu klienta obejmującym jego indywidualne dane i informacje może samodzielnie dokonywać modyfikacji, dodawania lub usuwania danych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
Podane przez Użytkownika dane osobowe nie podlegają weryfikacji, a system "Anuluj Mandat" nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowanie dokumentów na osoby fikcyjne, lub w czyimś imieniu bez zgody tej osoby.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przezserwis danych technicznych i technologicznych obejmujących:
- adres IP,
- wywołany adres internetowy (url),
- adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu,
- rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
- innych informacji transmitowanych protokołem http.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Anuluj-Mandat.pl. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
Anuluj-Mandat.pl dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Użytkownik po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny link potwierdzający.
3obieg.pl nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła, Użytkownik może wygenerować automatycznie nowe hasło.

Udostępnianie hasła przez Użytkownika osobom trzecim jest na wyłączne ryzyko użytkownika.

W celu nzarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien:
- wypełnić formularz rejestracyjny;
- wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
- dane wpisane do formularza dotyczące Użytkownika powinny być zgodne z prawdą;
poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu;
-na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
- brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje brakiem zapisu wprowadzonych danych w pamięci systemu.
- po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu „Anuluj Mandat”;
- aktywacja Usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego 3obieg.pl;

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług w momencie płatności
System "Anuluj Mandat"ani żadna inna osoba związana z serwisem nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez użytkownika wygenerowanego dokumentu ani za jego następstwa lub skutki prawne oraz finansowe. Wzory dokumentów są sporządzone z należytą prawną starannością, według najlepszej wiedzy nprawniczej oraz na podstawie doświadczenia prawnego twórcy, dających wysoką szansę skutecznej obrony przed bezprawiem mandatowym, ale na ich podstawie decyzje podejmują wyłącznie organy będące ich adresatem oraz niezawisłe sądy, na których działanie system generowania dokumentów nie ma wpływu.

Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.

§ 4 [Ograniczenia Korzystania]

Na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z zasobów Systemu „Anuluj Mandat”.
Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do Systemu & bdquo;Anuluj Mandat” jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika, chyba że usługa z której skorzystał była bezpłatna. 

Użytkownik nie ma prawa korzystać z Systemu „Anuluj Mandat” w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów Systemu „Anuluj Mandat”, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem Systemu „Anuluj Mandat”.
Korzystanie z Systemu „Anuluj Mandat” może wymagać uiszczenia opłaty według podanej ceny.

Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z Systemu „Anuluj Mandat” lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:
sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałó w dzięki niej uzyskanych innym instytucjom, osobom trzecim,
utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Systemu „Anuluj Mandat” (dane są udostępniane tylko na użytek własny Użytkownika),
utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Systemu „Anuluj Mandat” dokumentów,
usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o właścicielu serwisu podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Systemu „Anuluj Mandat”, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Systemu „Anuluj Mandat”,
samodzielnego oddzielania od całości elementów Systemu „Anuluj Mandat” jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez 3obieg. pl.
samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Systemu „Anuluj Mandat& rdquo; oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody właściciela serwisu, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Systemie „Anuluj Mandat” zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
Użytkownik ma prawo do kopiowani, powielania, utrwalani i multiplikowania informacji znajdujących się w bezpłatnej części systemu "Anuluj Mandat"

§5 [Odpowiedzialność i jakość]

Włąściciel systemu oświadcza, że System „Anuluj Mandat” jest stworzony i aktualizowany wedle jego najlepszej wiedzy i z należytą starannością.
Wyłącza się uprawnienia Użytkownika nie będącego Konsumentem wobec Anuluj-Mandat.pl z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Użytkownik będący Konsumentem, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a tym samym takiemu Użytkownikowi Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczonej na odległość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Użytkownik będący Konsumentem został poinformowany, że świadczone Usługi określone w niniejszym Regulaminie, mając na uwadze ich charakter nie mogą zostać zwrócone, a tym samym zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – nie przysługuje mu przewidziane w tej ustawie prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość.

Właściciel serwisu umożliwia dostęp do Systemu „ Anuluj Mandat”, na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu. 
W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, 3obieg.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu „Anuluj Mandat”.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

3obieg.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu & bdquo;Anuluj Mandat” wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.

Własciciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Systemie „Anuluj Mandat”, jego częściach lub elementach oraz posłużenia się nimi przez Użytkownika.
Właściiel zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Systemu „Anuluj Mandat” treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Własciciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Systemie „Anuluj Mandat” oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

Korzystanie z Systemu „Anuluj Mandat” nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W każdym przypadku, odpowiedzialność Anuluj_mandat.pl wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Anuluj-Mandat.pl.
W przypadku osoby fizycznej (konsumenta) ograniczenia określone w pkt. 5 – 10 powyżej nie mają zastosowania.

