06
10.2015

Zasady korzystania z buspasów
Najnowszy pomysł macherów od wiecznego "udoskonalania" prawa o ruchu drogowym to udostępnienie buspasów motocyklistom. Dobry pomysł? Zły? Kto to wie?

Pomysł raczej dotyczy kwestii umownych i semantycznych niż prawa bo wszystko zależy od władz lokalnych. Które już gdzieniegdzie go stosują.

Skupmy się raczej na wyjaśnieniu zasad korzystania z buspasów, byc może wtedy czytelnik sam sobie wyrobi opinię na ten niezbyt istotny motocyklowy temat.

Zasady korzystania z Buspasa - czyli jeszcze jedno utrudnienie dla kierowców

Popularne „buspasy” czyli tak naprawdę pasy ruchu dla autobusów pojawiają się coraz większej ilości polskich miast. Na początku była to domena większych miast takich jak Warszawa, Kraków czy Bydgoszcz, następnie zaś pasy ruchu dla autobusów pojawiły się również w mniejszych ośrodkach takich jak Olsztyn czy Toruń.

 

Jakie są zasady wyznaczania buspasów?

 

Określają je przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

 Najważniejsze z punktu widzenia przedmiotu tego opracowania przepisy zawarto w dwóch punktach - 7.1 oraz 7.9.

W punkcie 7.1 wskazano zasadę ogólną dla pasa ruchu dla autobusów - Pasy ruchu dla autobusów oddziela się od pozostałej części jezdni, wskazując przeznaczenie tych pasów oraz miejsca, w których należy je opuścić lub można przez nie przejeżdżać. Jest to przepis o tyle ważny, że to właśnie na jego podstawie wskazuje się miejsca przejazdu przez pas ruchu aut osobowych.

 Punkt 7.9 został w całości poświęcony przedmiotowemu elementowi infrastruktury drogowej.

Pas ruchu dla autobusów powinien mieć szerokość co najmniej 3,0 m i być oddzielony od pozostałych pasów ruchu w tym samym kierunku linią P-1c lub P-2b, a od pasa ruchu w kierunku przeciwnym linią podwójną ciągłą P-4.

Jeżeli na pasie ruchu dla autobusów dopuszcza się omijanie autobusów stojących na przystanku bez zatoki, wówczas szerokość pasa powinna wynosić co najmniej 5,5 m.

Na początkowym odcinku pasa ruchu dla autobusów rozpoczynającym się między skrzyżowaniami umieszcza się strzałki naprowadzające (znaki P-9a lub P-9b) na przemian z napisem "BUS" co 30 m. Napis "BUS" powtarza się następnie co 50 m na całej długości pasa dla autobusów

Jak czytamy w innej części tegoż rozporządzenia: Wydzielenie pasów ruchu tylko dla autobusów (trolejbusów) jest jednym ze środków usprawniających ruch tych pojazdów na obciążonych ruchem ulicach i przyczynia się do poprawy regularności ich kursowania. Stosowanie wydzielonych pasów ruchu powinno być poprzedzone wszechstronną analizą warunków ruchu na jezdni, uwzględniającą oprócz natężenia ruchu różnych rodzajów pojazdów także czas przejazdu i czas zatrzymań.

Na podstawie pkt 5.2.11. załącznika nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, w celu wyznaczenia pasa ruchu dla autobusów (trolejbusów) stosuje się znak pionowy D-11 (początek pasa ruchu dla autobusów).

Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu, w przypadku gdy na pasie ruchu dla autobusów (trolejbusów) dopuszcza się także ruch innych pojazdów, to na znaku D-11 pod napisem BUS należy umieścić napis określający rodzaj takich pojazdów. Jednocześnie przepis ten wskazuje, iż dopuszczenie do poruszania się po pasie ruchu dla autobusów innych pojazdów powinno być ograniczone w takim stopniu, aby pojazdy te nie powodowały utrudnienia ruchu autobusów (trolejbusów), dla których pas jest przeznaczony.

