23
11.2015

Lista fotoradarów działających na częstotliwości wojskowej - przyczynek do unieważnienia wyroków skazujących
W ostatnim czasie ujawniono fakt, że Straże Miejskie i Gminne oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego używają w nielegalny sposób fotoradarów typu Multanova 6F oraz Ramet AD9C/AD9T, gdyż do funkcjonowania w/w sprzętów wykorzystują zastrzeżone dla wojska częstotliwości 34,0 GHz oraz 34,3 GHz.

Problem wydaje się znacznie poważniejszy niż na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę, iż jednoczesne wykorzystywanie tego samego pasma częstotliwości przez zarówno fotoradary jak i stacje wojskowe może skutkować bardzo poważnymi zakłóceniami, które w znaczny sposób uniemożliwią właściwą pracę urządzeń należących do wojska. Co istotne, tego typu zakłócenia mogą powodować też nieprawidłowe funkcjonowanie samych fotoradarów, czego skutkiem będą np. zawyżone pomiary prędkości (co oczywiście jest dobrą podstawą do uchylenia mandatu karnego, bądź argumentacji zawartej w sprzeciwie od wyroku nakazowego, czy też przesłanką do nadzwyczajnego wszczęcia postępowania, w sytuacji gdyby postępowanie zostało już prawomocnie zakończone).

Rozkładając sprawę na czynniki pierwsze, przede wszystkim należy wskazać, iż zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Telekomunikacyjnego (Dz. U. 2004, nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), używanie urządzenia radiowego (czyli takiego, które „korzysta” z danego pasma częstotliwości) wymaga pozwolenia radiowego, które jest wydawane w formie decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wprost wskazuje na to przepis art. 143 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Jak udało się nam ustalić, straże miejskie i gminne pracują na swych urządzeniach bez wymaganych zezwoleń, a co za tym idzie – popełniają przestępstwo stypizowane w przepisie art. 208 wyżej powołanej ustawy. I tak, przepis art. 208 ust. 1 wskazuje iż „Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo – odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.”, lecz w ust. 2 Ustawodawca wskazał, że „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”. Oczywiście notoryczne działania straży miejskich i gminnych można ewidentnie podciągnąć pod ustęp drugi, gdyż nie są to jednorazowe przypadki, tylko przemyślana działalność mająca na celu wymuszenie haraczy od kierowców w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak udało nam się ustalić, do tej pory Urząd Komunikacji Elektronicznej wszczął z urzędu aż 44 postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji zakazującej używania urządzeń do pomiaru prędkości, którymi dysponują straże miejskie i gminne (przy czym istotnym jest, iż na dzień dzisiejszy jest w użytkowaniu ponad 100 fotoradarów pracujących na częstotliwościach wojskowych !!, jednak postępowania – póki co – zostały wszczęte w stosunku do ok. 80 podmiotów w przypadku których stwierdzono posiadanie tego typu urządzeń). Co istotne, większość postępowań jest w dalszym ciągu w toku, gdyż Prezes UKE ma na celu wydanie takiej decyzji, w której zawarte zostałoby postanowienie o zabezpieczeniu urządzenia przed dalszym jego używaniem (względnie obsługą), ewentualnie o przejęciu urządzenia do depozytu, na co zezwala przepis art. 203 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne. Ważną kwestią jest fakt, że wydana decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności (art. 203 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne), więc wszelkie odwołania „pokrzywdzonych” tą decyzją straży miejskich i gminnych nie będą skutkowały zawieszeniem wykonania decyzji i możliwością dalszego, bandyckiego używania fotoradarów na tych częstotliwościach.

Pomijając absolutnie obowiązkową kwestię dotyczącą uzyskania stosownego pozwolenia od Prezesa UKE, podmiot cywilny (jakim jest każda straż miejska i każda straż gminna) zobowiązany jest, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r., poz. 161) do przeprowadzenia jednostkowych uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę zakres częstotliwości 33,4 – 34,2 GHz oraz 34,2 – 34,7 GHz. Jak już wcześniej wskazano, straże korzystają z częstotliwości 34,0 oraz 34,3 GHz tak więc jednostkowe uzgodnienia z Ministrem są obligatoryjne. Przed wydaniem decyzji uzgodnień tych w imieniu podmiotów cywilnych, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, dokonuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jednak wobec faktu, iż nie wystąpiono o wydanie stosownych pozwoleń, nie miały miejsca również żadne uzgodnienia.

