03
11.2014

Punkt celowniczy widoczny w wizjerze radaru ULTRALYTE LTI 20-20 nie jest wcale obrazem promienia lasera orzekł Sąd w Zamościu
Sąd Rejonowy w prawomocnym wyroku orzekł, że urządzenia laserowe (radary laserowe) ULTRALYTE LTI 20-20 są tak samo niewiarygodne jak osławiona ISKRA-1 i na podstawie ich wskazań, nie można ukarać kierowcy mandatem karnym, bowiem pojazd, który Policjant widzi w wizjerze nie jest (nie musi być) tożsamym z pojazdem , którego prędkość została zmierzona przez promień lasera.

UltraLytejpg

Oto orzeczenie:

Sygn. akt II Ka 779/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 13 stycznia 2014 r.Sąd Okręgowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie :Przewodniczący: SSO Lesław Dąbrowski (spr.)Protokolant: st.sekr.sąd. Agnieszka Nowakowskapo rozpoznaniu w dniu 16 października 2013 roku i 13 stycznia 2014 rokusprawy A. C.obwinionego z art.92a kwna skutek apelacji, wniesionej przez obwinionegood wyroku Sądu Rejonowego w Biłgorajuz dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt II W 3/13I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że obwinionego A. C. od dokonania zarzuconego mu czynu uniewinnia ;II.  kosztami postępowania za obie instancje obciąża Skarb Państwa./-/ Na oryginale właściwy podpis.Sygn. akt II Ka 779/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2013r., sygn. akt II W 3/13 Sąd Rejonowy w Biłgoraju obwinionego A. C.uznał za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, polegającego na tym, że w dniu 15 października 2012r. o godzinie 19:40, w K. kierując samochodem marki M., o nre rej WY (...) przekroczył dopuszczalną prędkość jazdy na obszarze zabudowanym o 54 km/h – to jest czynu wyczerpującego dyspozycję art. 92a kw i za ten czyn na podst. art. 92a kw wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 złotych; zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa 150 złotych tytułem „kosztów sądowych”.Apelację od tego wyroku wniósł osobiście obwiniony A. C., który zaskarżył wyrok w całości, zarzucając mu małą wnikliwość w rozpoznaniu sprawy; naruszenie przepisu § 10 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, poprzez niezapewnienie wymogu identyfikacji jego pojazdu w trakcie kontroli dla użytego do niej urządzenia pomiarowego; nieudokumentowanie przekroczonej przez niego prędkości; brak odnotowania przez kontrolujących funkcjonariuszy czasu dokonania pomiaru oraz odległości namierzania jego pojazdu oraz brak dowodu przeszkolenia funkcjonariuszy do obsługi laserowego miernika prędkości; błędne ustalenie, że przekroczył dopuszczalną prędkość. Wnosił o „uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie go od dokonania zarzuconego mu czynu”.Sąd Okręgowy zważył, co następuje.Apelacja obwinionego oraz jej wniosek są zasadne. Uzupełniony przez Sąd Okręgowy w postępowaniu odwoławczym materiał dowodowy o opinię biegłego z zakresu technologii pomiaru prędkości pojazdów J. T. potwierdził zarzut dokonania błędnych ustaleń faktycznych odnośnie do rzeczywistego przekroczenia przez obwinionego dopuszczalnej administracyjnie w terenie zabudowanym prędkości. Owo ustalenie należy uznawać za błędne wobec podważenia przez biegłego J. T. poprawności dokonania pomiaru prędkości. Mianowicie, biegły ten podważył przekonanie (a tym samym i oparte na nim ustalenia), zeznających w sprawie w charakterze świadków funkcjonariuszy Policji dokonujących czynności kontrolno pomiarowych w osobach B. K. i A. P. co do tego, że dysponując laserowym miernikiem prędkości ULTRALYTE LTI 20-20 100 LR byli w stanie dokonywać precyzyjnych pomiarów prędkości poszczególnych pojazdów, a to dzięki optycznemu celownikowi umożliwiającemu wybór dowolnego celu na drodze, niezależnie od liczby pojazdów oraz pasów ruchu (zob. fabryczna instrukcja obsługi laserowego miernika prędkości k. 56 – 58). Otóż, jak wynika z rzeczonej opinii, punkt celowniczy widoczny w wizjerze przyrządu ULTRALYTE LTI 20-20 w rzeczywistości nie jest wcale obrazem promienia lasera (które pozostaje w zakresie światła podczerwonego niewidocznego dla ludzkiego oka), lecz symulowanym punktem celowniczym, który jest tworzony w wizjerze przyrządu i może w zasadniczy sposób odbiegać od rzeczywistego miejsca padania wiązki pomiarowej. W szczególności, rozmiar punktu celowniczego nie odzwierciedla rzeczywistego rozmiaru wiązki pomiarowej. Światło laserowe używane przez przyrząd ma duże skupienie, nie mniej jednak wraz z odległością od przyrządu wiązka światła ulega tzw. dywergencji (rozbieżności), która dla tego przyrządu wynosi nie więcej, jak 2,07 miliradiana. Powyższe oznacza, że w odległości 500 metrów od przyrządu wiązka pomiarowa ma średnicę co najmniej jednego metra. Tak więc w zależności od odległości namierzanego pojazdu punkt celowniczy ukazywany w wizjerze może być większy niż rzeczywisty rozmiar wiązki, co określa zależność, że dla celów bliskich jest większy, zaś dla celów dalekich mniejszy.