27
05.2014

Jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej
Poniżej treść zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie którego zostało wszczęte postępowanie karne przeciwko strażnikom gminnym w sprawie wyłudzenia mandatu z fotoradaru, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień
        


Prokuratura Generalna
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
     

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
   

Niniejszym składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia na moją szkodę  w dniu 08-08-2013 oraz 04-09-2013 w Rzeczenicy, Ul. Człuchowska 26:
  - przestępstwa z art. 231 kk, - przestępstwa funkcjonariusza publicznego z  art. 235 kk polegającego na kierowaniu   przeciwko mnie,  poprzez podstępne zabiegi, ścigania  o wykroczenie, - usiłowania popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 par. 1 kk,   przez :  
- Komendanta Straży Gminnej w Rzeczenicy Jacka Lesmana, Straż Gminna   w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 RZECZENICA, Tel: 59 83 31 682  
- Aplikanta Straży Gminnej w Rzeczenicy Jacka Kolanowskiego, Straż Gminna   w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 RZECZENICA, Tel: 59 83 31 682      

UZASADNIENIE
 

W dniu 12.08.2013 otrzymałem, podpisane przez Komendanta Straży Gminnej w Rzeczenicy Pana Jacka Lesmana, Wezwanie z dnia 08.08.2013, w którym :
 
- załączone było zdjęcie z fotoradaru stacjonarnego z żądaniem ustosunkowania się do niego. Stanowi to działanie wbrew rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, gdzie uchylono zapisy § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i wbrew brzmieniu z art. 67 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.   W związku z tym stanowi to wyraźne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - art. 231 kk.   - Wezwanie nie zawierało wymaganych przez prawo pouczeń o prawach podejrzanego, obwinionego i świadka, do czego organ był zobowiązany art. 16 Kpk  § 1 i 2 i związku z art. 8 kpwsow wzywany nie może zostać ukarany ani mandatem, ani grzywną ani karą porządkową, oraz skierowaniem sprawy do sądu gdyż nie może ponosić ujemnych skutków procesowych.   Stanowi to niedopełnienia obowiązku z Art. 231 kodeksu karnego polegające na przygotowaniu wzorów wezwań i wysyłaniu ich do właścicieli, zarejestrowanych przez fotoradary pojazdów, bez pouczenia ich o prawach podejrzanego do odmowy złożenia wyjaśnień, prawach obwinionego do nieobciążania samego siebie i do odmowy zeznań w tym zakresie, oraz prawach świadków do uchylenia się od pytania na temat sprawcy z obawy przed odpowiedzialnością karną za fałszywe oskarżenie, gdy nie wie kto kierował pojazdem lub nie pamięta. Niedopełnienie obowiązku pouczenia świadka, iż nie musi sie stawiać na wezwania tylko może wnosić o przesłuchanie na miejscu, lub złożyć wyjaśnienia lub uchylić się od wskazania w ciągu 7 dni i wtedy nie grozi mu kara porządkowa. Niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza publicznego zawiadomienia mnie o nałożeniu kary porządkowej za niestawienie i poinformowania o naszym prawie do obrony zawartym w art. 49 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia który stanowi: Nałożoną karę należy uchylić, jeżeli osoba ukarana w ciągu 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia jej postanowienia o nałożeniu kary porządkowej dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samowolne oddalenie się, odmowę złożenia zeznań albo wykonania innego obowiązku, o którym mowa w § 1 lub 2.  

- Wezwanie zawierało żądanie aby właściciel pojazdu przyjął lub odmówił przyjęcia mandatu, którego jeszcze nie wystawiono gdyż nie ustalono sprawcy, albo wystawienia mandatu na właściciela pojazdu pomimo, iż wykroczenia drogowego dokonać może tylko osoba kierująca pojazdem nie będąca tożsamą z osobą właściciela jeśli postępowanie wyjaśniające tego nie ustaliło
.
  Stanowi  przestępstwo umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego na moją szkodę art. 231 kk przez złamanie zasady domniemania niewinności, a także przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego poprzez obciążanie mandatem, grzywną lub karą porządkową osób, które nie zostały należycie pouczone, a więc chronionych przed ponoszeniem ujemnych skutków procesowych w tym postępowaniu art. 16 kpk w związku z art. 8 kpwsow. Podobnie ma to miejsce w przypadku złożenia wniosku do sądu o ukaranie osoby nie pouczonej o przysługującej mu prawach, wykorzystania samooskarżających się oświadczeń osoby niepouczonej, a także wezwania do rozpoznania sprawcy na zdjęciu i wysłania wzywanemu tej fotografii bez podstaw prawnych.  