Jak poinformował w dniu 30 lipca 2015 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na stronie www.uke.gov.pl, obecnie nie jest dozwolona praca urządzeń do pomiaru prędkości w ruchu drogowym wykorzystujących częstotliwości 34,0 GHz oraz 34,3 GHz. Niestety, z informacji jakie do nas docierają, niektóre straże miejskie (i gminne) za nic mają tego typu żądania zaprzestania działalności łamiącej obowiązujące przepisy prawa i w dalszym ciągu dokonują pomiarów tego typu urządzeniami, a co więcej – w dalszym ciągu żądają od właścicieli pojazdów wskazania kierującego bądź użytkownika pojazdu w momencie popełnienia wykroczenia polegającego na przekroczeniu prędkości (pomimo, iż w żaden sposób nie jest to oczywiste – biorąc pod uwagę chociażby fakt, iż pomiary są nieprawidłowe z uwagi na zakłócenia występujące w przypadku korzystania z jednego pasma częstotliwości przez różne urządzenia).

Co ciekawe, jak wyżej wskazano, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wszczął postępowania mające na celu zakazanie używania pasma częstotliwości zastrzeżonego dla wojska – nie jest wspomniane w żadnym miejscu oficjalnej informacji umieszczonej na stronie internetowej UKE jakoby miałyby być to decyzje zawierające pozwolenia radiowe. W związku z powyższym, właściwie pewnym jest, iż za jakiś czas używanie urządzeń do pomiaru prędkości na pasmach częstotliwości zastrzeżonych dla wojska będzie całkowicie zabronione. Ruszy więc kolejna lawina umorzeń spraw wszczętych w sposób nielegalny, bezprawny (pomijając już całkowicie kwestie proceduralne takie jak wszczynanie postępowań poprzez wymuszenia wskazania kierującego, zawarte w wezwaniach alternatywnych typu ABCD), ale również na podstawie dowodów zdobytych tak właściwie w nielegalny sposób.

Dlatego też z tego miejsca, zachęcamy wszystkich kierujących, którzy mają na względzie „dobro wspólne” o masowe wysyłanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych miejscowo prokuratur, mających na celu wszczęcie postępowania karnego z art. 208 Ustawy prawo telekomunikacyjne, jak i oczywiście z art. 231, przy czym należy wskazać, że oba przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności. Ukróćmy wspólnie ten niecny proceder, bowiem jak widać, straż ma za nic obowiązujące powszechnie normy prawne, nagina i łamie przepisy do granic przyzwoitości, podczas gdy samemu wymaga od nas przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości.

Uniwersalny wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znajdziecie tutaj - http://anuluj-mandat.pl/blog/post/zloz-zawiadomienie-o-przestepstwach-straznikow a w razie potrzeby zachęcamy do indywidualnych konsultacji z naszymi Prawnikami poprzez link: http://anuluj-mandat.pl/advice

Przede wszystkim, absolutnie uczulamy na nieprzyjmowanie i nie odsyłanie jakichkolwiek odpowiedzi na wezwania, zgód na przyjęcie mandatu karnego, wskazań kierujących pojazdami, w których choć w jednym miejscu pojawi się nazwa Multanova 6F lub Ramet AD9C / AD9T.  Gdyby jednak zdarzyło się, że ktoś z naszych Czytelników zapłacił mandat wystawiony na podstawie pomiaru dokonanego przez jedno z tych urządzeń, może wystąpić również na drogę sądową (postępowanie cywilne) celem odzyskania uiszczonej (niezasadnie) kwoty, a także wszelkich kosztów jakie ponieśliśmy w takiej sprawie.

Celem krótkiego wyszczególnienia, które straże stosują „niedozwolone ruchy”, wskazujemy przykładowe formacje, które wykorzystują fotoradary pracujące na częstotliwościach przeznaczonych dla urządzeń wojskowych:

Straż Miejska w Nysie, Straż Miejska w Wejherowie, Straż Miejska we Wrocławiu, Straż Miejska w Łodzi, Straż Miejska w Zgierzu, Straż Miejska w Pabianicach, Straż Miejska w Ostrowach, Straż Miejska w Jeżowie, Straż Miejska w Białym Borze, Straż Miejska w Jastrzębiu – Zdroju, Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim, Straż Miejska w Bytomiu, Straż Gminna w Słupsku, Straż Miejska w Wałbrzychu, Straż Miejska w Debrznie, Straż Miejska w Bobolicach, Straż Miejska w Poznaniu, Straż Miejska w Suchaniu, Straż Miejska w Szczecinku, Straż Gminna w Nowych Ostrowach, Straż Miejska w Krotoszynie, Straż Gminna w Kobylnicy, Straż Miejska w Grudziądzu, Straż Gminna w Rzecznicy, Straż Gminna w Dygowie, Straż Gminna w Lewinie Kłodzkim, Straż Gminna w Kęsowie, Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim, Straż Miejska w Kraśniku i wiele, wiele innych.