§ 18 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych wynika, że przyrząd laserowy powinien być wyposażony w urządzenie celownicze z wizjerem, umożliwiające zachowanie zbieżności osi optycznej celownika (promienia wizjera) z wiązką promieniowania lasera.Ze względu na to, że promieniowanie laserowe jest generowane w oddzielnym względem wizjera układzie optycznym, który znajduje się poniżej celownika, to możliwe jest zapewnienie , że punkt celowniczy nie będzie przesunięty względem pomiarowej wiązki laserowej tylko w poziomie, natomiast nie jest możliwe zapewnienie takiej zbieżności w pionie, co oznacza, że wszystkie cele, które będą bliższe niż odległość punktu zbieżności w rzeczywistości będą przesunięte niżej niż punkt pokazywany przez celownik, zaś cele dalsze będą przesunięte wyżej, a wielkość tego przesunięcia będzie zależała od odległości celu od punktu zbieżności. Zbieżność celownika jest ustalana fabrycznie, to jednak w praktyce może dochodzić do jej przesunięcia. Powyższe może doprowadzić do sytuacji, w której funkcjonariusze Policji obsługując przyrząd mogą nie mieć świadomości co do tego, że w rzeczywistości namierzają inny pojazd niż ten, na który wskazuje punkt celowniczy w wizjerze. W sytuacji zatem przyjęcia ustaleń wskazujących na to, że przed pojazdem obwinionego poruszał się inny pojazd, zaś pomiar był dokonywany na płaskim i prostym odcinku drogi z odległości 500 – 700 m., to pomiar prędkości pojazdu obwinianego A. C. był w praktyce niemożliwy, chyba, że odległość od pojazdu poprzedzającego wynosiłaby co najmniej około 100 metrów (k. 114 – 120). Powyższą opinię Sąd Okręgowy podziela w całości. Jest ona bowiem fachowa, logiczna oraz zgodna z obowiązującą wiedzą. Jak wynika z pisemnych motywów zaskarżonego wyroku sąd meriti uznał za udowodnione to, że obwiniony jechał pośród innych pojazdów (w kolumnie) (str. 1, 2). W sytuacji dokonania takich ustaleń, niezbędnym warunkiem do skazania obwinionego za zarzucone mu wykroczenie było ustalenie, że poruszał się co najmniej w odległości 100 metrów od poprzedzającego go pojazdu (z jego wyjaśnień wynika, że był to samochód marki A.). Takich ustaleń Sąd Rejonowy jednakże nie poczynił. W obecnym stanie sprawy dokonanie tego rodzaju ustaleń nie jest możliwe, zaś z doświadczenia wiadomym jest –na co zwraca uwagę także biegły J. T., że sytuacja taka w praktyce nie występuje (pojazdy jadące w tzw. kolumnie poruszają się zazwyczaj w odległości od siebie do 50 metrów albo i mniejszej). Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nic nowego już nie wniesie. A skoro zatem powyższej wątpliwości nie wolno było przyjmować na niekorzyść obwinionego, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok i obwinionego A. C. od dokonania zarzuconego mu wykroczenia uniewinnił. Na marginesie należy tylko zauważyć, że wynik niniejszej sprawy, jak też i jej podobnych podważa zaufanie do wiarygodności czynności pomiarowych służb kontroli ruchu drogowego, które jak to wynika z opinii biegłego z zakresu technologii pomiarowej, ze względu na brak specjalistycznego szkolenia w sposób niezamierzony wprowadzają również w błąd organy wymiaru sprawiedliwości, co do rzetelności dokonywanych przez siebie pomiarów. Należy zatem postulować opracowania miarodajnych procedur pomiarowych dla służb ruchu drogowego, jak też o rzetelne dokumentowanie parametrów przekroczonej prędkości, włącznie z czasem dokonywania pomiaru oraz odległością, z jakiej dokonywano pomiaru. Natomiast sądy podczas rozpoznawania tego rodzaju spraw winny wykazywać się zwiększonym krytycyzmem odnośnie do przedstawianych im przez Policję dowodów.W związku z wydaniem wyroku uniewinniającego Sąd Okręgowy kosztami postępowania za obie instancje obciążył Skarb Państwa. Powyższe rozstrzygnięcie uzasadniają przepisy art. 118 § 2 kpw.Wobec powyższego Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji wyroku.

