10
08.2014

Straż Miejska identyfikuje pojazdy niezgodnie z ustawą
Tak przynajmniej twierdzi nasz Czytelnik, Pan Jarosław, którego list publikujemy niżej (poniższy tekst bardziej dotyczy wezwań ze Straży Miejskiej lub Gminnej, gdyż GITD jeszcze nie przysyła zdjęć):

Witam,
 
Jestem diagnostą i rzeczoznawcą samochodowym.
 
Walczę już kilka lat z bezprawiem hycli ze Straży M/G.
Mam za sobą wyroki skazujące i uniewinniające zarówno sądów rejonowych jak i okręgowych dotyczące mojej osoby i innych. Posiadam odpisy wraz z uzasadnieniem.
 
Mój tryb postępowania jest następujący:
 
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155 p. 1232 z dnia 18 września 2009 r.) ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Dział ITabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz kryteria uznania stanu technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi  1.1.   Identyfikacja pojazdu polega na „Oględzinach organoleptycznych: porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin i badań.” W przypadku istnienia tylko zdjęcia pojazdu NIE JEST MOŻLIWA IDENTYFIKAJA POJAZDU zgodnie z obowiązującym prawem! Nie mnie oceniać czy prawo jest dobre czy złe, ALE NA PEWNO JEST TO PRAWO OBOWIĄZUJĄCE !
 
 
Prawdą jest, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 r (Dz. U. Nr 155 p. 1232 z 2009) nie obowiązuje. Jednakże stan prawny, dotyczący identyfikacji pojazdu nie uległ zmianie. Obecnie obowiązuje Dz.U. 2012 nr 0 poz. 996, który identyfikację pojazdu definiuje tak jak Dz. U. Nr 155 p. 1232 z 2009. W zakresie identyfikacji pojazdu prawo nie uległo zmianie.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 września 2007 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. – tekst jednolity (Dz. U. Nr 186 p. 1322 z dnia 7 września 2007 r.) Rozdział 3 

Tablice rejestracyjne

 § 19. 1. W skrajnej lewej części tablicy umieszcza się dodatkowo, na niebieskim tle, symbol Unii Europejskiej składający się z 12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu, oraz znak z literami "PL" barwy białej. Wymóg ten nie dotyczy tablic (tablicy) dyplomatycznych.2. Na tablicach w miejscu do tego przeznaczonym znajduje się znak legalizacyjny zgodny z przepisami w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.  Czy na zdjęciu można zidentyfikować powyższe, stawiam zakład, że pkt. 2 „znak legalizacyjny” jest nie do zidentyfikowania.
 
WNIOSEK:Nie masz pojęcia co to za samochód, czyj on jest i kto nim kierował !!!!!!!Ponieważ nie ma możliwości zidentyfikowania czy ta tablica rejestracyjna (ze zdjęcia) jest oryginalna !!! tzn. odpowiada ww. przepisom    
W załączeniu mój wzór pisma
Dawnymi laty kontrola drogowa zatrzymywała pojazd, dokonywała IDENTYFIKACJI pojazdu i kierującego i nie było najmniejszego domniemania KTO? JAKIM POJAZDEM?
Obecnie mamy "pomroczność jasną/falandyzację prawa" -  niepotrzebne skreślić, potrzebne dopisać.
Karze się obywateli bez udowodnienia im winy, jedynym związkiem obywatela ze sprawą jest DOMNIEMANIE.
Notorycznie łamane jest prawo
:Art.5. §1.Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. §2. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
   
 
Pozdrawiam
 
Jarek


Poniżej wzór pisma zaproponowanego przez Pana Jarosława, niestety nie znamy jeszcze jego skutków dlatego proponujemy ew. skorzystanie z tego rozwiązania już po wysłaniu wniosku nr 1 o umorzenie postępowania - opcjonalnie, jako dodatkowy argument. Niemniej uważamy, że Czytelnik ma wiele racji, faktem jest bowiem, że definicja identyfikacji pojazdu jest w prawie ściśle określona i że wystarczy niewielka korekta przez właściciela pojazdu numeru rejestracyjnego na tablicy, np. przez zmianę cyfry 3 na 8, albo jakieś zabrudzenie, by rzucić na nas podejrzenie. Kto chce niech spróbuje, a potem da nam znać jak zareagowały organy.
Oto przykłady z Internetu
tablica 3jpg
tablica 2jpg
tablica 1jpg


WZÓR:

                                                                                              Piła dn. 201x-0x-xx
XXXX
ul. Polna xxxxx
64-920 Piła                                                                     


Straż Gminna w xxxxxx
                                                          
ul. Rolna 6
                                                          
xx-xxx Wąchock
       


dot. Wezwania z dn. xx.0x.201x Wasz znak: SGW.xxxx.x.xxxxx.201x      

Uprzejmie informuję, że na podstawie otrzymanej fotografii w ww. wezwaniu nie jestem w stanie zidentyfikować widocznego pojazdu zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z powyższym nie jestem w stanie wskazać kto kierował pojazdem widocznym na fotografii. W dniu xx-xx-201x nikomu nie powierzałem SWOJEGO pojazdu ani nie przebywałem nim w m. xxxxxxxxx. Jednocześnie korzystam z przysługującego mi prawa – art. 74 KPK i odmawiam składania wszelkich wyjaśnień.  

UZASADNIENIE                

Nie jestem w stanie wskazać kierującego
pojazdem widocznym na fotografii w  Wezwaniu z dnia xx-0x-201x Wasz znak: SGW.xxxx.x.xxxxx.xxxx przesłanym mi przez Straż Gminną w xxxxxx, ponieważ nie identyfikuję widocznego tam pojazdu jako swojego.
Zgodnie z obowiązującym prawem identyfikacja pojazdu widocznego w ww. raporcie jest niemożliwa gdyż:
Identyfikacja pojazdu polega na „Oględzinach organoleptycznych: porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin i badań.” ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 r. Załącznik nr 1 Dział 1 (Dz. U. Nr 155 p. 1232 z 2009) Nie identyfikuję również, jako moich, tablic rejestracyjnych, gdyż zgodnie z ROZPORZĄDZENIM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 186 p. 1322 z dnia 7 września 2007 r.) Rozdział 3 Tablice rejestracyjne § 19. 1. W skrajnej lewej części tablicy umieszcza się dodatkowo, na niebieskim tle, symbol Unii Europejskiej składający się z 12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu, oraz znak z literami "PL" barwy białej. Wymóg ten nie dotyczy tablic (tablicy) dyplomatycznych. 2. Na tablicach w miejscu do tego przeznaczonym znajduje się znak legalizacyjny zgodny z przepisami w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.   Jedynym co łączy pojazd z fotografii Straży Gminnej i pojazd, którego jestem właścicielem jest zgodność liter i cyfr na tablicy rejestracyjnej, Tablica rejestracyjna, zgodnie z prawem, to nie tylko litery i cyfry. Taki sam efekt, jak na fotografii z RAPORTU Straży Gminnej w xxxxxx uzyskamy fotografując litery i cyfry wypisane na prostokątnym kawałku tworzywa sztucznego, sklejce, kartonie czy też kawałku blachy.
Nie ma to nic wspólnego z identyfikacją pojazdu określoną przez obowiązujące prawo.

Mój pojazd, jego dokumenty i tablice rejestracyjne są zgodne z wymogami prawa. To co jest widoczne na fotografii w  wezwaniu z dn. xx.0x.201x Wasz znak: SGW.xxxx.x.xxxxx.201x nie pozwala na identyfikację pojazdu zgodnie z obowiązującym prawem.


                                           Kategorie