Na sam koniec warto wskazać oraz zachęcić naszych czytelników do składania skarg o wznowienie postępowania, jeśli zapadł wyrok skazujący (Was) na podstawie dowodu tj. zdjęcia z fotoradaru wykorzystującego częstotliwości wojska. Otóż, jak stanowi art. 540 kodeksu postępowania karnego:

Art. 540 kpk:

„§ 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:

 • w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,”

Jak już wiemy z wcześniejszej części artykułu, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, ten kto używa częstotliwości zastrzeżonej dla wojska popełnia czyn zabroniony zagrożony nawet karą pozbawienia wolności. W związku z powyższym, przesłanka co do uzasadnionej podstawy do przyjęcia, iż cala procedura mogła mieć wpływ na treść zapadłego orzeczenia jest w pełni spełniona. Obrazując – jeśli zapadło prawomocne orzeczenie sądu, w którym to owy sąd uznał nas za winnego – przykładowo – przekroczenia prędkości, możemy starać się o wznowienie takiego prawomocnie zakończonego postępowania, jeżeli dowodem były np. zdjęcia z fotoradarów, które w momencie wykonania fotografii wykorzystywały zastrzeżone dla wojska częstotliwości. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, gdyż biorąc pod uwagę taką kwestię jak możliwe uniewinnienie nas od zarzucanego nam czynu (z uwagi na przepis art. 540 § 1 ust. 1), możemy w dalszej kolejności wnioskować o zadośćuczynienie i odszkodowanie, o czym była już mowa na blogu - http://anuluj-mandat.pl/blog/post/wygrales-z-nami-sprawe-mandatowa-wystap-o-odszkodowanie . Jesteśmy w stanie wywalczyć wtedy zwrot całkowitych poniesionych przez nas kosztów (a mowa tu o wszelkich poniesionych przez nas kosztach – dojazdy, korespondencja, a nawet wszelkiego rodzaju dokumenty wygenerowane za pośrednictwem naszego portalu), oraz  zastrzyk finansowy, który wynagrodzi nam takie bandyckie działania systemu, szumnie nazywane „poprawą bezpieczeństwa”.

Masz informacje o nielegalnym wykorzystywaniu pasm częstotliwości zastrzeżonej dla wojska, przez straż z Twojej okolicy? Czekamy! kontakt@anuluj-mandat.pl

Warto przy tym dodać, że używanie częstotliwości wojskowych przez fotoradary wyglada tylko na wydumany problem prawny, ze skutkiem realnym polegającym co najwyżej na ty, że duże nadajniki wojskowe wpłyną poprzez zakłucenia na wskazania niektórych z takich fotoradarów. Nic bardziej mylnego, to nie zabawa! W przypadku zagrożenia bojowego lub koniecznosci przeprowadzenia intensywnych ćwiczeń takie urzadzenie pomiarowe może wpłynąć na trajektorię lotu rakiety lub wręcz zostać rozpoznane jako jeden z rakietowych celów, powodując poważne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowców, pasażerów oraz okolicznych mieszkańców.

Na koniec informacja uzyskana specjalnie dla Naszych Czytelników! Na zawnioskowane przez nas żądanie udzielenia informacji publicznej, UKE przesłał nam pełen wykaz podmiotów, które zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stosowania fotoradarów pracujących na częstotliwościach wojskowych. Są to następujące formacje:

Wykaz podmiotów które zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego:

