17
08.2014

Dziwnie się wygrywa z fotoradarem w Pamiątce i Strażą Miejską w Tarczynie
Recepta prosta: nie dawać się, umiejętnie bronić i korzystać z trafnych porad.

Pamita Grjec 2jpg

Fotoradar w Pamiątce (a dokładnie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 i ul. Górskich w miejscowości Pamiątka, w strony obydwie) jest de facto urzadzeniem nielegalnym, albowiem jest obsługiwany przez Straż Miejską w Tarczynie. Straż miejska (gminna) posiada kompetencje do wystawiania mandatów karnych. Co więcej zgodnie z obowiązującym stanowiskiem doktryny i sądów, straż miejska może również nakładać mandaty przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących (tak SN w postanowieniu z 3.12.2013 r., sygn. akt V KK 298/13). Jednocześnie wiadomo, że „problematyczny” fotoradar ustawiony został przy drodze krajowej nr 7 położonej w obszarze niezabudowanym, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. I to w tym miejscu pojawia się niezgodność z obowiązującymi przepisami, ponieważ stosownie do art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.
Jak wynika wprost z przytoczonego, ustawodawca nie upoważnił strażników miejskich do dokonywania kontroli ruchu drogowego na drogach krajowych w obszarze niezabudowanym. Ustawodawca nie dał także możliwości by GITD będące gospodarzem tego terenu mogło cedować swoje uprawnienia na Straż Miejską - co zrobiono i co zakwestionował Minister Transportu. Tym samym pomimo, iż Straż Miejska w Tarczynie może dokonywać kontroli ruchu drogowego przy użyciu „fotoradarów”, to nie posiada ona żadnych kompetencji do kontrolowania ruchu i nakładania mandatów na drogach krajowych położonych w obszarze niezabudowanym, a w szczególności do obsługiwania fotoradarów w tym miejscu. Skoro więc ustawodawca nie przyznał strażnikom takich kompetencji i nie umożliwił uzyskiwania kompetencji od innych organów, to wystawienie mandatu w przedstawionym stanie faktycznym stanowi rażące naruszenie prawa polegające na przekraczaniu uprawnień przez organ administracji państwowej.W konsekwencji nie można uznać takiego działania za dopuszczalne w państwie prawa (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2005 r., IV SA/Wr 807/04, publ. OSS z 2005 r., nr 2, poz. 43).

zdjecie-fotoradaru-w-pamiatce-1jpg

Na ową niezgodność praktyki z przepisami powołał się nasz czytelnik Pan Robert. Jednak Pani Sędzia nie była skłonna sobie strzelać w stopę. Za pomocą sztuczek prawnych oraz sofizmatów przeprowadziła więc sprytną manipulację mającą na celu uchylenie części wniosków formalnych postawionych przez Pana Roberta, które mogłyby spowodować zakwestionowanie wszystkich wniosków o ukaranie dotyczacych tarczyńskiej Pamiątki. Przedstawiciel www.Anuluj-Mandat.pl był obecny na tej rozprawie i odniósł wrażenie, że Pani Sędzia po prostu walczyła o zatrudnienie: odrzucenie sprawy z powodów formalnych de facto zakwestionowałoby wszystkie sprawy dotyczące tego fotoradaru, a więc większość spraw, którymi zajmuje się Pani Sędzia. Wystarczyło prześledzić wokandy z kilkunastu dni. A sędzia bez pracy może zostać sędzią bezrobotnym - bezpieczniej więc było Pana Roberta uniewinnić z powodu braku bardzo wyraźnej fotografii. Mama jest po balalajsku mama - takie to proste ;-)

Klient uniewinniony indywidualnie pójdzie precz z usmiechem i więcej się ciskać nie będzie. No i się nie ciskaliśmy. Nie udało sie wprawdzie przekonać sądu co do nielegalnosci całego fotoradaru ale dzieki temu wiemy jak działać, by czytelnik w Grójcu wygrał uniewinnienie.

Pamitka GrjecjpgKategorie