Link: http://orzeczenia.zamosc.so.gov.pl/content/$N/153020000001006_II_Ka_000779_2013_Uz_2014-01-13_001

Tu pierwsza strona skanu tego wyroku:

Sd Zamojpg


A zatem, możemy swobodnie odmówić przyjęcia mandatu, wręczanego nam na podstawie wskazań tego laserowego radaru, zwłaszcza, że błędy dotyczące wskazań tego rodzaju urządzeń zostały już w kraju ich producenta stwierdzone wiele lat wcześniej. Czytamy o tym na stronie BELTRONICS w artykule PRAWDA O LASERACH POLICYJNYCH:

Lasery policyjne mogą się mylić!Na wyposażenie polskiej Policji wchodzi właśnie laserowy miernik prędkości UltraLyte LTI 20-20. Okazuje się, że dokonywane przez to urządzenie pomiary potrafią być nieprawdziwe.Telewizja BBC w programie „Inside Out” wyemitowała w styczniu 2007 roku materiał na temat błędów pomiarowych urządzenia LTI 20-20.Treść programu można znaleźć w serwisie YouTube.   Czego możemy dowiedzieć się z tego programu?Okazuje się, że niektóre urządzenia służące do pomiaru prędkości wcale nie są tak dokładne, jak próbują twierdzić ich producenci czy dystrybutorzy. Głównym aktorem w programie był laserowy miernik prędkości UltraLyte LTI 20-20

Problem wynika z pośredniej metody pomiaru prędkości, jaka jest stosowana przez urządzenia laserowe. Pośredniej, gdyż w rzeczywistości urządzenia te dokonują pomiaru odległości, a znając odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi pomiarami odległości mogą obliczyć prędkość mierzonego obiektu.Z badań dokonanych przez Dr Michaela Clarka, eksperta w dziedzinie pomiarów laserowych i ruchu ulicznego wynika, że urządzenia te potrafią podawać fałszywe pomiary prędkości w związku z kilkoma zjawiskami i sytuacjami:

