17
11.2014

Ministerstwo Transportu: stacjonarne fotoradary na drogach krajowych nie mogą być zarządzane przez Straż Miejską i Gminną
Zarządzanie przez Straże Miejskie lub Gminne stacjonarnymi fotoradarami na drogach krajowych jest bezprawne, co oznacza, że w takich przypadkach Straże nie mogą karać mandatami oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny przeciwko kierowcom lub właścicielom pojazdów zarejestrowanych przez te urządzenia.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację Posła RP Artura Dębskiego dotyczącego fotoradaru stacjonarnego zainstalowanego w miejscowości Pamiątka ,zarządzanego przez Straż Miejską w Tarczynie na podstawie upoważnienia od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

I choć opinia Ministerstwa Transportu nie jest źródłem prawa, a wyroki skazujace za wykroczenia na podstawie "pamiątkowych" fotografii stanowią ok. połowę wszystkich wyroków tego typu w Sądzie Rejonowym w Grójcu, to nawet pobieżna analiza przepisów wskazuje, że Ministerstwo ma rację, gdyż sprawa jest banalnie prosta.


Spójrzmy jednak najpierw na ową korespondencję:


MinisterstwoTransportu1jpg
I oto przełomowa odpowiedź, której do dzisiaj Sąd w Grójcu nie musiał brać pod uwagę, ponieważ sędziowie staja na głowie, by żadnemu obwinionemu nie udało się zadać sądowi precyzyjnego zapytania prawnego w tej sprawie - o czym już niegdyś pisaliśmy:


MinisterstwoTransportu2jpg
MinisterstwoTransportu3jpg

Proste? Proste!

W skrócie:

Instalowanie i utrzymanie koniecznej infrastruktury dotyczącej fotoradarów może wykonywać Straż Gminna (Miejska) tylko działając w imieniu zarządcy drogi - o czym stanowi art. 20b. pkt 1, 2, 3 i pkt. 5 (z pominięciem pkt. 4) Ustawy o drogach publicznych, na wniosek GITD i za jego zgodą, z tym, że nie dotyczy to dróg krajowych (czyli np. trasy Warszawa-Kraków, która biegnie przez Pamiątkę i Tarczyn), o czym przesądza właśnie pkt. 4 tego artykułu.

Stanowi on, że w przypadku dróg zarządzanych przez GDDKiA, a do nich należą właśnie wszystkie drogi krajowe i autostrady, zarządcą fotoradarów jest ustawowo GITD. Tylko i wyłącznie. Ustawodawca bowiem nie tylko nie przewidział innego zarządcy ustawowego niż GITD w tym przypadku, ale także możliwości zcedowania praw zarządcy przez GITD na inny podmiot, w przypadku fotoradarów przy drogach krajowych lub autostradach.

Ba, ustawodawca pomijając w pkt. 5 art. 20b. delegację do pkt. 4 z premedytracją wykluczył możliwość domniemywania jakichkolwiek uprawnień Straży Gminnych i Miejskich względem fotoradarów, które zostały określone, jako będące w wyłącznej dyspozycji GITD.Ktoś ma inne zdanie?

Art. 20b. Ustawy o drogach publicznych

1. Do zarządcy drogi należy ponadto instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń.
2. Zarządcy dróg instalują lub usuwają stacjonarne urządzenia rejestrujące lub obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej, za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane przez zarządcę drogi.
4. W przypadku dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązki, o których mowa w ust. 1-3, wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego.
5. Przepisy ust. 1-3 o zarządcy drogi stosuje się odpowiednio do straży gminnych (miejskich) w przypadku urządzeń rejestrujących eksploatowanych przez te straże.


Słowem, w przypadku Drogi Krajowej nr 7 Straż Miejska w Tarczynie może sobie dysponować nawet setką zgód, zezwoleń i pełnomocnictw od Głownego Inspektora Transportu Drogowego, a i tak nie ma prawa ustawowego obsługiwać oraz zarządzać fotoradarami stacjonarnymi w miejscowości Pamiątka, znajdującym się przy tej trasie, a więc karać mandatami na podstawie fotografii z tych urządzeń, oraz kierować spraw do sądu. 


fotoradar-pamiatkajpg


I teraz pytania za 100 punktów: 

Ilu właścicieli pojazdów i kierowców zapłaciło bezprawne mandaty Straży Miejskiej w Tarczynie?

Ile spraw sądowych zostało "wydrukowanych" przez Sędziów z Grójca? ("Sędzia z Grójca" - jak to brzmi?)

Jak wielkie pieniądze zostały już wyłudzone przez Mundurowych Bandytów Drogowych z Tarczyna i jakie jeszcze wyłudzone zostaną?

Mamy oficjalne stanowisko Ministerstwa - co robią w sprawie organy ścigania? Dlaczego funkcjonariusze jeszcze nie siedzą i są bezkarni?

PamiatkaNowejpg

Warto zadać te pytania Straży Miejskiej w Tarczynie, Rzecznikowi Prasowemu Sądu Rejonowego w Grójcu i Prokuraturze.


Na koniec konkurs: 


Zespół www.Anuluj-Mandat.pl ufunduje laptop średniej klasy w nagrodę pierwszemu naszemu Czytelnikowi, któremu uda się przed Sądem Rejonowym w Grójcu nie tylko złożyć wniosek o zbadanie czy Straż Miejska w Grójcu jest uprawniona do zarządzania fotoradarem w Pamiątce i występowania jako oskarżyciel publiczny, ale także uzyska orzeczenie zgodne z prawem, czyli z ww. opinią Ministerstwa Transportu.

Nagrodzone orzeczenie powinno wyglądać bardzo podobnie do tego w sprawie Trzebielino-Suchorze:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/sad-straz-gminna-w-trzebielinie-nie-ma-prawa-korzystac-z-fotoradar...

...które skończyło się prawomocnym wyrokiem i być może nastąpi po nim fala roszczeń od pokrzywdzonych kierowców i włascicieli pojazdów

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jest-prawomocny-wyrok-sadu-poszukiwani-pokrzywdzeni-nielegalnym-fo...

Oczywiście taka sama nagroda będzie przysługiwała, jeśli Czytelnik uzyska równorzędny wyrok ze wzgl. na brak uprawnień SM w Tarczynie, przed Sądem Okręgowym w postepowaniu apelacyjnym. Uwaga laptop tylko jeden ale za to konkurs bezterminowy - i ta satysfakcja, gdy uda się pomóc wielu ludziom i ukarać aroganckich złodziei.

Walczcie!

Czy już wiecie jak zacząć?

Pierwsza podpowiedź:

Opór przed bezprawiem zaczynam od wniosku nr 1 w odpowiedzi na wezwanie Straży Miejskiej w Tarczynie.Kategorie