30
04.2017

CO NAS CZEKA?




 

W grudniu 2016 r. informowaliśmy o innych planowanych zmianach w prawie - https://anuluj-mandat.pl/post/nowy-krok-w-nowy-rok-czyli-dobra-zmiana-w-przepisach-dotyczacych-kierowcow

 

 

Póki co,żadne z wymienionych w artykule zmian nie weszły w życie, aczkolwiek jest to kwestia kilku dni, gdyż prace legislacyjne praktycznie są zakończone (można je prześledzić tutaj:  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1231).

W chwili pisania tego tekstu ustawa leży na biurku Prezydenta i czeka na podpis.

Główne zmiany które wprowadza ustawa nowelizująca:

  • zaostrzenie odpowiedzialności karnej za czyn polegający na spowodowaniu wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na jego zdrowiu (art. 177 § 2 w zw. z art. 178 § 1 k.k.). Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 9 miesięcy do lat 12;
  • dodanie do kodeksu karnego art. 178b, który nakłada karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, na osobę która nie zatrzyma się do kontroli drogowej, mimo wydania polecenia zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego;
  • wprowadzeniu obowiązku orzekania przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania sprawcy czynu określonego w art. 178b (ucieczka przed pościgiem), art. 180a (prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo cofnięcia prawa jazdy) lub w art. 244 (niezastosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych);
  • zaostrzeniu sankcji przewidzianej za czyn opisany w art. 244 k.k. (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych) poprzez zmianę zagrożenia na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;
  • wydłużenie przedawnienia karalności za wykroczenia do maksymalnie 3 lat (1 rok od dnia popełnienia czynu w przypadku gdy sprawa nie trafi do sądu, 2 lata od dnia wszczęcia postępowania przed sądem, w przypadku gdy spraw trafi do sądu;
  • zmiany sposobu przeprowadzania kontroli trzeźwości (niepotrzebne już jest uzasadnione podejrzenie).

Cały tekst projektu ustawy tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1231_u/$file/1231_u.pdf

 

 

W 2015 roku informowaliśmy o zamianach w przepisach, które miały wejść w 2016 r., a wejdą w 2017 r. - https://anuluj-mandat.pl/post/prawo-jazdy-na-okres-probny-czyli-zmiany-w-przepisach-w-2016-r Okazało się, że ustawodawca po raz kolejny nie zdążył i przesunął planowane zmiany na 2018 r.

Podstawą prawną tej zmiany jest. art. 139 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, zmieniony przez ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 2001).

Jak argumentują rządzący, podstawą do opóźnienia przepisów jest przedłużający się proces wprowadzenia systemu CEPIK 2.0. Celem projektu jest modernizacja ewidencji pojazdów i kierowców. Z audytu przeprowadzonego przez ministra cyfryzacji, na obecnym etapie wdrażanie CEPIK 2.0 wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem wdrożenia CEPIK 2, z uwagi na braki wszystkich komponentów infrastruktury teleinformatycznej. Za opóźnieniem wprowadzenia CEPIK 2.0 Sejm opowiedział się jednogłośnie.

Co konkretnie zostanie przesunięte na 4 czerwca 2018 r?

  1. Określony w rozdziale 14 ustawy o kierujących pojazdami „okres próbny”;
  2. Likwidacja kursów redukujących punkty karne (do 4 czerwca 2018 r. można redukować punkty w WORDach)!
  3. Ograniczenie prędkości dla nowicjuszy;
  4. Konieczność podejścia do egzaminu doszkalającego, pomiędzy 4 a 8 miesiącem od zdania prawa jazdy

Szczegółowe opisy wszystkich zmian zawarliśmy w artykule: https://anuluj-mandat.pl/post/prawo-jazdy-na-okres-probny-czyli-zmiany-w-przepisach-w-2016-r

CO JUŻ JEST?

Póki co, istotną zmianą dotyczącą kierowców w Polsce, która weszła w życie, jest uszczelnienie formuły odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz zastosowanie jej jedynie do pojazdów silnikowych (wcześniej obejmowała również rowery). Jak już wspominaliśmy na naszym facebookowym fanpage’u, brak okazania prawa jazdy policjantowi może nie wystarczyć, gdyż w chwili obecnej fizyczne zatrzymanie dokumentu nie jest podstawą do wydania decyzji przez starostę, wystarczy sama informacja  od policjanta o ujawnieniu wykroczenia. Trzeba szukać innych argumentów, choć i na to znaleźliśmy sposoby. Nieprzyjęcie mandatu o wiele bardziej zwiększa nasze prawdopodobieństwo powodzenia – należy o tym pamiętać.

Ponadto, istotną zmianą jest również upoważnienie starosty do wydania decyzji na kurs reedukacyjny, na podstawie prawomocnego wyroku sądu skazującego kierowcę za wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

NOWY TARYFIKATOR MANDATÓW? NIE.

W roku 2017 r. nie zmienił się obecny taryfikator mandatów, co jest w zasadzie największą  pozytywną wiadomością w tym wpisie.

KM

 



Kategorie