1. Odbicia od lusterka:Przy pomiarze od tyłu promień lasera może odbić się w lusterku mierzonego pojazdu, następnie od jakiejś przeszkody drogowej (np. znaku drogowego czy tablicy reklamowej), a następnie wrócić do mierzącego lasera. Przy kolejnym pomiarze odległości takie odbicie może nie mieć już miejsca, a „zmierzona” odległość będzie znacznie innaWniosek: Pomiar pistoletem laserowym od tyłu jest niemiarodajny

2. Efekt „poślizgu”: Ponieważ laser mierzy prędkość za pomocą pomiaru odległości, to „wędrówka” promienia po pojeździe może powodować błędne pomiary. W programie nieruchomy pojazd miał według laser prędkość prawie 6,5km/h. Zmierzona za pomocą LTI 20-20 prędkość nieruchomej ściany wynosiła ponad 90km/h!
Przy pomiarze, w którym promień lasera „prześlizguje” się po boku pojazdu długość samochodu może zostać dodana do pomiaru. Ponieważ pistolet laserowy dokonuje pomiaru w ciągu około 0,3s, to różnica pomiędzy prędkością rzeczywistą a zmierzoną może być różna nawet o 50km/h.
Wniosek: Pomiar pistoletem laserowym pod kątem (z boku lub z mostu czy kładki) jest niemiarodajny.
Błędne działanie LTI 20-20 stwierdził portal Daily Mail

W tych testach okazało się, że:- LTI mierzył prędkość przejeżdżających obok samochodów zamiast samochodu, który miał być mierzony
- Ściana potrafiła „podróżować” z prędkością 70km/h
- Pusta droga z prędkością 53km/h
- A nieruchomy samochód 35km/h

Policja w South Kent wstrzymała używanie wszystkich urządzeń do laserowego pomiaru prędkości


Zobaczmy jeszcze na ten temat artykuł brytyjski w nie byle czym bo BBC (jest arcyciekawy - tłumaczenie googla, wybaczcie, ważna treść):

Mobilne fotoradary są coraz częściej wykorzystywane przez policję do egzekwowania ograniczeń prędkości, ale jak dokładne one są?Patrzymy na tych kamer i zobaczyć, czy ich roszczenia z dokładnością same są dokładne.
Niedawny raport RAC pokazuje, że prawie dwie trzecie wszystkich kierowców przyznaje łamanie ograniczenia prędkości na drogach 30 mil na godzinę.Nic dziwnego więc, że ilość przyspieszenie bilety wszyscy jesteśmy coraz to rośnie. Ale okazuje się, że niektóre z urządzeń wykorzystywanych przez policję nie może być tak wiarygodne, jak lubią myśleć.W ciągu ostatniego roku liczba fotoradarów przenośnych ukrytych na motocyklu, furgonetki i samochody policji wzrosły o ponad jedną trzecią.Oznacza to, że nie ma prawie 3500 jednostek prędkości mobilnego w kraju.W 2003-4 przekroczenia prędkości grzywny generowane 112 mln funtów. Tego, 92 milionów funtów został zaorany powrotem do instalacji i obsługi kamery.Dużo tego przychodu jest teraz tworzone przez kamery mobilne. Przewiduje się, że do końca roku będą wiele fotoradarów komórkowego, że są one trwałe kamer drogowych. Ale te telefony nie są tak wiarygodne, jak kamery policja chce myśleć?