 

 

Ustalono, że co do zasady pas ruchu dla autobusów ma być zlokalizowany z prawej strony jezdni i w przypadku, gdy niezbędnym dla kierowcy samochodu osobowego lub innego pojazdu jest manewr skręcenia w prawo, stosuje się linie przerywaną i umożliwia skręt w prawo, nie mniej jednak, z pasu ruchu dla autobusów korzystać mogą rownież np. dostawcy lub właściciele posesji na podstawie innych wyłączeń, na odcinku potrzebnym do wykonania manewru, zachowując szczególną ostrożność - na zasadzie skrętu w prawo, przy występowaniu linii przerywanej.

 

Kto wyznacza buspasy?

 

Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów (trolejbusów) - zarówno pionowe, jak i poziome - stanowi element organizacji ruchu na drodze. Przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) stanowią, iż organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi zatwierdza - na podstawie złożonych projektów - organizację ruchu na tej drodze.

   Organy zarządzające ruchem na drogach, właściwe dla dróg danej kategorii, określone zostały w art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że:

   - generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych,

   - marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,

   - starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu.

Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) jest - na podstawie przywołanych wyżej przepisów - prezydent miasta.

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Organ zarządzający ruchem, właściwy dla danej drogi, zatwierdzając projekt organizacji ruchu, podejmuje - przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb i uwarunkowań - decyzję o zastosowaniu na drodze odpowiedniego rozwiązania. W gestii tego organu pozostaje ocena, czy przyjęcie takiego rozwiązania jest uzasadnione i czy nie będzie prowadziło do obniżenia bezpieczeństwa oraz efektywności (płynności) ruchu pojazdów komunikacji publicznej.

 

Inni kierujący (czyli sedno)

 

            Pani Marta Zdanowicz w swoim opracowaniu pt. „Dla kogo pasy autobusowe? Jak poprawić efektywność pasów autobusowych?”[1] zadała sobie trud zadania kilku fundamentalnych pytań. Pierwszym z nich jest - Kto wjeżdża na pasy autobusowe i jak często. Otóż na badanej próbie okazało się, że aż 38% procent kierowców nieprawidłowo korzysta z przedmiotowego pasu ruchu. Średnia ilość to 4 razy na tydzień. Kolejnym ważnym pytaniem zawartym w opracowaniu jest dlaczego wjeżdżamy na buspas - aż 76% ankietowanych wskazało, że używa tego pasa ruchu do skrętu w prawo na całym jego długości, natomiast 38% kierowców wskazało, że używa ich kiedy pozostałe pasy są zatłoczone.

            Reasumując – w przypadku występowania linii ciągłej między pasem ruchu dostępnym dla wszystkich kierujących a pasem ruchu dla autobusów oznaczonym wcześniej znakiem poziomym (BUS) zabronione jest korzystanie z tegoż pasa przez tych pierwszych. Czyn ten jest złamaniem art. 45 ust. pkt 4 Kodeksu drogowego tj. Zabrania się wykorzystywania drogi lub poszczególnej jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz zagrożona jest karą 100 zł grzywny. Kwalifikacja prawna to art. 90 (w przypadku tamowania lub utrudnianiu ruchu) lub art. 97 Kodeksu Wykroczeń.

            Z buspasa korzystać można w przypadku wyłączenia pewnych grup np. dostawców z zakazu. Działa to na tych samych zasadach co wyłączenia zakazu wjazdu dostawców do centrów miast. Ponadto z buspasu skorzystać można przy skręcie w prawo, w przypadku umieszczenia buspasa po prawej stronie, warunkiem koniecznym jest jednak zaistnienie przerywanej linii - należy jednak pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i o udzieleniu pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na pasie. Osobnym aspektem jest korzystanie z pasu ruchu dla autobusów w warunkach stanu wyższej konieczności, kiedy to poświęcamy mniejsze dobro kosztem większego.

 

Zresztą... buspas to nie tylko pojęcie z ruchu drogowego. Istnieją też buspasy do korzystania przez pieszych

 

 

KOONIEC :-)

 

Zainteresowani anulowaniem mandatów z fotoradarów i za złe parkowanie proszeni tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/advice

 

A wszyscy mający problem z suszarką, wideorejestratorem i innym mandatem na gorącym uczynku lub utratą prawo jazdy otrzymają pomoc tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/steps/step_1

 

Chętnych porad darmowych zapraszamy do wyszukiwarki na niniejszym blogu lub do pobrania gratisowego PDF-a

 

[1] https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i3/i1/i2/r5312/ZdanowiczM_PasyAutobusowe.pdf

 Kategorie