14
06.2015

Projekt Anuluj-Mandat.pl takiej zmiany Konstytucji, by Posłowie też płacili mandaty
Korzystając z okazji, że coraz więcej formacji politycznych zapowiada zmiany Konstytucji RP w taki sposób, by obywatele odzyskali prawa i wpływ na ojczyznę, www.Anuluj-Mandat.pl przygotował projekt takiej zmiany, dzięki której Posłowie, którzy traktowali przez lata kierowców oraz właścicieli pojazdów jak dojne krowy mające ratować budzęt, będą podlegać sami tym przepisom ruchu drogowego, które uchwalili i płacić mandaty jak każdy Polak-Szarak. Głosujmy na jesieni tylko na tych, co złożą obietnicę, że przegłosują wyłączenie wykroczeń z poselskiego immunitetu, a gdy wyegzekwujmy to od nich to zobaczymy: ile pozostanie z tych opresyjnych przepisów uchwalanych do tej pory i czy dalej media oraz politycy będą bredzić o pladze piratów, pijaków i zbawiennym wpływie obław, fotoradarów, wysokie taryf czy zatrzymywanie praw jazdy na bezpieczeństwo drogowe.

 

 

Poniższy projekt zmian do dwóch ustaw, w tym Ustawy Zasadniczej RP jest ukoronowaniem dyskusji rozpoczętej 15 maja br. przez Firmę Coyote Polska oferujacą najlepszą w Polsce ochronę prewencyjną przez mandatami i nieprzyjemnymi zdarzeniami na drodze, do której został zaproszony www.Anuluj-Mandat.pl jako siła merytoryczna i serwis prawny z misją obywatelską. Teraz czekamy na reakcję polityków. Ciekawe, którzy się szczerze pod tym projektem podpiszą? Bo, którym z nich i tak byśmy nie uwierzyli to akurat wiemy.

Tym:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/lista-poslow-ktorzy-wprowadzili-niekonstytucyjne-przepisy-zatrzymywania-prawa-jazdy-na-3-miesiace-przez-policje

i tym:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/nazwiska-poslow-rp-ktorzy-poparli-bandyckie-lupienie-obywateli-przez-straze-miejskie-i-gminne

już dziękujemy. WYNOCHA!!!

 

TRYB UCHWALENIA

 

Ponieważ nasz projekt dotyczy zmiany Konstytucji RP, nie może być projektem obywatelskim ze względu na uregulowanie art. 235 ust. 1 ustawy zasadniczej, który określa krąg podmiotów dysponujących w tym zakresie inicjatywą. Są to: 1/5 ustawowej liczby posłów (a więc - 92), Senat (tj. cała izba) lub Prezydent RP. Zmiana Konstytucji odbywa się w drodze ustawy, ale kwalifikowaną większością sejmową 2/3 oraz bezwzględną liczbą głosów w Senacie - w obu przypadkach quorum wynosi połowę składu danej izby. Jedynym dodatkowym obostrzeniem jest konieczność upływu co najmniej 30 dni od daty złożenia projektu Sejmowi do jego pierwszego czytania. Do zmian będących przedmiotem projektu nie ma zastosowania przepis ust. 6, dotyczący referendum zatwierdzającego. Oznacza to, że po uchwaleniu przez obie izby Parlamentu, Prezydent RP podpisuje ustawę w ciagu 21 dni i zarządza jej publikację.

 

TREŚĆ

 

Obywatelski Projekt ustawy

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

 w związku ze zmianą trybu ponoszenia przez parlamentarzystów odpowiedzialności za wykroczenia

 

 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) w art. 105:
 • 2 otrzymuje brzmienie: „Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej za przestępstwo.”
 • 3 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie karne w sprawie o przestępstwo wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w tym postępowaniu.”
 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. nr 33, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:
 • w art. 7:
 1. 1 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie karne w sprawie o przestępstwo wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w tym postępowaniu.”
 2. 2 otrzymuje brzmienie: „Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy przestępstw popełnionych do dnia wygaśnięcia mandatu, w tym popełnionych przed dniem ogłoszenia wyników wyborów.”
 3. 4 otrzymuje brzmienie: „Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przestępstwo może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku, który był podstawą wyrażenia zgody przez Sejm lub Senat. Pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności za inny czyn wymaga odrębnej zgody Sejmu lub Senatu.”
 • w art. 7c:
 1. 1 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej za przestępstwo składa się Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu, który kieruje ten wniosek do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku na podstawie regulaminów Sejmu lub Senatu, zawiadamiając jednocześnie posła lub senatora, którego wniosek dotyczy, o treści wniosku.”
 2. 6 otrzymuje brzmienie: „Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej za przestępstwo w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej za przestępstwo.”
 • w art. 8:
 1. 1 otrzymuje brzmienie: „W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7c ust. 1, Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu wyznacza termin na złożenie przez posła lub senatora oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przestępstwo.”
 2. 5 otrzymuje brzmienie: „Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przestępstwo może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku, co do którego poseł lub senator wyraził zgodę w trybie określonym w ust. 1–4. Pociągnięcie do odpowiedzialności za inny czyn wymaga odrębnej zgody, wyrażonej w trybie określonym w ust. 1–4 albo w trybie określonym w art. 7c.”
 • 10b otrzymuje brzmienie: „Przepisy dotyczące wyrażenia zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia w odniesieniu kar i środków przewidujących formy działania organów państwowych, o których mowa w art. 10 ust. 2.”

