22
07.2020

Zatrzymanie prawa jazdy - czyli co się dzieje po kolei w tym postępowaniu i czekające nas zmiany?
W związku z licznymi pytaniami Kierowców dotyczących postępowania w zakresie zatrzymania prawa jazdy, poniżej opisujemy co się dzieje po kolei w tym postępowaniu

I Początek

Pierwszym, inicjującym zdarzeniem w tym postępowaniu jest oczywiście niemiłe spotkanie z funkcjonariuszem policji, wykonującym na drodze czynności w zakresie kontroli prędkości.

Uwaga - z naszego doświadczenia wynika, że funkcjonariusze czasami „zapominają” przed zaproponowaniem przyjęcia mandatu albo wskazać jaką prędkości w czasie pomiaru odnotowali albo co wiąże się z przyjęciem mandatu za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. Należy przede wszystkim mieć to na uwadze.

W czasie tego zdarzenia warto dowiedzieć się, jakim urządzeniem wykonano pomiar prędkości, można np. wnieść o okazanie świadectwa legalizacji urządzenia. Oto artykuł opisujący urządzenia pomiarowe:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/opis-oraz-instrukcje-niektorych-radarow-i-fotoradarow

 

W takiej sytuacji mamy zasadniczo dwie możliwości:

(1) przyjmujemy mandat i postępowanie się prawomocnie kończy,

(2) odmawiamy przyjęcia mandatu (REKOMENDOWANE!!!)

 

 W drugim przypadku, będziemy mogli dochodzić swoich praw przed sądem. Proszę przeczytać ten artykuł:

https://anuluj-mandat.pl/post/jeszcze-raz-o-wyroku-nakazowym

W przypadku przyjęcia mandatu, istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o uchylenie mandatu:

https://anuluj-mandat.pl/post/uchylamy-mandat-ktory-przyjelismy

https://anuluj-mandat.pl/post/dowod-ze-mozna-uchylic-przyjety-mandat-z-miernika-laserowego-ultralyte-lti-20-20

 

WAŻNE: Nieprzyjęcie mandatu zwielokrotnia nam szansę skutecznej obrony przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy

 

W trakcie tego zdarzenie, funkcjonariusze za pokwitowaniem odbiorą nam prawo jazdy. W obecnym stanie prawnym dokument należy oddać, tak by zaczęły biec terminy zatrzymania prawa jazdy. Pokwitowanie nie mówi o tym do kiedy mamy uprawnienia (mamy je do decyzji) ale o tym do kiedy nie jesteśmy narażeni za mandat za brak dokumentu (50 zł).

 

W wyniku wejścia w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 2001), wprowadzono zmianę, która powoduje, że, mimo, iż oczywiście mamy prawo do prowadzenia pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy do czasu wydania decyzji przez Starostę to ponosimy w tym czasie dodatkowe ryzyko, że ponowny zarzut w tym okresie jechania 50+ w zabudowanym może się skończyć wydaniem decyzji o przedłużeniu zatrzymania do 6 miesięcy – radzimy, więc wtedy jeździć bardzo bardzo ostrożnie:

1d.25) Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

Proszę pamiętać, że ten termin zaczyna biec od fizycznego przekazania dokumentu, czy to funkcjonariuszowi w czasie zdarzenia, czy później w urzędzie, dlatego wcześniejsze przekazanie dokumentu jest korzystne z punktu widzenia biegu terminu.

 

II. Sprawa rozpoczyna się w urzędzie - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            W skutek wyżej wskazanego zdarzenia, odpowiedni funkcjonariusze policji wysyłają właściwemu staroście informacje, który to na jej podstawie wszczyna postępowanie wraz z dokumentem, na podstawie którego starosta wszcznie właściwe postępowanie w sprawie. Z Państwa perspektywy, w pewnym uproszczeniu, na tym etapie istotnym jest pierwsze pismo, jako otrzyma od starosty - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

To pismo jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ na podstawie art. 10 kpa, strona, czyli kierowca może się wypowiedzieć, co do twierdzeń, składać wnioski itd.. Z tej perspektywy niekorzystnym jest, więc odwlekanie odbioru pisma, szczególnie w tym postępowaniu - ponieważ przepis szczególny stanowi, że już od momentu zatrzymania prawa jazdy toczy się część terminów oraz przewidziane są konsekwencje dla kierowcy. Warto, więc uważnie monitorować pocztę i niezwłocznie odpowiadać na przesłane pisma.

