23
07.2018

Odpowiedzialność karna Starosty
Starosta nadużywa uprawnień

 

Obserwując działalność organów władzy samorządowej w przedmiocie wydawania decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy kierującym, na okres 3 miesięcy, z powodu przekroczenia przez nich prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, mam wrażenie że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność właściwej interpretacji i wykładni przepisów, są całkowicie obce funkcjonariuszom publicznym wydającym te decyzje. A przecież to w oparciu o przepisy procedury administracyjnej wydają decyzje dotyczącego każdego z nas.

 

Od 18 maja 2015 roku przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy, w trybie decyzji administracyjnej, na okres 3 miesięcy. Wydanie decyzji administracyjnej jest następstwem zatrzymania przez policjanta prawa jazdy za pokwitowaniem. Kierujący, przekraczając prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym ponosi podwójną odpowiedzialność: karną, którą regulują przepisy proceduralne oraz materialne prawa wykroczeń oraz administracyjną.

Sankcje administracyjne

Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy z powodu przekroczenia przez kierującego dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym następuje w oparciu o przepis art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy prawo o ruchu drogowym w związku z art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami.

Stosownie do regulacji art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami „starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym”. Z przytoczonego przepisu wprost wynika, iż przesłanką do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy jest przekroczenie przez kierującego dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

 

Starosta wydaje decyzję nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument nie został zatrzymany przez policjanta bezpośrednio po popełnieniu przez kierującego wykroczenia.

 

 

Obligatoryjne przesłanki do zawieszenia postępowania administracyjnego

Zgodnie z przepisem art. 97 par. 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego „Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd”. Zawieszenie postępowania administracyjnego w oparciu o przepis art. 97 par. 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego następuje z urzędu, jego celowość nie podlega ocenia. Taka sytuacja istnieje wtedy, gdy kierowca nie przyjął mandatu karnego za popełnienie wykroczenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej na danym odcinku drogi o więcej niż 50 km/h i był to obszar zabudowany.

Koncepcja prejudycjalności zakłada istnienie ścisłego związku między sprawą rozpoznawaną w postępowaniu, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Oznacza to, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego wpływa bezpośrednio na rozstrzygnięcie zagadnienia głównego.

I TU WŁAŚCIWE PODEJŚCIE DO ROZSTRZYGNIECIA SPRAWY

https://anuluj-mandat.pl/post/starostatroche-po-ponad-dwoch-tygodniach-umorzyl-postepowanie-administracyjne-naszego-klienta-w-sprawie-zatrzymania-prawa-jazdy-na-3-miesiace-po-zlozeniu-przygotowanego-przez-nas-wniosku-o-umorzenie-postepowania

Praktyka oraz liczne orzeczenia sądów administracyjnych opowiadają się za szerokim rozumieniem pojęcia „rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania” wychodząc poza tradycyjne rozumienie prejudycjalności postępowania. Liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje na to, że w przypadku przedstawienia zagadnienia do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego lub w przypadku wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisu z Konstytucją RP zawiesza się postępowanie administracyjne do momentu wydania stosownego orzeczenia.

Niestety, w części spraw Starosta wydaje decyzje administracyjne o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymuje w mocy decyzję Starosty

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie postępowania przysługuje złożenie odwołania do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W znacznej większości analizowanych spraw Samorządowe Kolegia Odwoławcze utrzymały w mocy decyzję Starost tym samym kończąc prowadzone postępowanie administracyjne, mimo iż we wszystkich sprawach wystąpiła przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego – we wszystkich sprawach dotyczących zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy podstawa prawna do wydania decyzji jest taka sama.

TU PISALIŚMY O WŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI LITSRY PRAWA PRZEZ SKO https://anuluj-mandat.pl/post/samorzadowe-kolegia-odwolawcze-uchylaja-decyzje-starostow-o-zatrzymaniu-prawa-jazdy-na-3-miesiace-jesli-mandat-nie-byl-przyjety-a-wyrok-sadu-nie-zapadl

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesza postępowanie

Starosta, wydając decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności co oznacza, iż decyzja jest wykonywalna mimo wniesienia środka odwoławczego. Oznacza to nic innego jak zatrzymanie prawa jazdy co najmniej do momentu rozpoznania środka odwoławczego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a co za tym idzie od momentu wydania decyzji administracyjnej do momentu rozpoznania środka odwoławczego strona postępowania, której decyzja dotyczy, nie może poruszać się pojazdami mechanicznymi, a jeżeli będzie się poruszała to okres zatrzymania prawa jazdy zostanie przedłużony do 6 miesięcy.

Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. We wszystkich analizowanych sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny, w oparciu o przepis art. 125 par. 1 pkt. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił zawiesić postępowanie administracyjne do momentu rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego przez Trybunał Konstytucyjny. Decyzja o zawieszeniu postępowania administracyjnego, która winna zostać wydana przez Starostę,

Od funkcjonariusza publicznego wydającego decyzje administracyjne należy wymagać znajomości przepisów prawa, w oparciu o którego wydaje decyzje, w szczególności przepisów procedury administracyjnej. Przepis art. 97 par. 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nakazuje organowi administracji publicznej zawiesić postępowania administracyjne. Mimo iż w postępowaniach zmierzających do wydania decyzji w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy wystąpiła przesłanka z art. 97 par. 1 pkt. 4 w analizowanych sprawach Starosta wydawał decyzje administracyjne, a nie postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego.

 

Czy Starosta, wydając decyzję administracyjną lekceważąc przepisy procedury administracyjnej, jest bezkarny w obliczu prawa? Zgodnie z przepisem art. 231 par. 1 Kodeksu karnego „funkcjonariusz publiczny, które przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Starosta jest funkcjonariuszem publicznym, w związku z czym może odpowiadać za popełnienie przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Popełnienie przestępstwa z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego jest ścigane z urzędu.

Czy wszczęcie postępowania przygotowawczego mającego na celu ustalenie czy przy wydaniu decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy doszło do nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych jest na rękę prokuraturze? Czy takie postępowania się toczą bądź będą się toczyły? Czy winni zostaną ukarani? Mam nadzieję, że niebawem uzyskamy odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

POLECAMY POMOC NASZYCH PRAWNIKÓW - PYTAJCIE, ZLECAJCIE https://anuluj-mandat.pl/advice

 

Ł.Z. -Zespół AMKategorie