 

UZASADNIENIE

            Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne, związane z wprowadzeniem ponoszenia przez parlamentarzystów, jak i zwykłych obywateli, odpowiedzialności za wykroczenia na równych zasadach. Immunitet parlamentarny, chroniący członków Parlamentu przed teoretycznie możliwymi nadużyciami, zmierzającymi do wpływania na wykonywanie przez nich mandatu przy pomocy działań podejmowanych przez instytucje państwowe jest nieodłącznym elementem demokratycznego państwa prawnego. Stąd też bierze się zasada wyrażania zgody przez daną izbę parlamentu na pociągnięcie jej członka do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie lub aresztowanie, co ma w zamyśle ustrojodawcy zapewniać parlamentarną i demokratyczną kontrolę nad działaniami organów ścigania podejmowanymi wobec posłów i senatorów, a które w swoich skutkach mogą wpłynąć na możliwość wypełniania przez nich mandatu. Taki tryb pociągania parlamentarzystów do odpowiedzialności stanowi bezpośredni wyraz zasady trójpodziału
i równowagi władz. Kwestię tę reguluje art. 105 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. nr 33, poz. 350 ze zm.), które należy zmienić w przypadku chęci odmiennego uregulowania trybu ponoszenia odpowiedzialności przez członków Sejmu i Senatu.

            Nie ulega wątpliwości, że obwarowania tego rodzaju znajdują uzasadnienie
w przypadku odpowiedzialności parlamentarzystów za czyny stanowiące przestępstwa, zagrożone w końcu m.in. karą pozbawienia wolności, co w przypadku jej orzeczenia
i wykonania oznaczałoby de facto zmianę w układzie parlamentarnym. Doświadczenia
z okresu obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r. wskazują jednak na potrzebę zrównania reguł odpowiedzialności posłów i senatorów z tymi dotyczącymi ogółu obywateli
w odniesieniu do czynów stanowiących jedynie wykroczenia. Potrzeba ta staje się szczególnie aktualna w czasie uchwalania przez parlament kolejnych obostrzeń związanych z prawem wykroczeń, w szczególności związanych z ruchem drogowym, co prowadzi do powstawania w społeczeństwie podważającego zaufanie do organów państwa przeświadczenia, że parlamentarzyści uchwalają powyższe przepisy dla obywateli, samemu nim nie podlegając. Nie brak jest również szeroko komentowanych sytuacji, w których dany parlamentarzysta dopuścił się wykroczenia, najczęściej w ruchu drogowym, a następnie uniknął poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności, tj. „zasłonił się immunitetem”.

            Ponadto, nie sposób uznać, że odpowiedzialność wykroczeniowa, mimo iż stanowi rodzaj odpowiedzialności karnej, jako ponoszona za pospolite i stosunkowo błahe naruszenia, mogłaby godzić w swobodę wykonywania mandatu. W szczególności wynika to z poziomu dolegliwości nakładanych grzywien, których maksymalna wysokość w sprawach
o wykroczenia jest bez porównania niższa niż w przypadku przestępstw i w przypadku zdecydowanej większości wykroczeń wynosi obecnie maksymalnie zaledwie 3000 zł. Podobnie nie sposób uznać, że związane z odpowiedzialnością wykroczeniową sankcje administracyjne, choćby i te najbardziej dotkliwe, jak np. cofanie uprawnień do kierowania pojazdami lub zatrzymywanie prawa jazdy, mogłyby służyć do ograniczenia możliwości wykonywania mandatu poselskiego lub senatorskiego.

            W związku z powyższym, niniejszy projekt dąży do zniesienia immunitetu parlamentarnego w odniesieniu do czynów stanowiących wykroczenia. Jego głównym założeniem jest wprowadzenie pełnej i ponoszonej na zasadach powszechnych, na równi
z ogółem obywateli, odpowiedzialności członków Parlamentu za wykroczenia, które podlegają ukaraniu w drodze grzywny lub nagany. Jednocześnie zapewnia on poszanowanie ustrojowej reguły ochrony posłów i senatorów przed możliwymi niedemokratycznymi działaniami, mającymi na celu wpływanie na wykonywanie przez nich mandatu. Zachowany zostaje, bowiem wymóg wyrażenia przez daną izbę zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności, jeżeli miałoby się to wiązać z zastosowaniem wobec niego
w postępowaniu wykroczeniowym kary lub środka związanego z pozbawieniem lub ograniczeniem jego wolności, a także zatrzymaniem lub przymusowym doprowadzeniem. Uregulowanie takie zapewni właściwą ochronę przed teoretycznie możliwymi próbami wpływania na wykonywanie mandatu w drodze działań organów państwowych. W praktyce odnosi się to do przewidzianych w Kodeksie wykroczeń kar aresztu i ograniczenia wolności,
a także takich środków jak zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

            Kolejnym elementem poszanowania autonomii wykonywania mandatu przez posła lub senatora jest również pozostawienie możliwości ubiegania się o zawieszenie trwającego postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, o czym mowa w art. 9 ust. 3 wspomnianej ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

            Proponowane rozwiązanie pozwoli również na zwiększenie poziomu zaufania obywateli do państwa, eliminując przeświadczenie o bezkarności posłów i senatorów za czyny objęte prawem wykroczeń. Ponadto, powinien się on również przyczynić do lepszego zrozumienia przez posłów i senatorów tworzonego przez nich samych prawa wykroczeń przez wyeliminowanie sytuacji, w której oni sami mogliby mu nie podlegać.

Copyright Anuluj-Mandat.pl

(każdy może kopiować, cytować i wykorzystać bez naszej zgody jeśli nie zapomni informować kto jest autorem projektu)

 

 Ps. Więcej naszych darmowych porad i akcji znajdziesz tutaj (wraz z ochrną przed mandatami na gorącym uczynku i zatrzymywaniem prawa jazdy): http://anuluj-mandat.pl/blog

 Kategorie