 

            Trzeba wskazać, że w informacji przekazanej staroście przez policję, zdarza się, że funkcjonariusze policji nie przekazują istotnych dla postępowania informacji - tj. wartość przekroczenia prędkości czy faktu nieprzyjęcia mandatu za wykroczenie.

 

https://anuluj-mandat.pl/post/z-cyklu-skuteczne-metody-anulujmandat-stosowane-od-2-lat

 

            Nasze prawo jazdy znajduje się, więc już w urzędzie.

 

            Pismo to jednak zawiera wiele istotnych elementów:

 

  • organ wydający - wiemy więc właściwością, którego starosty objęto postępowanie;
  • znak pisma - szczególnie istotne ze względu na dalszą korespondencję z organem;
  • podstawa prawna;
  • wskazanie terminu - należy go zachować przy odpowiedzi do organu;
  • wskazanie odpowiedniego wydziału, do którego należy kierować pisma.

 

            Te pismo w postępowaniu jest istotne, ponieważ to na nie należy odpowiedzieć składając wniosek o wydanie decyzji odmownej bądź zawieszenie postępowania. Proszę przeczytać:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/starostatroche-po-ponad-dwoch-tygodniach-umorzyl-postepowanie-administracyjne-naszego-klienta-w-sprawie-zatrzymania-prawa-jazdy-na-3-miesiace-po-zlozeniu-przygotowanego-przez-nas-wniosku-o-umorzenie-postepowania

 

To właściwy moment aby powołać się na brak stwierdzenia przekroczenia prędkości przez organ orzekający (nie przyjęliśmy wszak mandatu, a orzeczenia sądu w tej sprawie nie ma), na działanie w stanie wyższej konieczności (gdy ten mandat przyjęliśmy lub gdy tak po prostu było) co zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zwalnia z odpowiedzialności i wtedy prawo jazdy nie powinno być zatrzymane lub na spór sądowy w sprawie wykroczenia, które się toczy, albo na przedawnienie zdarzenia, jeśli Starosta obudził się z wezwaniem po 3 miesiącach.

 

Jest wtedy możliwie i się zdarza wśród praworządnych Starostów albo Prezydentów miast na prawach powiatu, że nasze rzeczowe argumenty na tym etapie przekonają organ i zostaniecie Państwo wezwani po wcześniejszy odbiór prawa jazdy, a postępowanie zostanie umorzone. Takie przypadki mądrego stosowania prawa odnotowujemy m.in. u Starosty Łowickiego i… Prezydenta Warszawy.

 

W przypadku, gdy nie wiecie Państwo jak się bronić rekomendujemy przygotowanie pisma procesowego przez prawników Anuluj-Mandat.pl – bowiem siedzimy w tym temacie od wielu lat i od lat udaje nam się pomóc pokrzywdzonym kierowcom w odzyskaniu prawa jazdy lub doprowadzeniu do niewydania decyzji. Tych, co chcą powalczyć zapraszamy tutaj do złożenia ekspresowego zlecenia (wszak macie po wezwaniu tylko 7 dni na wysłanie swej obrony do urzędu)

 

https://anuluj-mandat.pl/advice/step_2

 

Uwaga - w nielicznych urzędach, np. w Gdańsku czy Gdyni, Prezydenci odstępują od zasady wysłuchania stron i powyższe zawiadomienie przesyła wraz z decyzją - jest to w naszej opinii poważne nadużycie i podstawa odwoławcza. W tych urzędach warto bez czekania na wezwanie samemu złożyć pismo w postępowaniu administracyjnym na temat braków podstaw do wydania decyzji o zatrzymaniu.

 

III. Zatrzymanie prawa jazdy - decyzja administracyjne

 

Ustawodawca nałożył na organ kilka obowiązków związanych ze składnikami decyzji, generalnie zaś składa się ona z rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia. Ponadto zawiera również szczególnie istotne pouczenia, które dają wskazówki w sprawie trybu odwołania od decyzji.

Z naszej perspektywy, w przypadku konieczności złożenia odwołania - szczególnie ważna jest treść uzasadnienia, która to właśnie podlega badaniu i w oparciu o którą, piszemy ewentualne odwołania.