Przypadek pierwszy: Paul Cox

Paul CoxPaweł odwołał jego pędzącego przekonaniem i wygrał Paul Cox jechał w kierunku Plymouth na A303 dwujezdniowej, kiedy został zatrzymany za przekroczenie prędkości.Samochód jechał został wyposażony w tempomat, który miał ustawiony nieco poniżej 70 mil na godzinę - ograniczenie prędkości na tym odcinku drogi.Przeszedł przez oznaczonego samochodu policyjnego, który został przeprowadzania kontroli prędkości i został poproszony, aby zjechać na pobocze.Policja powiedziała Pawłowi, że mieli taktowany jego prędkość jak na ponad 90 mil na godzinę.Był przekonany, że nie złamał ograniczenia prędkości i sporne sprawy w sądzie.Były policjant Paul Cox odwołał jego przekonania ?? i wygrał. Sąd uznał, istniały rozbieżności w dowodach prędkość pistoletu używanego przeciwko niemu.Paweł miał zaufanie do zakwestionowania jego sprawy, ale wielu po prostu zaakceptować grzywny, nawet jeśli czują się w prawo.

Zatwierdzone Home Office

Wszystkie pistolety prędkości wykorzystywane przez policję i aparat bezpieczeństwa partnerstwa należy najpierw zatwierdzone przez biuro w domu. Kilka typu urządzeń laserowych stosowanych w Wielkiej Brytanii, ale wszystkie prace na tej samej zasadzie.Urządzenia pracują wysyłając wiązkę światła w podczerwieni.Idealnie powinno być ukierunkowane na tablicy rejestracyjnej samochodu, ponieważ tablice rejestracyjne mają specjalną powłokę refleksyjną, która odbija wiązkę prosto z powrotem do urządzenia.Gdy samochód porusza urządzeń szybko podjąć szereg odczytów na odległość, a od tych prac spośród prędkości pojazdu.Jednak dokładność tych urządzeń zostało zakwestionowane.Aby zobaczyć, jak dokładne są zaprosiliśmy dr Michael Clark, wiodącego eksperta w kontroli ruchu i laserowej, aby przetestować niektóre rząd zatwierdził prędkości broni mobilnych.

Błędne odległości

Diagram przedstawiajcy efekt odbiciaLustro skrzydło i znak drogowy podwojona odległość nagranego Urządzenie opiera się na promień lasera odbija się z powrotem na pistolet.Jednak dr Clark, co się dzieje, gdy wykazano, że wiązka światła jest prosto inny obiekt przed powrotem do pistoletu prędkości.Założył on sytuacji, w której wiązka lasera uderza w lustro Skrzydło stacjonarnego samochodu. Wyjaśnia;"Co tak naprawdę dzieje się urządzenie wysyła wiązkę laserową, która uderza w lusterko boczne w samochodzie, to jest widoczne na [drogowej] znak ?? to potem wraca się do znaku, z powrotem na lusterku znowu z powrotem do odbiornika ".Jak korzystać z urządzeń do pomiaru odległości wypracować szybkość samochodu, dr Clark uważa, że ​​takie refleksje na skrócenie może spowodować błędne odczyty.

