11
05.2020

Uwaga ukarani kierowcy, terminy podczas Pandemii COVID-19 zostały zawieszone
Wskutek wprowadzenia tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub/i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych (sądowych) i administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Co oznacza to dla nas, dla kierowców, których sprawy sądowe i administracyjne są w toku albo dopiero się rozpoczną (np. wskutek zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji)?

Ustawa z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje w swoich założeniach zawieszenie wszelkich terminów procesowych zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak i przed organami administracji publicznej.

OBOWIĄZUJE TO Z DATĄ WSTECZNĄ OD DNIA OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO CZYLI OD DNIA 13.03.2020 r.

WAŻNE: Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

 

POSTĘPOWANIE KARNE/WYKROCZENIOWE

Z jakimi terminami mieliśmy do czynienia, a które zostały zawieszone?

 1. Sprzeciw od wyroku nakazowego – 7 dni od daty doręczenia,
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku – 7 dni od daty ogłoszenia wyroku,
 3. Apelacja od wyroku – 7 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia,
 4. Apelacja/sprzeciw od wyroku zaocznego – 7 dni od daty doręczenia wyroku,
 5. Wniosek do RPO/MS o wniesienie kasacji – 6 od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub od daty doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem
 6. Zażalenie na postanowienie – 7 dni od daty ogłoszenia/doręczenia postanowienia na piśmie

 

Jak już wspomniano wyżej, w chwili obecnej mamy do czynienia z zawieszeniem wszelkich terminów procesowych/sądowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Rzecz jasna, tyczy się to również postępowań karnych, a także wykroczeniowych. Co istotne, ustawodawca przewidział także, że w ww. okresie nie będą odbywać się posiedzenia i rozprawy sądowe, za wyjątkiem spraw pilnych takich jak np. rozpoznanie wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie. Niemniej jednak, jak również wskazaliśmy powyżej – prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jednak wobec spełnienia ściśle określonych warunków (niepowetowana szkoda materialna czy też szkoda dla interesu społecznego).

Istotne jest także to, że w wyjątkowych przypadkach strona może być zobowiązana – na żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie – do dokonania danej czynności określonej w tym żądaniu, we wskazanym terminie.  

Niemniej jednak, należy pamiętać, że czynności dokonane przez stronę w okresie zawieszenia terminów mimo wszystko pozostają skuteczne i rodzą skutki prawne, czyli np. można wnieść apelację/sprzeciw w tym okresie i czynność ta będzie skuteczna.

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Z jakimi terminami mieliśmy do czynienia, a które zostały zawieszone?

 1. Odwołanie od decyzji Starosty/Prezydenta do SKO – 14 dni od daty doręczenia decyzji,
 2. Skarga od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 30 dni od daty doręczenia decyzji,
 3. Zapoznanie się z aktami postępowania administracyjnego – 7 dni od daty doręczenia pisma w tym zakresie,
 4. Zażalenie na postanowienie organu administracji publicznej (do SKO) – 7 dni od daty doręczenia przedmiotowego postanowienia

 

UWAGA: termin 3 miesięcy, który obowiązywał przy zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy BIEGNIE dalej, bowiem nie jest to termin administracyjny, ani karny

Podobnie jak w przypadku terminów sądowych, bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Również, podobnie jak w postępowaniach sądowych, na wyraźne żądanie organu administracji publicznej strona postępowania może zostać zobowiązana do dokonania sprecyzowanej czynności (określonej w tym żądaniu), w ściśle określonym terminie.

Oczywiście, czynności strony dokonane w tymże okresie mimo wszystko są skuteczne i wywołują skutki prawne.

W przeciwieństwie do postępowań sądowych, w postępowaniach administracyjnych nie przewidziano spraw pilnych. Tak więc wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów administracyjnych dotyczy wszystkich spraw.

Istotne jest, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, organ administracji publicznej może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

Ważną kwestią jest fakt, że wprowadzone obecnie przepisy zawieszają również stosowanie przepisów o tzw. bezczynności organów. Tak więc organy nie są zobowiązane do przestrzegania terminów załatwiania spraw (jak wskazano w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Z jakimi terminami mieliśmy do czynienia, a które zostały zawieszone?

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku – 7 dni od daty ogłoszenia wyroku,
 2. Wniosek do RPO lub MS o wniesienie skargi kasacyjnej w imieniu strony – 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku lub od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku

 

Podobnie jak poprzednio – bieg terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Również i tutaj – w wyjątkowych przypadkach strona może być zobowiązana – na żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie – do dokonania danej czynności określonej w tym żądaniu, we wskazanym terminie.  

Nie odbywają się posiedzenia i rozprawy, za wyjątkiem spraw pilnych. Podobnie jak w postępowaniu karnym/wykroczeniowym, prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jednak wobec spełnienia ściśle określonych warunków (niepowetowana szkoda materialna czy też szkoda dla interesu społecznego).

WAŻNE: Czynności dokonane przez stronę pozostają skuteczne i wywołują skutki prawne.

W tym miejscu należy podkreślić, iż termin na wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego również jest terminem procesowym, a jego bieg w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ulega zawieszeniu lub nie rozpoczyna się. Bieg terminu na złożenie skargi kasacyjnej rozpocznie się lub będzie biegł dalej po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Niemniej jednak, strona lub jej pełnomocnik może również wnieść skargę kasacyjną w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, ponieważ czynności podjęte w tym czasie są skuteczne.

 

KK z Anuluj-Mandat.pl

Tu złożysz nam zlecenie https://anuluj-mandat.pl/advice

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawKategorie