Polityka prywatności

Polityka prywatności systemu „Anuluj Mandat” jest wyodrębnioną i uszczegółowioną częścią Regulaminu.


Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na: przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi przez system "Anuluj Mandat", portal 3obieg.pl lub jego Partnerów, a także przekazywania danych kontaktowych (adres e-mail) Partnerom w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i przedstawienia lub przesłania mu Informacji handlowej. Przekazanie danych kontaktowych następuje za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego elementu Systemu „Anuluj Mandat”; przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych; przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w innych celach nnokreślonych każdorazowo przez system "Anuluj Mandat", 3obieg.pl a w szczególności związanych z otrzymywaniem Informacji Handlowych od 3obieg.pl lub Partnerów, badaniami rynku oraz zrachowaniami i preferencjami Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez 3obieg.pl lub Partnerów. Podczas rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do podania określonych danych osobowych obejmujących co najmniej następujące dane: adres elektroniczny; imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania, adres pocztowy do korespondencji PESEL; dodatkowe dane o indywidualnym konieczne do wygenerowania danego pisma procesowego.. W zależności od zakresu świadczonej Usługi sytem "Anuluj Mandat" może wymagać podania danych osobowych Użytkownika lub innych osób, dla których jest generowany dokument, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. Użytkownik ma dostęp do danych i informacji wprowadzonych do nnSystemu „Anuluj Mandat” po prawidłowym zalogowaniu się do Systemu „Anuluj Mandat”, gdzie w panelu klienta obejmującym jego indywidualne dane i informacje może samodzielnie dokonywać modyfikacji, dodawania lub usuwania danych. 3obieg.pl będący administratorem danych osobowych Użytkowników, chroni dane i informacje wprowadzone do Systemu „Anuluj Mandat” i przetwarza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Baza danych 3obieg.pl jest zgłoszona do GIODO. 3obieg.pl nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych nndotyczących skazań, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Jeżeli Użytkownik w celu wykonania określonej usługi ma możliwość wpisania tych danych do Systemu „Anuluj Mandat” to dane te nie są zapisywane ani przetwarzane, służą one jedynie do wygenerowania określonego dokumentu a następnie są usuwane z Systemu „Anuluj Mandat”. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane osobowe nie podlegają weryfikacji, a system "Anuluj Mandat" i 3obieg.pl nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowanie dokumentów na osoby fikcyjne, lub w czyimś imieniu bez zgody tej osoby. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez 3obieg.pl danych technicznych i technologicznych obejmujących: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, innych informacji nntransmitowanych nprotokołem http. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez 3obieg.pl na jego komputerze niewielkich plików tekstowych ( ntzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez 3obieg.pl. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 3obieg.pl dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny link npotwierdzający. 3obieg.pl nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła, Użytkownik może wygenerować automatycznie nowe hasło. Udostępnianie hasła przez Użytkownika osobom trzecim jest na wyłączne ryzyko użytkownika. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien: wypełnić formularz rejestracyjny; wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe; dane wpisane do formularza dotyczące

Użytkownika powinny być zgodne z prawdą; zaakceptować regulamin; zaakceptować następujące oświadczenia uznając je tym samym za swoje: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji "Anuluj Mandat", zgadzam się na zawarte w nich warunki, a wygenerowane dokumenty wykorzystam tylko na swoje potrzeby, nie naruszając praw autorskich wydawcy 3obieg.pl. Oświadczam, że dokonuję opłaty tylko za automatyczne przygotowanie dokumentów, nie za oczekiwany skutek prawny, a wykorzystam je na wyłączną swoją odpowiedzialność.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 3obieg.pl w celu wygenerowania dokumentów procesowych dotyczących postępowania mandatowego i postępowania sądowego o wykroczenie w ramach konsultacji za pośrednictwem aplikacji "Anuluj Mandat", oraz w celu dostarczania informacji handlowych i newslettera drogą elektroniczną. Dane podałem dobrowolnie.”


Po otrzymaniu pierwszego newslettera lub informacji handlowej użytkownik ma prawo wypisać się z bazy danych i w tym celu otrzymuje narzędzie informatyczne.

Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu; Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji; Brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje brakiem zapisu wprowadzonych danych w pamięci systemu. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu „Anuluj Mandat” i może korzystać z usług płatnych według zasady: jeden dokument – jedna płatność.

UWAGA: Możliwe jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego z Systemu „Anuluj Mandat”, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy - takie działania podejmuje tylko użytkownik na swoją wyłączną odpowiedzialność.