§ 6 [ Wymagania techniczne]

Do korzystania z dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
- dostępu do Internetu,
- dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
- przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 25.0, Google Chrome 33.0, Safari 6.0, Opera 12.0
Podczas korzystania z Systemu „Anuluj Mandat” niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu „Anuluj Mandat” na komputerze Użytkownika, kt& oacute;ry może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
3obieg.pl nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§ 7 [Płatność]

Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przez serwis Anuluj-Mandat.pl przed rozpoczęciem jej świadczenia w Cenniku.
Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
3obieg.pl w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, użytkownik otrzymuje informację o dokonaniu płatności.

Cennik jest zawarty na wstepie regulaminu przy określeniu ceny usług: 
Raz wyedytowany dokument może być wielokrotnie pobrany bez dodatkowych opłat z panelu klienta. Każde tworzenie nowego dokumentu i edycja dokumentu istniejącego wiąże się z obowiązkiem powyższej opłaty za jego pobranie. Innych kosztów system "Anuluj Mandat" nie przewiduje. Nie ma ani abonamentów, ani kosztów typu sms - tej usługi nie prowadzimy.

§ 8 [wsparcie indywidualnie]

W przypadku zlecenia indywidualnego za pomocą formularza kontaktowego koszt usługi ustalany jest każdorazowo za pomocą korespondencji e-mail.

Usługi indywidualne realizuje zespół prawników współpracujacych z Anuluj-Mandat.pl rezydujacych w Wielkiej Brytanii.

Cennik zleceń indywidualnych jest zawarty w niniejszym regulaminie tam gdzie mowa o cenie

§ 9 [Postanowienia końcowe]

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Regulamin może ulec zmianie w trakcie funkcjonowania systemu "Anuluj Mandat". Użytkownika obowiązuje wersja aktualna w momencie zakupu usługi. 
Sytem "Anuluj Mandat" może zablokować IP i konto użytkownika w przypadku:
złamania przez niego Regulaminu lub stosowania czarnego PR-u przeciwko BeeQuick Solution LTD, właścicielom, współpracownikom i partnerom. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
naruszenie zasad bezpieczeństwa Systemu „Anuluj Mandat”.
Serwis zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
W przypadku zaistnienia okoliczności nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie dane użytkownika systemu "Anuluj Mandat" są chronione na zasadach ochrony użytkowników portalu 3obieg.pl
Użytkownik systemu "Anuluj Mandat" ma prawo do założenia bloga i komentowania na 3obieg.pl, który jest medialnym partneremn serwisu.

3obieg.pl ma prawo do publikowania dokumentów nadesłanych przez użytkowników systemu "Anuluj Mandat" po uprzednim usunięciu z nich danych osobowych, chyba, że na publikację danych osobowych użytkownik wyrazi osobną zgodę.

Gwarancje

Anuluj-Mandat.pl gwarantuje najwyższy standard obsługi prawnej, zgodny z aktualnym prawem, wykładnią i linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego. Nie gwarantujemy i nie możemy gwarantować skuteczności naszych porad przed organami, które nie zawsze przestrzegają prawa. Nie gwarantujemy i nie możemy gwarantować skuteczności naszych porad przed sądami, gdyż sądy podejmują suwerenne orzeczenia.

kodeks dobrych praktyk

1. Wygenerowany dokument i jakosć usługi indywidualnej mogą byc reklamowane,

2. Na reklamację co do jakości dokumentu (nie treści) odpowiadamy w 3 dni robocze

3. Reklamacja co do jakosci płatnej usługi indywidualnej świadczonej przez formularz zleceń może dotyczyć tylko kwestii merytorycznych.

4. Na reklamację dot. zleceń indywidualnych odpowiadamy w 3 dni robocze

5. Same zlecenia indywidualne realizujemy w 2 dni robocze liczone od początku nastepnej doby w dni robocze

6. Serwis działa poza granicami kraju na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej Brytanii), prawo polskie może być brane pod uwagę jeśli własciciel serwisu tak zdecyduje i będzie to rozwiązanie korzystne dla użytkownika serwisu.

 

Reklamacje

1. Każdemu klientowi przysługuje reklamacja za pośrednictwem zakładki "kontakt"

2. Reklamacja techniczna składana jest na adres admin@anuluj-mandat.pl

3. Reklamacja dotyczaca zakresu i jakosci usługi składana jest na adres renata.wasiak@anuluj-mandat.pl