- Wezwanie zawierało groźbę grzywny w przypadku niewskazania sprawcy
  Co również jest przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego gdyż miało miejsce grożenie grzywną za niewskazanie sprawcy lub nałożenie takiej grzywny, w sytuacji gdy nie została ustalona wina (w przypadku braku wiedzy lub nie pamiętaniu nie ma nawet winy nieumyślnej) i przecież nie jest to wykroczenie drogowe (gdyż nie dotyczy użytkownika dróg) podlegające tym organom, a prawo do karania grzywną posiada tylko sąd.  

- W Wezwaniu byłem zastraszany skierowaniem sprawy do sądu
  Stanowi to przestępstwo funkcjonariusza publicznego przeciwko wymiarowi sprawiedliwości polegające na kierowaniu przeciwko mojej osobie, poprzez podstępne zabiegi ścigania o wykroczenie oraz przestępstwo art. 235 kk. Wezwanie skonstruowane zostało tak, jakby sprawca juz został ustalony, a ja nim będący mogę co najwyżej przyjąć albo odmówić przyjęcia mandatu. Tymczasem to nieprawda, dopiero przyznając się jednocześnie i odmawiając przyjęcia lub przyznając się i jednocześnie przyjmując mandat stajemy się sprawcą oraz ukaranym lub dającym podstawy do ukarania grzywną. To podstęp, sprytna manipulacja mająca na celu poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie drogowe, podpuszczenie abym to zrobił dla świętego spokoju nie odnosząc się do ustalenia prawdy materialnej. Szczególnie naganne przestępstwo, gdyż kieruje się przeciwko mnie ściganie także wtedy gdy nie zostałem pouczony o moich prawach, gdy nie  odmówiłem składania wyjaśnień, bo nie wiedziałem, że tak można, na dodatek łamiąc przepis o niemożności wykorzystania tak podstępnie uzyskanych zeznań przeciwko mnie. Pod to przestępstwo podlega wprowadzenie w błąd sądu i złożenie wniosku o ściganie właściciela pojazdu bez ustalenia czy rzeczywiście był sprawcą.    

Pomimo braków stosownych pouczeń i w/w nadużyć w Wezwaniu, oraz złożenia przeze mnie poprzez korespondencję elektroniczną dnia 30.08.2013 stosownych oświadczeń    o skorzystaniu z moich praw do odmowy składania zeznań i dostarczania dowodów jako świadka lub podejrzanego, w dniu 09.09.2013 Straż Gminna podjęła kolejną próbę wyłudzenia przesyłając do mnie Notatkę Urzędową podpisaną przez Aplikanta Straży Gminnej w Rzeczenicy Pana Jacka Kolanowskiego, w której:
  Przedstawiony mi został czyn o jaki mogę zostać obwiniony czyli : niewskazanie komu powierzyłem pojazd do używania lub kierowania w chwili zarejestrowania go przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.  

Notatka także nie
zawierała wymaganych przez prawo pouczeń o prawach podejrzanego, obwinionego i świadka, do czego organ był zobowiązany art. 16 Kpk  § 1 i 2 i związku z art. 8 kpwsow wzywany nie może zostać ukarany ani mandatem, ani grzywną ani karą porządkową, oraz skierowaniem sprawy do sądu gdyż nie może ponosić ujemnych skutków procesowych.
  Oba w/w pisma czyli Wezwanie jak i Notatka Urzędowa stanowią usiłowanie popełnienia przestępstwa oszustwa (art. 286 par. 1 kk) na moją szkodę przez funkcjonariusza publicznego, który próbuje doprowadzić mnie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd co może wiązać się z osiągnięciem przez niego korzyści majątkowych jeśli otrzymuje premię uzależnioną od ilości wystawionych i zapłaconych mandatów, grzywien lub kar porządkowych albo jego zatrudnienie uzależnione jest od przychodów z wyłudzonych bezprawnie kar finansowych (mandatów) albo może się wiązać z korzyściami majątkowymi instytucji w której jest zatrudniony. Zwłaszcza gdy funkcjonowanie, stan zatrudnienia, wyposażenie i pobory pracowników tej instytucji zależne są od ilości wystawianych mandatów i skuteczności egzekucji kar finansowych, co może być motywem przygotowania i wystawiania „wezwań do zapłaty mandatu” w taki sposób, by wprowadzony w błąd lub zastraszony odbiorca dokonał wpłaty środków finansowych na podane konto bankowe, lub wprowadzony w błąd Urząd Skarbowy dokonał egzekucji środków pieniężnych z majątku pokrzywdzonego.   Stanowi to także przestępstwo kierowania przez prowadzącego postępowanie ścigania z tytułu wykroczenia odmowy wskazania sprawcy, gdy świadka nie pouczono o jego prawach oraz gdy za winę uznano brak wiedzy właściciela co do osoby sprawcy. Z tym wiąże się przestępstwo z art. 235 kk, wrobienia w odpowiedzialność karną,  gdy w skutek podstępu, zastraszenia czy manipulacji doprowadza się wezwanego do poniesienia odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie.                                                                                                    

