01
05.2015

Nowy, ostrzejszy taryfikator mandatów
Zmiany wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

        W dniu 11.04.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

         Powyższe rozporządzenie zwiększając sankcję za niektóre wykroczenia drogowe, oficjalnie ma na celu wymóc większa dyscyplinę na użytkownikach dróg - bardziej prawdopodobna wydaje się jednak teza wskazująca, że zwiększenie owych sankcji ma na celu jedynie wzmocnienie strumienia pieniędzy płynących do samorządów lub Skarbu Państwa kosztem obywateli.

 

         Z raportu o Stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2013 r. - wykonanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (http://www.krbrd.gov.pl/pl/raporty-krajowe.html) wynika między innymi, że nie tylko zachowanie kierowców jest najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce - ale także stan dróg w naszym kraju. Niestety ten wątek nie jest nigdy poruszany w mass mediach - obywatelom wmawia się, że sami są sobie winni i rząd dba o ich bezpieczeństwo zwiększając kary, jakie aparat państwowy może obywatelom wymierzyć - całkowicie ukrywając swoją indolencje w redystrybucji środków w zakresie budowy bezpiecznych dróg i autostrad.

Co do zasady - rozporządzenie zwiększa swobodę, często niedoświadczonych funkcjonariuszy w kwestii ostrzejszej oceny, co znajduje swoje odzwierciedlenie np.   w dodanym przepisie: Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwotę mandatu zwiększa się o 200 zł.

Ponadto zmieniono brzmienie następujących punktów taryfikatora Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami - wyłączono wyraźnie czterokołowiec, ale tylko, dlatego by dodać tenże w innym miejscu - w sposób nieodgadniony połączono go z motorowerem. Na tej samej zasadzie dodano kategorie wózek rowerowy. Nasz rozporządzający niesłusznie uznaje, że im więcej wyda regulacji - tym lepiej będzie oceniany.

Do punktu nakładającego karę za dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej - dopisano jeszcze dwa miejsca: strefa zamieszkania i strefa ruchu pojazdu. Ten ruch na pewno spowodowany był przez działania tabunów nieodpowiedzialnych ojców uczących swoje pociechy podstaw techniki prowadzenia pojazdów tradycyjnie w swoich pojazdach. Zdaniem władzy jak widać bezpieczniejszym jest, gdy świeżo upieczony właściciel uprawnień nie ma szans wcześniej wypracować sobie przy rodzinie właściwych odruchów i zachowań. Co jest debilizmem i działaniem pod prąd światowych doświadczeń wypracowanych przez Brytyjczyków, Australijczyków czy Amerykanów. Jest to kolejny przejaw ogólnej tendencji traktowania polskich obywateli jak osoby upośledzone, z zaburzoną możnością oceny sytuacji - które trzeba prowadzić za rękę i dawać po łapkach.

Zmiany w poszczególnych częściach:

 1. W części I „Przepisy o ruchu pieszych” dodano wyżej już opisane przewinienie w postaci:

Niestosowanie się̨ do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się̨ po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba, że porusza się̨ po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku

Wysokość grzywny - do 100 zł  - wcześniej od 20 zł do 500 zł

Pozostałe przepisy pozostają bez zmian.

 1. W części II „Zasady ogólne i przepisy porządkowe” zmieniono 2 punkty:
 2. a) Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem - wysokość grzywny 100 zł, tu dodanym elementem jest „czterokołowiec” (radość policjantów niewymowna bo będzie można w końcu karać kierowców quadów)
 3. b) Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym - wysokość grzywny 100 zł, tu dodanym elementem jest także „czterokołowiec”
 4. W części IV „Kierujący” zmieniono cały szereg przepisów:
 5. a) Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę̨ niemającą:

a’) uprawnienia do kierowania pojazdami - grzywna 500 zł

b’) uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu - grzywna 300 zł

Zmiana polegająca na dodaniu „z wyłączeniem czterokołowca lekkiego”

 1. b) Następnie dodano:

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę̨ niemającą do tego uprawnienia - grzywna 200 zł - zmiana w zakresie dodania „czterokołowcem lekkim” - czyli kolejne rozszerzenie katalogu; nie zdefiniowano jednak pojęcia.

 1. c) Zmieniono punkt 188:

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym

- grzywna 100 zł, zmiana polega na dodaniu nowej kategorii pojazdu „wózek rowerowy”.