 1. Gmina Kobylnica,
 2. Straż Miejska w Rybniku,
 3. Gmina Wicko,
 4. Gmina Biały Bór,
 5. Gmina Pruszcz Gdański,
 6. Straż Miejska w Szczecinku,
 7. Gmina Karpacz,
 8. Gmina Rzeczenica,
 9. Gmina Bobolice,
 10. Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej,
 11. Gmina Nowy Tomyśl,
 12. Straż Miejska w Bochni,
 13. Gmina Sianów,
 14. Straż Miejska Miasta Poznania,
 15. Straż Gminna Gminy Słupsk,
 16. Straż Miejska w Debrznie,
 17. Straż Miejska m. st. Warszawy,
 18. Gmina Jeżów,
 19. Gmina Miłki,
 20. Gmina Skoczów,
 21. GITD,
 22. Straż Miejska Wrocławia,
 23. Gmina Łódź,
 24. Gmina Piotrków Trybunalski,
 25. Straż Miejska Zgierz,
 26. Gmina Nowe Ostrowy,
 27. Gmina Krotoszyn,
 28. Gmina Pabianice,
 29. Gmina Nowy Dwór Gdański,
 30. Gmina Wejherowo,
 31. Gmina Kolno,
 32. Gmina Bydgoszcz,
 33. Gmina Grudziądz,
 34. Gmina Jarocin,
 35. Gmina Mosina,
 36. Gmina Murowana Goślina,
 37. Gmina Suchy Las,
 38. Gmina Kożuchów,
 39. Gmina Nowe Miasteczko,
 40. Gmina Nowogród Bobrzański,
 41. Gmina Złocieniec,
 42. Gmina Człopa,
 43. Gmina Nysa.

 

43 podmioty. Nieźle, co? Na dzień 10.11.2015 r. 43 podmioty są zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego. A to dopiero początek!

Wnioskowaliśmy też o przedłożenie wykazu podmiotów które używają fotoradarów pracujących na zastrzeżonych dla wojska częstotliwościach wojskowych. Jest to 80 formacji, które używają fotoradarów w sposób sprzeczny z polskim prawem, a co za tym idzie – popełniają przestępstwo. Poniżej całe zestawienie, świeżutkie, otrzymane dziś z UKE:

 

 

Jednostka

 

Województwo

 

 

 

 

 

 

