09
11.2019

Uwaga, wchodzi Lex Uber
Walka z wolnym rynkiem - czyli Lex …….. Uber?

 

Od jakiegoś już czasu w większych polskich miastach ( np. Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Bydgoszcz), a także mniejszych (Toruń, Kielce) działają przewoźnicy oferujący swoje usługi za pomocą aplikacji mobilnej, w wielu przypadku oferując swoje usługi w bardziej przystępny sposób, niż tradycyjne przedsiębiorstwa taksówkarskie. Głownie konkuruję ze sobą dwie wielkie marki czyli Uber i Bolt/Taxify - coraz szerzej korzystające z usług przedsiebiorczych Polaków i tych obcograjowców, którzy wybrali Polskę jako miejsce swojej pracy i stałego zamieszkania. Obydwie grupy co warto zauważyć, charakteryzują się odwagą gospodarczą, pracowitością i nie liczą na socjal - w czym niczym się nie różnią od licencjonowanych taksówkarzy.

No właśnie... - więc poszło o licencję.

Usługa z czasem stała się tak popularna, że znając etatystyczne zakusy naszego Państwa nie mogła widać dłużej pozostać poza zainteresowaniem ustawodawcy, który w odpowiedzi na nowy, innowacyjny rodzaj funkcjonowania zleceń, postanowił swoim zwyczajem dokonać regulacji rynku przewozów.

 W ten sposób powstała nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która wchodzi w życie 01 stycznia 2020 roku.

Co zmieniono?

Główną zmianą rzutującą na rynek jest wprowadzenie w ustawie art. 4 (24, który brzmi:

pośrednictwo przy przewozie osób - działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką oraz:

  1. a) zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
  2. b) pobieraniu opłaty za przewóz osób, lub
  3. c) umożliwianiu zawarcia umowy przewozu lub umożliwianiu uregulowania opłaty za przewóz osób
  • samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką za pośrednictwem dostarczonych lub udostępnionych do tych celów środków komunikacji elektronicznej, domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji.

 Wprowadzenie definicji niesie ze sobą dalsze zmiany - w pierwszej kolejności należy wskazać, podkreślenie konieczności posiadania licencji w zakresie przewozu osób po stronie przedsiębiorcy, dla którego prowadzone jest pośrednictwo przy przewozie osób, a także taką licencje zobowiązany będzie uzyskać pośrednik. Organem wydającym licencję będzie ulubiony organ administracji publicznej Anuluj-Mandat - Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Brak spełnienia powyższych wymogów będzie skutkować cofnięciem licencji pośrednika. Nowelizacja wprowadza również zakaz wykonywania usług przez kierowców w przypadku, gdyby pośrednik nie posiadł stosowanej licencji.

Co jeszcze?

Obowiązek posiadania przez pośrednika odpowiedniej licencji, to oczywiście nie jedyny obowiązek, jaki ustawodawca narzuca na takie przedsiębiorstwo.

Taki przedsiębiorca zobowiązany jest również sprawdzać czy przedsiębiorca któremu oferuje usługę pośrednictwa posiada licencję. Ma także prowadzić elektroniczny rejestr zleceń przewozu - i przechowywać informacje dotyczące zleceń przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz. Rejestr ten ma zawierać bardzo szczegółowe informacje, np. daty i godziny przekazania zlecenia przewozu osób. Ma również ewidencję przedsiębiorców, którym zleca przewozy osób (również przez 5 lat).

Po co? Aby na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej przekazywać organom stosowne informacje.

 Jaki będzie tego skutek? Należy spodziewać się wzrostu cen za usługi.

A kasa fiskalna i taksometr?

 Nowelizacja ma na celu również możliwość rozliczania opłat za przewozy osób samochodem osobowym, w tym taksówką, przy użyciu aplikacji mobilnej, której wymagania określa właściwy Minister w rozporządzenia, a także zgodnej z wymaganiami dla kas rejestrujących zgodnych przez przepisami o podatku VAT.

Będzie więc to zrównanie narzędzi obecnie wykorzystywanych przez taksówkarzy oraz kierowców popularnych aplikacji. Należy mieć nadzieję, że właściwie napisana aplikacja uniemożliwi praktykę swobodnego wyboru trasy przez oferujący przewóz.

Ustawodawca zrezygnował również z archaicznych egzaminów dotyczących znajomości topografii miejscowości - co w dobie powszechnych już nawigacji GPS, jest rozwiązaniem dobrym, przy czym conajmniej 5 lat spóźnionym.

 

A co z przewozami okazjonalnymi?

Przewóz okazjonalny był już zdefiniowany w ustawie jako przewóz osób, który nie stanowi przewodu regularnego (czyli przewozu osób oraz bagażu w określonych odstępach czasu oraz określonymi trasami), regularnego specjalnego oraz wahadłowego. Jest to np. usługa przewozu osób samochodem zabytkowym, co często można zaobserwować np. w czasie ślubów.

Nowelizacja wprowadza jednak zakaz pośrednictwa przy przewozie osób przy przywozie okazjonalnym wykonywanym pojazdem komunikacyjnym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób z kierowcą. W związku z czym, takie przewozu zostały dosadnie wykluczone z rynku usług oferowanych przez aplikacje. W pewnych okolicznościach taka usługa również nie będzie mogła być prowadzona za pomocą aplikacji.

Powyższe zmiany wprowadzą więc pewne utrudnienia dla konkurencyjnych dla taksówkarzy portali, jednocześnie wpływając najprawdopodobniej - na cenę usługi.

 Kary? Oczywiście, że są!

Każda regulacja wykonana przez ustawodawcę, a także nałożone w jej skutek obowiązki zmierzają oczywiście do kar, które GITD będzie z chęcią nakładać na przedsiębiorców.

Kary te mają charakter formalny, w postaci cofnięcia licencji co spełnia definicję kary w ujęciu niedogodności, a także kary pieniężne.

Z katalogu zdarzeń, których skutkiem będzie cofnięcie licencji, wartym wskazanie jest cofnięcie licencji w przypadku nie spełnieni wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego, a więc między innymi warunków opisanych powyżej. Warto podkreślić, że takie cofnięcie w niektórych przypadkach, powinno zostać uprzedzone pisemnym ostrzeżeniem ze strony organu.

Po takim piśmie warto poradzić się naszych prawników:

https://anuluj-mandat.pl/advice

Ustawa już teraz umożliwia nałożenie na przedsiębiorców kar pieniężnych w wysokości od 50 zł do nawet 12 000 zł za każde naruszenie obowiązków i warunków przewozu drogowego, przy czym nowelizacja wprowadza najwyższy górny limit kar pieniężnych dla przedsiębiorców prowadzących pośrednictwo przy przewozie osób - 100 000,00 zł.

Czy z karą można coś zrobić? Można!

Istnieje jednak możliwość umorzenia postępowania w sprawie nałożenia kar na podmiot wykonujący przewóz drogowy, który dopuścił się naruszenia przepisów dotyczących obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Może do tego dojść, jeśli okoliczności sprawy i dowody wskazują, ze podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenia nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, inny organ nałożył na ten podmiot karę za stwierdzone naruszenia, a także gdy od ujawnienia naruszenia minęło ponad 2 lata.

Rozumiemy, że powyższy wywód jest dość skomplikowany i może budzić wśród takich przedsiębiorców wątpliwości ——> zadaj więc pytanie nam, tworzymy pisma mające na celu umorzenie postępowań:

https://anuluj-mandat.pl/advice

Od tego postępowania również można się uwolnić!

AN Anuluj-Mandat.pl

PS Przygotowujemy również odwołania od decyzji wydanych na podstawie tej ustawy. Prosimy pamiętajcie tylko o zachowaniu terminów!!! Prosimy o zapoznanie się z ofertą Anuluj Mandat poniżej

Oferta Parasola Prawnego dla pośredników i przewoźników Uber i Bolt

Wobec wzmożonej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego dotyczącej prawidłowego wykonywania okazjonalnych przewozów osób i przewozów regularnych przez przewoźników współpracujących z aplikacjami UBER i BOLT oraz wobec wejścia w życie zaostrzonego prawa „Lex-Uber” -  Konsultanci z Grupy Anuluj Mandat wyspecjalizowali się w zabezpieczaniu ochrony prawnej (Parasol Lex Uber) minimalizując w ten sposób zagrożenie karami pieniężnymi w związku z taką kontrolą (za wykonywanie tego typu przewozów bez licencji grozi kara w wysokości do 12 tysięcy złotych) oraz dając szansę przewoźnikowi na umorzenie już nałożonej kary.

Obecnie zgodnie z art. 92a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nałożoną karę pieniężną organ może umorzyć jeżeli przewoźnik wykaże, że nie miał wpływu na powstanie naruszenia i nastąpiło ono w skutek zdarzeń i okoliczności których nie mógł przewidzieć.

Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych zawarło w wyrokach:

  1. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt: III SA/Gd 315/17,
  2. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt: VI SA/Wa 12/17,
  3. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt: II SA/Gl 443/17

warunki i działania jakie powinien spełnić i przedsięwziąć przewoźnik w swoim przedsiębiorstwe aby móc przywołać je skutecznie jako  podstawą umorzenia wszczętego przez ITD postępowania w związku z naruszeniami stwierdzonymi podczas kontroli lub wniesienia o uchylenie już wymierzonej kary pieniężnej.