 

            Decyzja w tym trybie wydawana jest z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza m.in. że wniesienie stosownego odwołania nie wstrzymuje jej wykonania. Dlatego w interesie Klientów jest jak najszybszy odbiór decyzji,  a także jak najszybsze złożenie odwołania do organu wyższej instancji - którym w tym postępowaniu jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Co do zasady, na wniesienie tego odwołania mamy 14 dni od dnia doręczenia. Starosta powinien przekazać organowi odwoławczemu odwołanie w terminie 7 dni od jego wpływu.

 

UWAGA - w między czasie kierowca jako strona - może otrzymać szereg pism informacyjnych od organów - ale będących formą dialogu między organami, jednakże te które są kierowane bezpośrednio do strony dla nas istotne; a będą to te opisane wyżej.

 

III Decyzja starosty jest niekorzystna - co dalej?

 

 

Jeśli starosta orzeknie w sposób dla nas niekorzystny, wnosimy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To należy zrobić również dość szybko - tak żeby dolegliwość wynikającą z decyzji maksymalnie skrócić.

 

            W tym przypadku również nie należy „przeciągać” odbioru pisma, w związku z wydawaniem decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie jest to dla strony korzystne.

 

            Polecam przeczytać:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/z-cyklu-skuteczne-metody-anulujmandat-stosowane-od-2-lat

 

  1. Co zrobi Samorządowe Kolegium Odwoławcze?

 

            W wyniku wniesienia odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze również wydaje decyzję, która kończy postępowanie administracyjne, niezależnie od jej treści.

 

            Uwaga - do tego momentu postępowanie administracyjne jest wolne od kosztów, co oznacza, że nawet w przypadku negatywnie rozstrzygniętych pism - strona kosztów nie ponosi.

 

 

https://anuluj-mandat.pl/post/samorzadowe-kolegia-odwolawcze-uchylaja-decyzje-starostow-o-zatrzymaniu-prawa-jazdy-na-3-miesiace-jesli-mandat-nie-byl-przyjety-a-wyrok-sadu-nie-zapadl

 

 

            Następnym ew. krokiem jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ta procedura jest jednak dużo bardziej skomplikowana, dlatego w tym zakresie zachęcam zadać pytanie prawne:

 

https://anuluj-mandat.pl/advice

 

            W każdym z przypadków, prawo jazdy odbieramy z właściwego starostwa, po opłaceniu opłaty kancelaryjnej, która z reguły jest bardzo niska.

 

            Zachęcamy do kontaktu indywidualnego w ramach porad indywidualnych:

 

https://anuluj-mandat.pl/advice

 

AD i TP z Anuluj-Mandat.pl


UWAGA: Po zmianach ustawy już nieaktualny jest komentarz w NIEBIESKIEJ ramce na wykresie. Obecnie najkorzystniej jest oddać prawo jazdy policji w momencie zatrzymania aby uruchomić bieg terminu. Gdy nie przyjmiemy mandatu to mimo oddania dokumentu wciąż mamy uprawnienia i możemy jeździć do dnia wydania decyzji przez Starostę (patrz treść artykułu), otrzymane zaświadczenie zwalnia nas tylko z ewentualnego mandatu za brak dokumentu przy sobie (50 zł bez punktów).

UWAGA - zapowiadana nowelizacja niektórych ustaw związanych z prawem drogowym, która pierwotnie miała wejść w życie 1 lipca, wprowadza dwie znaczące zmiany:

Po pierwsze postępowanie dotyczące zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy, ma zostać rozciągnięte również na przypadek, w którym do przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h miałoby dojść również poza terenem zabudowanym, w związku, z czym co do zasady, takie zagrożenie ma mieć miejsce na terenie zarówno zabudowanym, jak i niezabudowanym;

(2) po wtóre, zrównana ma zostać dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym w nocy i w dzień; dotychczas zgodnie z art. 20 prawa o ruchu drogowym, w godzinach od 05:00 do 23:00 dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h, natomiast w godzinach od 23:00 do 05:00 - 60 km/h. Ustawodawca chce zrównać teraz te obie prędkości, obniżając dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym w godzinach od 23:00 do 05:00 - do 50 km/h.

 

Będziemy na naszych stronach informować Was o dalszych losach projektu https://anuluj-mandat.pl/blogKategorie