Efekt poślizgu

diagramem pokazujcym efekt polizguJeśli laser nie skupia się na tym samym obszarze można uzyskać poślizgJako gun oblicza prędkość mierząc odległość zmieniającą się w przypadku samochodu, jeżeli wiązki wyrzutni jest przemieszczany wzdłuż samochodzie, przy odczyt może to mieć wpływ na wyniki.Jak wyjaśnia dr Clark; "Ten instrument nie wiem, czy to [pistolet prędkość] jest w ruchu. Tak to się zaczęło pomiaru trochę dalej w dół pojazdu, teraz nieco bliżej, więc myśli, że nie ma odczytu prędkości".Następnie przesuwa fotoradar w dół z boku samochodu i stacjonarnym Zegary to robi 4 mph."To jest oczywiście bardzo istotne. Jeśli policjant wskazuje na pojeździe dzieje przez i porusza go w poprzek [pojazdu] potem będzie się zwiększyła, a nawet zmniejszone, szybkiego czytania."Dr Clark mówi, że wszystkie pistolety laserowe prędkości cierpi na ten sam problem, więc pomyśleliśmy, żeby dać mu szansę na ścianie jednego z najnowszych karabinów używanych przez policję: w LTI 20.20.fotoradar pokazujc odczyt 58 mphMamy ścianę stacjonarny taktowany na 58 mile na godzinę - teraz to motoryzacjiKierując się w ścianę i pociągnięciem za spust podczas panoramowania z urządzenia udało nam się uzyskać odczyt 58 mph od stacjonarnego ścianie - pozwala na uzyskanie trzech punktów i grzywny w obszarach miejskich.Dr Clark jest tylko wykazanie broń prędkości na stacjonarnych samochodów do nas, ale on mówi, że problemy mogą być gorsze w sytuacjach życiowych;"Ponieważ sam samochód jest w ruchu muszą trzymać się bardzo ściśle w tym samym miejscu na pojeździe w przeciwnym razie będą się błędny odczyt prędkości."Teoretycznie oznacza to, że podczas wykonywania kontroli prędkości, jeśli operator umożliwia ruch laserowa całym boku samochodu podczas kontroli prędkości, wtedy długość samochodu może być dodany do odległości Urządzenie wykorzystuje do obliczania samochód jest prędkość.Pistolety laserowe zazwyczaj wziąć ich serię pomiarów w około jednej trzeciej sekundy. Jeśli efekt poślizgu dodaje dodatkową parę metrów na odległości podróży w trzeciej sekundy może zwiększyć prędkość zarejestrowana przez coś z dodatkową jedną do 30 mph.

Odpowiedź producenta

Frank GarrattFrank Garratt mówi, że jego urządzenia są dokładne Ale Tele-Traffic, producent UK z LTI 20.20 odrzuca możliwość uzyskania błędnej prędkości odczytu z poruszającego się pojazdu.Frank Garratt, dyrektor zarządzający Tele-Traffic, mówi, że jego pistolety są wyposażone w technologię, która wykryje żadnego efektu poślizgu z poruszającego się pojazdu.Jeśli wykryje poślizg wyświetli się komunikat o błędzie, a nie prędkości.Pan Garratt mówi urządzenie "zatrzymuje się żadnego błędu przesuwu."Twierdzi, że na poruszające się obiekty błędów więcej niż 2 mph są bardzo mało prawdopodobne. Mówi, że system może wyświetlić przyspiesza przez "nie więcej niż 1 mile na godzinę, jeśli w ogóle, ale w każdym 2 mph zdarzeń mieści się w parametrach docelowych".

Sprawa druga: Michael Hall

Dotychczas dr Clark został zaangażowany jest biegły w pięciu procedur sądowych, jednym z nich jest jego własna.W czterech przypadkach prokuratura spadła sprawy. Michael Hall, który dostał taktowany przez LTI 20.20 w Southampton był jednym z nich
.
Michael HallMichael Hall uniknął stracił licencję, gdy dowód został wycofany fotoradarówMichael wspomina wydarzenia;"Jestem po prostu przekonany, że byłem na najwyżej 30 [mph] bo sprawdziłem prędkość."Kiedy dostałem wezwanie policji powiedział, że robię 41 [mph]".Z pomocą dr Clark, Michael zdołał mieć dowody w jego sprawie oddalił.
Michael ma swój własny pogląd na temat dlaczego tak się stało;"Myślę, że to zrobił, bo okaże się, że dowody na wideo ich maszyna nie działa prawidłowo.Patrząc na niektórych bitów wideo było oczywiste błędy w tym, co myśli, co maszyna odległości były, a jeśli nie może pracować na odległość, nie może pracować z prędkością ".