 1. d) W związku z depenalizowaniem jazdy rowerem po spożyciu alkoholu, prezes rady ministrów dodał 2 punkty o następującej treści:

a’) Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż̇ mechaniczny przez osobę̨ znajdującą̨ się̨ w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu - grzywna 500 zł

b’) Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż̇ mechaniczny przez osobę̨ znajdującą̨ się̨ w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - grzywna od 300 do 500 zł

 1. W części IV „Inne wykroczenia” dokonano następujących zmian:
 2. a) dodano następujące punkty:

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę̨ niemającą wymaganych uprawnień́ - grzywna w wysokości 300 zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

a’) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo, pomimo że nie nadają̨ się̨ one do spełnienia swojego przeznaczenia - grzywna w wysokości od 50 do 200 zł

b’) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu - grzywna w wysokości 50 zł

 1. b) następnie dodano szereg nowych sankcji dotyczących wykroczeń przy parkowaniu:

Posługiwanie się̨ przez osobę̨ do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym - grzywna w wysokości 300 zł

Posługiwanie się̨ przez osobę̨ do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się̨ do znaków drogowych:

a’) B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli” - grzywna w wysokości 500 zł - wcześniej 250 zł; czyli dwukrotny wzrost grzywny - oczywiście w przypadku spełnienia obu przesłanek

b’) B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” - grzywna w wysokości 400 zł -

c’) B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” - grzywna w wysokości 400 zł - ponownie obie przesłanki; ale wzrost 4-krotny!

d’) B-39 „strefa ograniczonego postoju” - grzywna w wysokości 400 zł - ponownie obie przesłanki - zagrożenie karą wzrasta ze 100 zł do 400 zł

e’) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - grzywna 800 zł (sic!) - wcześniej 500 zł; wzrost o 300 zł!

f’) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b  - grzywna 800 zł (sic!) wcześniej 500 zł; wzrost o 300 zł!

Niestety taką karę otrzyma także osoba, która podjedzie odebrać osobę niepełnosprawną.

 1. W części V „Znaki i sygnały drogowe”:

Nowe brzmienie nadano pkt 204 a: B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...... t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż̇ ...... t” - grzywna 500 zł, zmiana polegająca na zwiększeniu grzywny z 350 zł

 1. W części VI „Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” nowe brzmienie otrzymały punkty 241 i 242, mianowicie:
 2. a) Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię̨ zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż̇ 500
 3. b) Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę̨ znajdującą̨ się̨ w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię̨ zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż̇ 500

Zobacz obrazek niżej i porównaj ze starym taryfikatorem http://anuluj-mandat.pl/blog/post/mandat-odmowa-przyjecia-wezwanie-i-wyrok-a-punkty-karne

Ta oraz dziesiątki innych zmian w prawie spowodowana jest tak naprawdę niemożnością dokonania odpowiednich zmian przez miłościwie nam panujących w przestrzeni użyteczności publicznej. Zamiast szukać rozwiązań systemowych, które realnie wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego - rządzący wolą penetrować, i tak permanentnie czyszczone, kieszenie obywateli

Dlatego Anuluj-Mandat.pl oprócz wsparcia w skutecznej walce z fotoradarami uruchomił pomoc indywidualną naszych prawników http://anuluj-mandat.pl/advice, z której możne skorzystać także w sprawach "na gorącym uczynku" - co ważne największe są szanse na wygraną jeśli się odmówiło przyjęcia mandatu, a ostatecznie można coś zrobić gdy od przyjecia mandatu nie minęło 7 dni (to ostateczny czas na jego uchylenie)

Przygotowaliśmy też poradnik jak się świadomie i właściwie zachować podczas kontroli drogowej, jakie mamy obowiązki ale także jakie mamy prawa:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/poradnik-dla-kierowcow-podczas-kontroli-drogowej

Dogadaliśmy sie też z jedną ze znanych firm miedzynarodowych produkujacych nawigacje samochodowe z radaroostrzegaczami, by nasi czytelnicy nie tylko mogli taniej kupić te urządzenia pozwalające uniknąć przykrych niespodzianek, ale też by użytkownicy tych urzadzeń lub darmowych aplikacji na smarfona mogli za darmo korzystać z naszej ochrony prawnej - co zresztą zauważyła prasa:

http://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-jazdy/utrata-prawa-jazdy/717107,Zmiany-przepisow-dotyczacych-predkosci-jak-nie-stracic-prawa-jazdy.html

Aby skorzystać z naszej darmowej oferty trzeba przede wszystki wejsć tu, poczytać i ściągnąć aplikację

http://anuluj-mandat.pl/coyote

 

Natomiast co do fotoradarów to trzeba pamietać, że wezwania z nich są nielegalne więc można się skutecznie obronić:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradar

Oraz, że polskie prawo nie przewiduje eutomatycznej egzekucji kasy i punktów z mandatu doręczonego pocztą - o czym nikt do tej pory nie wiedział, a MY od kilku dni piszemy jak przeciwdziałać takim praktykom

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-zawiesic-egzekucje-z-mandatu-niedoreczonego-w-sposob-prawidlowyKategorie