1

Straż Miejska w Kraśniku

lubelskie

1

2

Straż Miejska w Nowym Dworze Gdańskim

pomorskie

1

3

Straż Miejska w Wejherowie

pomorskie

4

4

Straż Gminna w Kobylnicy

pomorskie

3

5

Straż Gminna w Wicku

pomorskie

1

6

Straż Gminna w Pruszczu Gdańskim

pomorskie

1

7

Straż Gminna w Rzeczenicy

pomorskie

1

8

Straż Gminna w Słupsku

pomorskie

2

9

Straż Miejska w Debrznie

pomorskie

1

10

Straż Miejska w Kolnie

podlaskie

1

11

Straż Miejska w Bydgoszczy

kujawsko­pomorskie

1

12

Straż Miejska w Grudziądzu

kujawsko­pomorskie

1

13

Straż Miejska w Toruniu

kujawsko­pomorskie

1

14

Straż Miejska w Jarocinie

wielkopolskie

1

15

Straż Miejska w Krotoszynie

wielkopolskie

1

16

Straż Miejska w Mosinie

wielkopolskie

1

17

Straż Miejska w Murowanej Goślinie

wielkopolskie

1

18

Straż Gminna w Suchym Lesie

wielkopolskie

1

19

Straż Miejska w Poznaniu

wielkopolskie

1

20

Straż Miejska w Nowym Tomyślu

wielkopolskie

5

21

Straż Miejska w Kożuchowie

lubuskie

1

22

Straż Miejska w Nowym Miasteczku

lubuskie

1

23

Straż Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim

lubuskie

1

24

Straż Miejska w Złocieńcu

zachodniopomorskie

1

25

Straż Miejska w Człopie

zachodniopomorskie

1

26

Straż Miejska w Pyrzyce

zachodniopomorskie

1

27

Straż Gminna w Dygowie

zachodniopomorskie

1

28

Straż Miejska w Kołobrzegu

zachodniopomorskie

1

29

Straż Gminna w Darłowie

zachodniopomorskie

1

30

Straż Miejska w Szczecinie

zachodniopomorskie

1

31

Straż Gminna w Stargardzie Szczecińskim

zachodniopomorskie

1

32

Straż Miejska w Białym Borze

zachodniopomorskie

3

33

Straż Miejska w Szczecinku

zachodniopomorskie

1

34

Straż Miejska w Bobolicach

zachodniopomorskie

2

35

Straż Miejska w Sianowie

zachodniopomorskie

1

36

Straż Miejska we Wrocławiu

dolnośląskie

3

37

Straż Miejska w Siechnicach

dolnośląskie

1

38

Straż Miejska w Jeleniej Górze

dolnośląskie

1

39

Straż Miejska w Wałbrzychu

dolnośląskie

1

40

Straż Gminna w Lewinie Kłodzkim

dolnośląskie

1

41

Straż Miejska w Lubinie

dolnośląskie

1

42

Straż Miejska w Polkowice

dolnośląskie

1

43

Straż Miejska w Świdnica

dolnośląskie

1

44

Straż Miejska w Karpaczu

dolnośląskie

1

45

Straż Gminna w Mszanie Dolnej

małopolskie

1

46

Straż Miejska w Niepołomicach

małopolskie

1

47

Straż Miejska w Bochni

małopolskie

1

48

Straż Miejska w Kielcach

świętokrzyskie

1

49

Straż Miejska w Starachowicach

świętokrzyskie

1

50

Straż Miejska w Krośnie

podkarpackie

1

51

Straż Miejska w Głogowie Młp.

podkarpackie

0

52

Straż Miejska w Jaśle

podkarpackie

1

53

Straż Miejska w Rymanowie

podkarpackie

0

54

Straż Miejska w Nowej Dębie

podkarpackie

0

55

Straż Miejska w Kołaczycach

podkarpackie

0

56

Straż Miejska w Dębicy

podkarpackie

0

57

Straż Miejska w Tarnobrzegu

podkarpackie

0

58

Straż Miejska w Przeworsku

łódzkie

0

59

Straż Miejska w Łodzi

łódzkie

1

60

Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim

łódzkie

1

61

Straż Miejska w Pabianicach

łódzkie

1

62

Straż Miejska w Zgierzu

łódzkie

1

63

Straż Gminna w Ostrowach

łódzkie

1

64

Straż Gminna w Jeżowie

łódzkie

1

65

Straż Miejska w Nysie

opolskie

1

66

Straż Miejska w Bytomiu

śląskie

1

67

Straż Miejska w Jastrzębiu ­ Zdroju

śląskie

1

68

Straż Gminna w Kamienicy Polskiej

śląskie

1

69

Straż Miejska w Rudzie Śląskiej

śląskie

1

70

Straż Miejska w Rydułtowach

śląskie

1

71

Straż Miejska w Sławkowie

śląskie

1

72

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim

śląskie

1

73

Straż Miejska w Zabrzu

śląskie

1

74

Straż Miejska w Rybniku

śląskie

1

75

Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej

śląskie

1

76

Straż Miejska w Skoczowie

śląskie

1

77

Straż Miejska w Górze Kalwarii

Stołeczne

1

78

Straż Miejska w Warszawie

Stołeczne

2

79

Straż Gminna w Miłkach

warmińsko­mazurskie

1

80

GITD

 

29

 

 

R A Z E M

117

 

Jeżeli któryś z Szanownych Czytelników otrzymał wezwanie z wyżej wymienionych miejsc, napiszcie do nas pomożemy się bronić.

Pomożemy także osobom, które zostały skazane wyrokami prawomocnymi dotyczącymi wykroczeń zarejestrowanych przez powyższe urządzenia, bo w naszej opinii może zachodzić przesłanka do wznowienia postępowania sądowego w trybie nowego art. 113 par. 1 Kodeksu postępowaniach w sprawach o wykroczenia, dzieki czemu jest szansa na wsteczne uzyskanie umorzenia postępowania lub uniewinnienia, co potem z kolei może prowadzić do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za bezprawne skazanie (art. 114 kpw).

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/wygrales-z-nami-sprawe-mandatowa-wystap-o-odszkodowanie

Takie podważenie wyroku niesie z sobą także wsteczne wykreslenie punktów karnych.

Wszystkie osoby zainteresowane skuteczną obroną przed tymi fotoradarami oraz podważeniem wyroków prawomocnych zapraszamy tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/advice

Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ta cała sytuacja jest tylko dodatkowym argumentem w walce z bandyckim systemem sięgania państwa lewą ręką do prawej kieszeni obywateli. Dlatego Czytelnicy mający problemy z innymi fotoradarami mogą się skutecznie bronić sposób z sukcesem testowany przez nas od 2 lat:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradar

 

KK & KM Anuluj-Mandat.pl

 Kategorie