Dowody wideo

Inside Out zdobędzie jeden z nielicznych filmów wyboru prędkości policji, który został wydany.Pokazaliśmy nagranie z policji Południowej Walii dr Clark.Zwrócił uwagę na przypadki, w których kamery rejestrowane prędkości wskazujące pojazd jechał w przeciwnym kierunku do drogi można zauważyć dzieje się na ekranie. Dr Clark wyjaśnia;"Jeśli jest znak minus przed czytaniem, które oznacza, cel został zmierzony jak odchodzi."W tym przypadku nie było. I to jest typowe błędy dostaniesz."Tutaj mamy negatywne prędkość dla pojazdów pochodzących wobec nas - To bzdury".Tele-Traffic skomentował wideo: Mówią, że choć film nie reprezentuje zdarzenie dokładnie; Sam pistolet laserowy zawsze działa poprawnie.Pan Garratt, Dyrektor Zarządzający, mówi;"W tym konkretnym przypadku nie ma wątpliwości w moim umyśle, że w ogólnych warunkach oficer nie ustawić elementu video, jak również mógłby zrobić, a na pewno się pewne błędy proceduralne operacyjnych w sposób, w jaki to zrobił".

Rosnące obawy

Po udanym wyzwanie sąd w Szkocji w lutym 2005 roku, Gabinet rozważa obecnie przegląd akceptacji innego rodzaju broni laserowej.Ale o ile policja obawia się, że jest to biuro w domu, którzy decydują, jaki sprzęt powinien używać. Nadinspektor Lawrie Lewis z Avon i Somerset Constabulary mówi;
Nadinspektor Lawrie Lewis Policja Avon i Somerset"Jeśli [Home Office] mieć zaufanie do nich, mam zaufanie."Nadinspektor Lawrie Lewis, Policja Avon i Somerset"Policja naukowe i rozwój Oddział Home Office mają zatwierdzone tego typu urządzeń."Oni przeszli przez szeroko zakrojone badania - Jeśli mają zaufanie do nich, mam zaufanie."Jeśli decyduje Home Office z jakiegokolwiek powodu, że zaufanie nie ma już wtedy wycofa sprzęt".RAC powiedzieć, że ważne jest, że policja to dobrze, kiedy taktowanie sterowniki. Paul Hodgson z RAC mówi;"Myślę, że to ważne dla policji, jak i kierowców, aby wiedzieć, że kamery pracują."Muszą się zaufaniem kierowców, więc jeśli kierowca złapany - muszą myśleć, że już dość i prosto złapać."Jeśli technologia nie działa .. to te wyniki powinny być podawane do przeglądu home office".Dr Clark mówi: "Myślę, że te instrumenty lub instrumenty tego typu nie powinny być zweryfikowane, zarówno w ich użyciu, a możliwości technologii do wykonywania zadań, które jest proszony do zrobienia."Mówimy o Myślę, że to ponad 2 mln ścigania za pomocą urządzeń elektronicznych - jeśli tylko 1% tych postępowań są nieprawidłowe to 20000 nieprawidłowe oskarżenia, a to nie może być prawda".

A tu link do portalu Daily Mail:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-365563/The-great-speed-gun-scandal.html

Wróćmy na grunt polski.

Jeśli nie przyjęliście mandatu - a wobec takich argumentów to zachowanie w pełni uzasadnione - oczekujcie na wezwanie Policji (niekonieczne, jeśli od razu uzasadnicie mądrze dlaczego nie przyjmujecie, bo może stwierdzą, że tego nie wygrają). Po otrzymaniu wezwania posłużyć się na piśmie tym wyrokiem i artykułami, a także zwrócić do nas o pomoc, gdy sprawa bedzie bardziej skomplikowana. Na przykład przez czat na fejsie: https://www.facebook.com/anulujmandat


No dobra, a co zrobić gdy już przyjęliście taki mandat?
Jest wtedy 7 dni, by wystapić o jego uchylenie.

Ale o tym w kolejnym tekście na
www.Anuluj-Mandat.plUWAGA: Artykuł niniejszy dotyczy radarów "z ręki" i tzw. "wykroczeń na gorącym uczynku" nie dotyczy tym razem fotoradarów, o błędach których pisaliśmy tutaj. Gdy natomiast przyjdzie wezwanie z fotoradaru anulujemy mandat tak, by nie popełnić błędu, czyli korzystając z wymienionych tutaj zasad http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradarKategorie