20
08.2018

Krótki przewodnik po postępowaniu administracyjnym, na przykładzie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące
 

            W związku z licznymi pytaniami naszych Klientów dotyczących postępowania administracyjnego, w prosty sposób opiszemy jego przebieg, wskazując kolejne etapy procedury.

 

 

  1. Zdarzenie

 

            Podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego jego zdarzenie, okoliczność faktyczna, która spełnia ustawowo określone przesłanki rozpoczęcia postępowania. Dla przykładu w przypadku prowadzonego przez starostę postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące w związku z ujawnieniem przez właściwy organ (GITD, policję) faktu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h - taką okolicznością zasadniczo drogowa kontrola prędkości.

 

(źródło: auto-swiat.pl)

 

  1. Wszczęcie postępowania - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            W skutek wyżej wskazanego zdarzenia, odpowiedni organ wysyła właściwemu staroście informacje, który to na jej podstawie wszczyna postępowanie. Z perspektywy naszego Klienta, w dużym uproszczeniu, na tym etapie istotnym jest pierwsze pismo jako otrzyma od Starosty  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            To pismo jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ na podstawie art. 10 kpa, strona czyli kierowca może się wypowiedzieć co do twierdzeń, składać wnioski itd.. Z tej perspektywy niekorzystnym jest więc odwlekanie odbioru pisma, szczególnie w tym postępowaniu - ponieważ przepis szczególny stanowi, że już od momentu zatrzymania prawa jazdy toczy się część terminów oraz przewidziane są konsekwencje dla kierowcy.

 

            Pismo to jednak zawiera wiele istotnych elementów:

 

  1. organ wydający - wiemy więc właściwością, którego starosty objęto postępowanie;
  2. znak pisma - szczególnie istotne ze względu na dalszą korespondencję z organem;
  3. podstawa prawna;
  4. wskazanie terminu - należy go zachować przy odpowiedzi do organu;
  5. wskazanie odpowiedniego wydziału, do którego należy kierować pisma.

 

 

            Te pismo w postępowaniu jest istotne, ponieważ to na nie należy odpowiedzieć składając wniosek o umorzenie bądź zawieszenie postępowania. Proszę przeczytać:

 

 

https://anuluj-mandat.pl/post/starostatroche-po-ponad-dwoch-tygodniach-umorzyl-postepowanie-administracyjne-naszego-klienta-w-sprawie-zatrzymania-prawa-jazdy-na-3-miesiace-po-zlozeniu-przygotowanego-przez-nas-wniosku-o-umorzenie-postepowania

 

 

            Uwaga - incydentalnie zdarzyło się, że starosta odstąpił od zasady wysłuchania stron i powyższe zawiadomienie przesyła wraz z decyzją - jest to w naszej opinii podstawa odwoławcza.

 

III. Decyzja administracyjna

 

 

            Niezależnie od treści orzeczonej decyzji, składa się ona z rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia. Ponadto zawiera również szczególnie istotne pouczenia.

 

            Z naszej perspektywy, w przypadku konieczności złożenia odwołania - szczególnie ważna jest treść uzasadnienia, która to właśnie podlega badaniu i w oparciu o którą, piszemy ewentualne odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Decyzja w tym trybie wydawana jest z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza m.in. że wniesienie stosownego odwołania nie wstrzymuje jej wykonania. Dlatego w interesie Klientów jest jak najszybszy odbiór decyzji,  a także jak najszybsze złożenie odwołania do organu wyższej instancji - którym w tym postępowaniu jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Co do zasady, na wniesienie tego odwołania mamy 14 dni od dnia doręczenia.

 

UWAGA - w między czasie kierowca jako strona - może otrzymać szereg pism informacyjnych od organów - ale będących formą dialogu między organami, jednakże te które są kierowane bezpośrednio do strony dla nas istotne; a będą to te opisane wyżej.

 

           

  1. Ewentualne odwołanie od decyzji starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

 

            Jeśli starosta orzeknie w sposób dla nas niekorzystny, wnosimy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To należy zrobić również dość szybko - tak żeby dolegliwość wynikającą z decyzji maksymalnie skrócić.

 

            W tym przypadku również nie należy „przeciągać” odbioru pisma, w związku z wydawaniem decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie jest to dla strony korzystne.

 

            Polecam przeczytać:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/z-cyklu-skuteczne-metody-anulujmandat-stosowane-od-2-lat

 

 

 

  1. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

            W wyniku wniesienia odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze również wydaje decyzję, która kończy postępowanie administracyjne, niezależnie od jej treści.

 

            Uwaga - do tego momentu postępowanie administracyjne jest wolne od kosztów, co oznacza że nawet w przypadku negatywnie rozstrzygniętych pism - strona kosztów nie ponosi.

 

 

https://anuluj-mandat.pl/post/samorzadowe-kolegia-odwolawcze-uchylaja-decyzje-starostow-o-zatrzymaniu-prawa-jazdy-na-3-miesiace-jesli-mandat-nie-byl-przyjety-a-wyrok-sadu-nie-zapadl

 

 

            Następnym ew. krokiem jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ta procedura jest jednak dużo bardziej skomplikowana dlatego w tym zakresie zachęcam zadać pytanie prawne:

 

https://anuluj-mandat.pl/advice

 

A.N - zespół Anuluj-Mandat.plKategorie