W załączeniu
:
 

  1. Wezwanie z dnia 08.08.2013 (kopia)
  2. Notatka Urzędowa z dnia 09.09.2013 (kopia)
  3. Kopia korespondencji elektronicznej z funkcjonariuszami Straży Gminnej w Rzeczenicy
  4. Kopia oświadczenia wysłanego do Straży Gminnej w Rzeczenicy w dniu 10.09.2013


Powyższe zawiadomienie sporządzone zostało jeszcze przed opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.03.2014 r. w którym stwierdzono brak podstawy prawnej do wysyłania wezwań alternatywnych (typu quiz), nie powołuje się też na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2013 r. w którym stwierdzono brak uprawnień Straży Miejskiej do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach z art 96 par 3 kodeksu wykroczeń czyli "za niewskaznie kierującego pojazdem"


Dziś, gdy mimo wysłania "Wniosku o umorzenie postępowania", który możecie sobie Państwo pobrać na stronie głównej naszego serwisu www.3obieg.pl/mandaty Straż Miejska lub Gminna nie wyda postanowienia o umorzeniu a będzie szła w zaparte i kręciła możecie Państwo dodać do powyższego zawiadomienia następujący akapit:


Strażnik Miejski/Gminny (tu imię i nazwisko tego co się podpisał pod kolejnym wezwaniem lub wnioskiem o ukaranie do sądu mimo otrzymania wniosku o umorzenie) działając umyślnie przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi o bezwzględnym obowiązywaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.03.2014 który stanowi w swej treści opublikowanej w oficjalnym komunikacie Trybunału Konstytucyjnego że "nie ma podstaw prawnych adresowanie do właściciela lub posiadacza pojazdu przez uprawniony organ alternatywnego żądania wskazania, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie albo przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie drogowe. Jeżeli organ nie ma wątpliwości, kto jest sprawcą wykroczenia drogowego, co jest warunkiem koniecznym ukarania go mandatem karnym w postępowaniu mandatowym, nie może jednocześnie podejmować czynności zmierzających w kierunku ujawnienia innego sprawcy tego wykroczenia. Z drugiej strony, jeżeli organ ma wątpliwości co do tego, czy sprawcą wykroczenia jest właściciel lub posiadacz pojazdu, to – nie może go ukarać mandatem karnym". Dowodem umyślności działania funkcjonariusza, który pomimo powzięcia wiedzy o ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kontynuował bezprawne postępowanie, nakłaniając mnie do zapłacenia mandatu (opcjonalnie: i składając wniosek o ukaranie do sądu, zatajając jednocześnie dowody niedopuszczalności karania) jest "wniosek o umorzenie postępowania" który wysłałem do Straży Miejskiej/Gminnej w dniu, w którym zawarta została ta informacja i który został absolutnie zignorowany przez funkcjonariusza (załacznik 1).

Należy przy tym, zauważyć, że art. 190 ust. 1 Konstytucji RP jest precyzyjny i mówi o wyroku, nie zawężając bezwzględnego obowiązywania jego tylko do sentencji i nie rozszerzając do tego obowiązywania na "uzasadnienie wyroku", więc pełna treść wyroku opublikowana przez TK (wszyscy co składali wniosek o umorzenie mają ją u siebie) stanowiła załącznik do mojego wniosku z dnia...... (w załączeniu)

Bezwzględne obowiązywanie wyroku oznacza, że funkcjonariusz otrzymując wiadomość, że w swoim postępowaniu wywodzi ujemne skutki prawne dla wzywanego i próbuje wyegzekwować od niego mandat lub grzywnę na podstawie wezwania alternatywnego, którego nie miał podstaw prawnych wysyłać powinien bezwględnie uwzględnić wniosek i wydać postanowienie o umorzeniu postępowania mandatowego. Organ bowiem działa na podstawi i w granicach prawa. Inne zachowanie zmierzające do karania wzywanego pomimo braku podstaw prawnych i wiedzy o tym, jest przestępstwem umyślnym stypizowanym w art. 231 kk ściganym z urzędu, wyrządzonym na moją szkodę. Należy też zbadać, czy brak stosownego postanowienia o umorzeniu postępowania i dalsze straszenie sądem (opcjonalnie: oraz złożenie w takiej sytuacji wniosku o ukaranie do sądu) nie wypełnia znamion przestępstwa bezprawnego ścigania za wykroczenie (art. 235 kk) i zatajenia dowodów niewinności (236 kk), o raz czy nie idzie za tym działaniem motywację finansowa (od której zależy być może etat i wynagrodzenie funkcjonariusza) wskazująca na przestępstwo wyłudzenia ode mnie pieniędzy pod pretekstem wystawiania mandatu lub grzywny i bez względu na ich zasadność (art 286 par. 1 kk).

Wnoszę też o zbadanie, czy przestępstwa te nie są dokonywane na masową skalę, także względem innych osób, gdyż po poinformowaniu przeze mnie funkcjonariuszy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z którym nie ma dyskusji i nie ma też tam miejsca na interpretację) powinny zostać umorzone z urzędu wszelkie postępowania prowadzone przez tych funkcjonariuszy na podstawie bezprawnie wysłanych wezwań alternatywnych.

Mając na uwadze powyższe, jako osoba pokrzywdzona wnoszę o ściganie wymienionych osób.

>>>>>

Powyższe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestepstwa (w wersji 1 + 2, albo tylko wersji 2) może złożyć każdy wezwany, któremu pozytywnie nie rozpatrzono wniosku o umorzenie postępowania wg. naszego wzoru. Zawiadomienie składa się do najbliższej prokuratury, mozna do prokuratury okregowej alboi do Prokuratora Generalnego (zostanie wtedy przesłane zgodnie z właściwością niżej ale dalej będzie pod nadzorem PG). Do zawiadomienia dołączamy kopię podpisanego wniosku wraz z załącznikami, a także wezwanie alternatywne które otrzymaliśmy i pismo SM lub SG, które przyszło do nas już po wysłaniu wniosku o umorzenie. Zarzuty wynikają wprost z dokumentów więc z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy słuchani w tej sprawie. Oczywiście za wniesienie takiego zawiadomienia nie płacimy, sprawę prowadzi prokuratura niemal bez naszego udziału, a zawiadomienie to tak naprawdę stanowi realizację naszego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o przestępstwie wynikającego z art. 240 kk i 304 kpk.


Zawiadamiać o podejrzeniu popełniania przestepstwa przez funkcjonariuszy przy prowadzeniu postepowania o wykroczenie opłaca się także dlatego, że w związku z art. 540 par. 1 pkt 1) kpk w związku z art 113 kpw nie można nas ukarać mandatem ani grzywną (nawet sąd nie może) gdy zostanie stwierdzone popełnienie przestępstwa przy prowadzeniu naszej sprawy.


A teraz najlepsze:

Jeżeli zostaliście ukarani przez sąd, a wezwanie było alternatywne, to możecie też zawiadomić, że w wyniku przestepstwa funkcjonariuszy (jak wyżej) ukarani zostaliście bezprawnie i gdy takie przestępstwo zostanie stwierdzone piszecie do sądu skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem gdyż "w związku z postepowaniem dopuszczono się przestępstwa" i sąd wznowi oraz umorzy postępowanie, a wy nie tylko odzyskacie mandat, zostaną zatarte punkty, ale także będziecie mogli się dopominać odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Oto dajemy wam dodatkowy bat, z którego warto korzystać, bo może doprowadzić do respektowania praworządności. Czym innym jest bowiem zasłanianie się mundurem i działanie z poczuciem bezkarności, a czym innym podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów gdy może to się skończyć wielkimi osobistymi kłopotami funkcjonariusza, utratą pracy, skazaniem za przestepstwo, a nawet odsiadką.

Ps.

Wszystko to co powyżej dotyczy też funkcjonariuszy GITDKategorie