23
07.2015

Działania Fotoradarów ITD niezgodne z Konstytucją RP i można podważyć dotychczasowe wyroki
14 lipca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w składzie pięcioosobowym, któremu przewodniczył  prof. Piotr Tuleja, orzekł na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, że art. 129g ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym jest niezgodny z Konstytucją RP (Sygn. akt K 2/13)

TK zakwestionował w ten sposób upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych.

 

O co chodzi?

 

            W ustawie Prawo o ruchu drogowym ustawodawca nadał policji oraz innym organom prawo do przetwarzania danych osobowych kierowców, w skład których weszli za pośrednictwem urządzeń przeznaczonych do rejestrowania prędkości poruszających się pojazdów mechanicznych.

 

            Sformułowanie „oraz innym organom” jest nieprecyzyjne i było nadinterpretowane przez organy państwa. Zgodnie z tym sformułowaniem Inspekcji Transportu Drogowego, w drodze rozporządzania, nadano prawo do przetwarzania danych osobowych kierowców celem ich ukarania za popełnione wykroczenie, mimo że z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP wprost wynika, że zasady i tryb gromadzenia oraz udostępnienia informacji określa ustawa.

 

            Zdaniem składu orzekającego przytoczony fragment ustawy Prawo o ruchu drogowym jest niezgodny także z art. 92 ust. 2 Konstytucji RP, który zakazuje organowi upoważnionemu do wydawania rozporządzenia przekazywać swoich kompetencji innemu organowi.

 

            To bardzo ważne orzeczenie z punktu widzenia kierowców, ponieważ wszystkie zdjęcia wysłane przez Inspekcję Transportu Drogowego po tym okresie uznane zostaną za nieważne, ponieważ ITD w sposób nielegalny wejdzie w posiadane danych osobowych właścicieli pojazdów, którzy popełnili wykroczenie w ruchu drogowym uwiecznione w postaci zdjęcia z przydrożnego fotoradaru.

 

            Orzekając niezgodność przepisu z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy czas 9 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, na poprawienie wadliwego przepisu. Z upływem tego okresu przepis straci moc.

 

 

Co to oznacza dla kierowców?

 

Otóż w ciągu najbliższych miesięcy wadliwy przepis ten będzie obowiązywał, a Inspekcja Transportu Drogowego w tym okresie, dalej będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych obywateli celem ukarania ich za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. 24 lipca br. Sejm uchwalił konieczne zmiany (wraz z pozbawieniem Straży Miejskich i Gminnych uprawnień dotyczacych fotoradarów) - jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy wejdą ona w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Nawet jednak gdyby zmiany nie weszły w życie wszystkie postępowania, które zostaną zakończone w okresie najbliższych kilku miesięcy, zgodnie z zasadą Lex retro non agit (tj. prawo nie działa wstecz) uznane będą i tak za zgodne z obowiązującym prawem. A co z tymi co zostały wszczęte, toczy się korespondencja i nie zdążono prawomocnie przed ukarać mandatem lub grzywną przed dniem 15 kwietnia 2016? Musiałyby wtedy obligatoryjnie zostać umorzone pod rygorem odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy.

 

Kluczowy jest moment zakończenia postępowania.  

 

A TERAZ UWAGA !!!

 

I jeszcze ciekawostka, pomimo karencji 9 miesięcznej niezgodność przepisu z Konstytucją RP już stała się faktem bo orzeczenie zapadło i zostało oficjalnie opublikowane, a jeśli tak, to zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP który stanowi:

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

Można wznowić każde postępowanie sądowe zakończone wyrokiem skazującym wydanym na podstawie danych osobowych zgromadzonych przez fotoradary obsługiwane przez GITD, nawet jeśli organem wnoszącym sprawę do sądu o wykroczenie była na przykład Policja.

Powiedział Ci ktoś o tym Drogi Czytelniku?

Ciekawe dlaczego główne media o tym nie trąbiły mimo, że pełne są konstytucjonalistów na zawołanie?

Pytania retoryczne.

Przejdźmy do konkretów:

Na kimś wisi taki wyrok i punkty?

Można próbować go unieważnić.

Zapraszamy w tej sprawie do naszych prawnikow http://anuluj-mandat.pl/advice

 

 

 

ŁZ Anuluj-Mandat.pl

 

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/8443-upowaznienie-ministra-wlasciwego-do-spraw-transportu-do-okreslenia-w-drodze-rozporzadzenia-spos/Kategorie