07
11.2019

Zmiany w prawie o ruchu drogowym od 7 listopada – czyli wszystko co powinieneś teraz wiedzieć o kontroli drogowej!
Rozporządzenie, które weszło w życie dzisiaj – czyli 7 listopada – tak naprawdę w wielu kwestiach kontynuuje zamysł ustawodawcy zawarty w poprzednich przepisach. Wiele rzeczy nie uległo zmianie, jednak mimo wszystko wprowadzono kilka nowych „pomysłów”, które są absolutnym novum na naszym gruncie prawnym, jeśli chodzi o ruch drogowy.

Wyżej wspomniane rozporządzenie znacznie rozszerzyło uprawnienia jakie przysługują funkcjonariuszom Policji wykonującym zadania z zakresu ruchu drogowego. Przede wszystkim – w naszym odczuciu – dość istotną zmianą jest fakt, że (odmiennie niż do tej pory) funkcjonariusze mogą urządzać „łapanki” tak naprawdę wszędzie. Nie ogranicza ich ani obszar wyłączony z ruchu na jezdni, ani zatoczki autobusowe, ani nawet miejsca potencjalnie niebezpieczne. Ustawodawca przewidział w nowych przepisach, że funkcjonariusze dla dokonania czynności będą mogli zatrzymać radiowóz na zakazie. Oznacza to, że – według uznania funkcjonariusza – kontrola będzie mogła zostać przeprowadzona wszędzie, jeśli tylko uzna on, że zachowanie kierowcy zagraża innym uczestnikom ruchu lub stan techniczny jego pojazdu budzi wątpliwości.

Warto pamiętać, że funkcjonariusz rozpoczynając czynności będzie musiał się przedstawić i wskazać przyczynę zatrzymania, ale legitymację służbową będzie obowiązany okazać tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie kierowcy. Ten przepis obowiązuje od dawna, jednak niewielu z nas o nim wie. Tyczy się on rzecz jasna funkcjonariuszy umundurowanych, bowiem nieumundurowany funkcjonariusz musi okazać się legitymacją zawsze. Co istotne, funkcjonariusz nie będzie musiał okazywać legitymacji jeżeli zatrzyma kierującego po pościgu (pomimo jego wyraźnego żądania) jeżeli będzie miał uzasadnione podejrzenie (funkcjonariusz), że pojazd pochodzi z kradzieży lub w pojeździe przebywają osoby, które wcześniej popełniły przestępstwo.

W momencie zatrzymania kierujący powinien pamiętać, że na gruncie obecnych przepisów jest obowiązany do trzymania rąk na kierownicy (choć przed 7.11 ten przepis również obowiązywał, jednak nie był zbytnio respektowany) i nieopuszczania pojazdu bez wyraźnego polecenia funkcjonariusza dokonującego kontroli. Kierujący nie powinien wykonywać też żadnych nagłych i gwałtownych ruchów – tyczy się to również sytuacji kiedy np. sięgamy do wewnętrznej kieszeni kurtki w poszukiwaniu dokumentów. Takie zachowanie, źle odebrane przez funkcjonariuszy może skutkować nałożeniem na nas mandatu karnego nawet w kwocie 500,00 zł! W podobnym tonie ustawodawca wypowiedział się co do pasażerów – są oni zobowiązani do pozostania w pojeździe aż do momentu kiedy na jego opuszczenie wyrazi zgodę funkcjonariusz (na ich prośbę lub na jego polecenie). Samo wyłączenie silnika i włączenie świateł awaryjnych podczas kontroli następuje również na wyraźne polecenie funkcjonariusza.

Ciekawym przepisem jest wprowadzenie uprawnienia dla funkcjonariusza, że w momencie przeprowadzenia kontroli będzie mógł zajrzeć do wnętrza pojazdu, a my mamy obowiązek udostępnić mu kabinę, bagażnik (!!) lub pokrywę silnika. Obecne przepisy nakładają na funkcjonariusza każdorazowy obowiązek sprawdzenia stanu licznika pojazdu, celem udokumentowania tego w CEPIK. Przepis ten dotyczy również pojazdów przewożonych, np. na lawetach (o ile jest taka techniczna możliwość). Od powyższego mamy jeden wyjątek – funkcjonariusz będzie mógł pominąć tę czynność w sytuacjach kiedy kontrola nastawiona jest na czas i „sprawdzenie” jak największej liczby kierujących, np. w słynnych akcjach dotyczących trzeźwości kierowców.

Nowe przepisy znacząco rozszerzają, a w niektórych przypadkach – potwierdzają – uprawnienia funkcjonariuszy w czasie kontroli drogowej. Czy nie okażą się zgubne dla kierowców i nie będą „naginane” przez Policję? Pożyjemy, zobaczymy ale...

W OBECNEJ SYTUACJI KONIECZNIE ZAINSTALUJ SOBIE WIDEOREJESTRATOR

Może uratować Ci nie tylko kieszeń, ale i uprawnienia

W razie kłopotów od razu zapytaj prawnika, nie czekaj

https://anuluj-mandat.pl/advice

KK z Anuluj-Mandat.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
– Kodeks karny (Dz. U. 2019 poz. 870)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 1466),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z
późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w
sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. 2019 poz. 2141)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002141/O/D20192141.pdfKategorie