Oferta Parasola Prawnego LexUber Anuluj Mandat oprócz spełnienie wymogów prewencyjnych określonych przez Sądy, sporządzenie pism procesowych (wniosków dowodowych i odwołań od kar) zawiera także uczestniczenie naszych pełnomocników procesowych w całym toku postępowania związanego postepowaniem wyjaśniającym oraz złożonym zaskarżeniem, łącznie z poprowadzeniem długotrwałych spraw sądowych wszystkich instancji (także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Ofertę niniejszą kierujemy także do obcokrajowców pełniących funkcje operatorów Uber i Bolt, przewoźników Uber i Bolt oraz samych kierowców pojazdów wykonujących taki przewóz, chcących uchronić się przed karami, pragnących nabyć wymaganą wiedzę i zabezpieczyć się przed ew. regresem.

Pakiet Przewoźnik Bolt-Uber

Zgodnie z listą zaleceń dotyczących działań jakie powinien podjąć przewodnik aby wnosić o odstąpienie od wymierzenia kary przez ITD lub umorzenie wszczętego postepowania Pakiet Przewoźnik Bolt-Uber zawiera:

– Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń wraz z wydaniem zaświadczeń dla przewoźnika i jego pracowników oraz współpracujących kierowców w zakresie obowiązującego prawa, obowiązujących wymogów technicznych, fiskalnych oraz właściwego zachowania się podczas przeprowadzanej kontroli;

– Opracowanie i wdrożenie zasad dokonywania kontroli kadry pracowniczej oraz posiadania odpowiedniej dokumentacji pokontrolnej;

– Opracowanie dedykowanego trybu przeprowadzania odpowiedniego doboru kadry, z uwzględnieniem wymogów dotyczących profesjonalizmu, legalności działania, odpowiednich kwalifikacji i znajomość prawa;

–  Zasady skutecznego dyscyplinowania osób faktycznie wykonujących przewóz drogowy;

– Wprowadzenia właściwego system motywacyjnego pracowników oraz osób kierujących, premiującego zachowania zgodne z literą prawa;

– Opracowanie zasad permanentnego badania czy pojazd zgłoszony do wykonywania przewozu odpowiada określonym normom i nadzoru nad aktualnością tych badań,

– Przeszkolenia w sztuce wydawania odpowiednich i zrozumiałych poleceń kierowcom, oraz zasad dokumentowania tych poleceń;

– Wdrożenia oraz odpowiedniej organizacja pracy, obiegu dokumentów oraz archiwizacji dowodów – zgodnych z oczekiwaniami ze strony Inspekcji Transportu Drogowego;

- Dedykowania szybkiej ścieżki kontaktu z naszym prawnikiem w przypadku zmian prawa, wypracowania praktyki stosowania Lex-Uber lub konieczności wszczęcia konkretnych działań interwencyjnych, odwoławczych, konsultacyjnych, dowodowych i wykonania reprezentacji prawnej w związku z kontrolą lub stwierdzeniem zaistnienia naruszeń.

Kontrakt zawarty z Anuluj Mandat już samej zasady i zakresu działań prewencyjnych będzie umożliwiał zastosowanie wniosku o umorzenie postępowania i uchylenie kary z tytułu następujących podstaw prawnych:

- art. 140aa ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) zgodnie z którym „nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 (przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia – przyp. aut.), wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

  1. a) dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,
  2. b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia.

-  art. 92b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200) zgodnie z którym „nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów oraz stosuje prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.”

- art. 92c ust. 1 ustawy o transporcie drogowym zgodnie z którym „nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat.

Anuluj Mandat oferuje też specjalną linię wsparcia Parasolem Prawnym taksówkarzy i korporacje taksówkowe

Przedsiębiorców, pośredników i przewoźników zainteresowanych ofertą Parasola Prawnego LexUber lub Taxi i szczegółami współpracy prosimy o kontakt na mail kontakt@anuluj-mandat.pl

Uwaga, mail ten przeznaczony jest tylko do rozmów biznesowych, nie służy składaniu zapytań prawnych czy dyskusjom o zasadach działania portalu Anuluj-Mandat.pl, w trakich sprawach odpowiedź nie będzie udzielana.

Dlatego wszystkich zainteresowanych złożeniem konkretnego zlecenia prawnego rekomendujemy tę ścieżkę działania poprzez portal Anuluj-Mandat.pl

https://anuluj-mandat.pl/advice

Reklamacje, uwagi, sprawy techniczne

https://anuluj-mandat.pl/contactKategorie