13
08.2020

Brak konieczności posiadania prawa jazdy - wchodzi pakiet deregulacyjny dla kierowców
Szykują się zmiany dla kierowców. Projekt ustawy już w senacie‼️
 
Przewiduje m.in.:
✅ brak obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy;
✅ możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego;
✅ brak obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. Brak wydawania karty pojazdu;
✅ rejestracja zakupionego pojazdu bezpośrednio przez salon;
✅ brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na pieczątki;
✅ wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.
 

W dniu 24 lipca 2020 roku Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Poniżej omówiono najważniejsze zmiany, które jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, są odpowiedzią na oczekiwania społeczne zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów. Sytuację ułatwiło też wdrożenie tzw. projektu CEPIK 2.0 kierowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, w wyniku którego funkcjonuje pełne powiązanie procesu rejestracji pojazdów z centralną ewidencją pojazdów i adekwatny do zadań dostęp organów rejestrujących pojazdy do danych i informacji w centralnej ewidencji pojazdów, z zapewnieniem ich bezpiecznego gromadzenia.

Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy

W Prawie o ruchu drogowym proponuje się zmiany, które umożliwią osobom posiadającym nadane w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do kierowania pojazdami stwierdzone wydanym w kraju prawem jazdy poruszanie się po drogach bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego tych dokumentów.

Zmiana ta stanowi kolejne ułatwienie dla obywateli, obok wprowadzonej ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.) możliwości nieposiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

Jednocześnie, w celu zapewnienia ustalenia tożsamości kierującego, organom kontroli ruchu drogowego będą udostępniane dane z Rejestru Dowodów Osobistych. Ustalenie tożsamości będzie możliwe na podstawie tych danych m.in. w zakresie wizerunku twarzy – fotografii gromadzonej w tym rejestrze.

Proponowana regulacja, przy jednoczesnym wdrożeniu ww. rozwiązań teleinformatycznych, pozwoli wyeliminować istniejący obecnie obowiązek posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego wydanego w kraju prawa jazdy, a w konsekwencji wykluczy karanie kierujących mandatem za nieposiadanie w trakcie jazdy tego dokumentu. Zwolnienie z ww. obowiązku obejmuje wyłącznie kierowców, którzy posiadają wydane w kraju prawo jazdy i dotyczy wyłącznie kontroli ruchu drogowego.

Wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego

Właściciel pojazdu będzie mógł skorzystać z możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (w określonych przypadkach) lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej, na okres od 3 do 12 miesięcy, bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie częściej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu; warunkiem dopuszczenia tego samochodu do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. Ta zmiana, w powiązaniu z przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych, umożliwi właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu.

Brak obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. Brak wydawania karty pojazdu

Ustawodawca uznał, że w obecnych realiach funkcjonującego pełnego powiązania procesu rejestracji pojazdów z centralną ewidencją pojazdów oraz wobec zaproponowanej możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zniesienia obowiązku wydawania nalepki kontrolnej jednakowo dla wszystkich właścicieli pojazdów – uznano, że brak jest zasadności oznaczania pojazdu nalepką kontrolną. W związku z tym w projekcie ustawy zaproponowano stosowne zmiany. Utrzymywanie nadal obowiązku wydawania dodatkowo nalepki kontrolnej wydało się autorom projektu niezasadne w stosunku do zakładanego celu przy jej wprowadzaniu przed laty w przepisach Prawa o ruchu drogowym. Dlatego też proponuje się zmiany w Prawie o ruchu drogowym, które likwidują obowiązek wydawania nalepki kontrolnej w procesie rejestracji pojazdu.

Także wydanie karty pojazdu nie będzie dłużej konieczne, bo stosowne organy administracyjne oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Posiadacz pojazdu ma możliwość sprawdzenia historii pojazdu on-line.

Wprowadzenie nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, która umożliwi rejestrację pojazdu nowego przez ten salon w imieniu kupującego.

Kolejnym proponowanym odciążeniem od obowiązków administracyjnych dla właścicieli pojazdów jest możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu oraz odbioru z urzędu obsługującego organ rejestrujący decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi, przez salon sprzedaży pojazdów samochodowych (nowy art. 73c w Prawie o ruchu drogowym). Wniosek o rejestrację pojazdu będzie składał salon sprzedaży pojazdów samochodowych lub uprawniony przedstawiciel salonu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie www BIP ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na potwierdzenie badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym

Obecnie w przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpisanie kolejnego terminu badania technicznego potrzebne jest wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Intencją nowego przepisu art. 74a i nowego brzmienia art. 82 ust. 2 w Prawie o ruchu drogowym jest rezygnacja z wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu w sytuacji braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpisanie kolejnego terminu badania technicznego, który jest uciążliwy dla obywatela, chyba że właściciel pojazdu ma taką wolę; w konsekwencji, zgodnie z ww. założeniem, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu wystawi kierowcy stosowne zaświadczenie, a wymiana dowodu nie będzie konieczna.

Wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu

Jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z dotychczasowymi przepisami oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne to organ rejestrujący wydawałby właścicielowi pojazdu, na jego wniosek, decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych, co obniżyłoby wysokość opłat ponoszonych przez właściciela pojazdu związanych z rejestracją pojazdu o 99,50 zł, tj. o opłatę za wydanie: tablicy rejestracyjnej (np. samochodowej) – 80,00 zł, nalepki kontrolnej – 18,50 zł i opłaty ewidencyjnej (łącznie 1,00 zł); w tym celu w projekcie ustawy proponuje się zmianę art. 73 Prawa o ruchu drogowym; wprowadzenie takiego ułatwienia jest możliwe przy zapewnionej obecnie możliwości identyfikowania pojazdu i jego historii w centralnej ewidencji pojazdów przez organy rejestrujące pojazdy i organy kontroli ruchu drogowego oraz przy zapewnionym tym organom dostępie online do tej ewidencji; uwzględniając to, przy wprowadzaniu możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu nie zakłada się obecnie tworzenia nowego systemu nadawania numerów rejestracyjnych i produkcji tablic rejestracyjnych.

Trzymajmy kciuki za pomyślne i szybkie wprowadzenie powyższych zmian. Są one niewątpliwie korzystne dla kierowców.  Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Proces legislacyjny można śledzić na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=388

 

Kamil Misiak z Anuluj-Mandat.pl

Porad indywidualnych w przypadku problemów udzielamy tą ścieżką https://anuluj-mandat.pl/adviceKategorie