18
04.2015

PORADNIK DLA KIEROWCÓW PODCZAS KONTROLI DROGOWEJ
Prawo do zatrzymania przysługuje co do zasady Policji. Funkcjonariusz zatrzymujący nas osobiście powinien być w pełni umundurowany. Samo zatrzymanie może zostać dokonane „tarczą”, ręką lub latarką ze światłem czerwonym(w przypadku słabej widoczności). Mamy prawo się nie zatrzymać jeżeli próbuje nas zatrzymać Policjant nieumundurowany (w obszarze niezabudowanym) lub nie w pełni umundurowany, a my mamy uzasadnione wątpliwości, czy ta osoba jest funkcjonariuszem policji lub innej straży – powinniśmy powiadomić telefonicznie najbliższą jednostkę Policji o tym fakcie.

Dodatkowo, Policja ma prawo zatrzymać nas używając urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; art. 129 ust 1 pkt 12) ustawy prawo o ruchu drogowym. (np. skorzystanie z sygnalizacji świetlnej oznacza, iż kierujący powinien, zwolnić a następnie zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu lub podążać za radiowozem). Przepisy przewidują zatrzymanie pojazdem powietrznym.

Należy Pamiętać, iż ustawa o ruchu drogowym oraz inne ustawy również upoważniają inne służby do dokonywania kontroli – w różnych zakresach, np. Straż Parku, Strażnicy Leśni, Straż Graniczna, Organy Celne, Straż Gminna (Miejska) oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). Zgodnie z przepisami Straż Gminna (Miejska), nie może zatrzymać do kontroli pojazdu naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego. (art. 129 ust 3 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym). Dlatego Strażnicy nie mogą stosować wideorejestratorów i wideoradarów.

Najszersze uprawnienia do przeprowadzania kontroli posiada Policja. Funkcjonariusze ITD mogą przeprowadzać kontrolę w zakresie trzeźwości, transportu drogowego, rażącego nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Służba ta może legitymować uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu oraz sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Strażnicy Gminni (Miejscy) są uprawnieni do zatrzymania pojazdów (za wyjątkiem sytuacji opisanej wcześnie); sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem; używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu; legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu; sprawdzenia wykonania obowiązku powiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zgodności stanu pojazdu z danymi w dowodzie rejestracyjnym.

Dodatkowo Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu. mogą też legitymować kierowcę i karać za złe parkowanie.

Strażnicy Leśni lub Strażnicy Parku mogą przeprowadzać kontrolę na terenach lasów lub parków narodowych w stosunku do kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. W ramach tych kontroli mogą oni zatrzymywać pojazdy; legitymować uczestnika ruchu drogowego; wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.

 

W przypadku zatrzymania przez uprawnioną do tego służbę, należy w pierwszej kolejności, zachować spokój (pozostać w samochodzie, trzymać ręce na kierownicy) i wykonywać polecenia policjanta (wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, okazać dokumenty, obowiązkowe wyposażenie samochodu, dowód posiadania polisy OC). Pasażer również powinien pozostać w pojeździe i wykonywać polecenia kontrolującego.

 

Policjant ma prawo sprawdzić:

-     dokumenty kierującego i pojazdu (art. 129 ust 1 pkt 1 – 2b ustawy prawo o ruchu drogowym)

„legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu”, „sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem [..]”,

-     stan trzeźwości nie tylko kierującego (art. 129 ust 1 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym)

„żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;”

-     stan techniczny pojazdu, (art. 129 ust 2 pkt 4 ustawy prawo o ruchu drogowym)

„sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;” Policjant ma prawo zbadać stan techniczny prowadząc pojazd.

 

Policjant ma prawo wydawać polecenia (art. 129 ust 2 pkt 7 lit b ustawy prawo o ruchu drogowym)

„kontrolowanemu uczestnikowi ruchu co do sposobu jego zachowania;”

 

Policjant ma prawo uniemożliwić:

-     kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

-     korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

-     korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,

-     kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

Policjant ma obowiązek rozpocząć kontrolę od podania swoich danych (swój stopień, imię, nazwisko) oraz przyczynę zatrzymania. Dodatkowo na żądanie kontrolowanego, powinien okazać legitymacje. Dane o których mowa w powyższych zdaniach, muszą być podane w taki sposób, abyśmy mogli je spisać.

W przypadku kontroli prędkości urządzeniem ISKRA-1, nie przyjmuj mandatu. Urządzenie to nie spełnia wymogów ustawowych dot. Kontroli prędkości. Sądy coraz częściej  uniewinniają kierowców skontrolowanych tym urządzeniem.  Szerzej o urządzeniu poczytasz na blogu anuluj-mandat.pl

(Poniżej zdjęcie urządzenia)

 

W momencie zatrzymania mamy dwie możliwości

 1. Przyjąć Mandat. Kierujący przyznaje się do winy, a sprawa zostaje zakończona prawomocnie.
 2. Odmówić przyjęcia Mandatu. Konsekwencją odmowy przyjęcia mandatu jest skierowanie przez organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, wniosku o ukaranie do sądu (art. 99 k.p.w.). Przepisy nie pozwalają funkcjonariuszowi do wystawienia mandatu w przypadku, gdy kontrolowany początkowo odmówił jego przyjęcia, a następnie, jeszcze w terminie dopuszczającym nałożenie mandatu karnego, zadeklarował chęć jego przyjęcia. Sąd nie jest związany ustaleniami funkcjonariusza i powinien przeprowadzić postępowanie niezależnie od stanowiska kontrolującego. Jeżeli są wątpliwości czy popełniliśmy zarzucane wykroczenie to powinniśmy odmów przyjęcia mandatu karnego. Skierowanie bowiem sprawy do Sądu może spowodować obciążenie Nas kosztami postępowania sądowego i grzywną – zazwyczaj na poziomie mandatu - tylko w przypadku, gdy organ udowodni nam sprawstwo wykroczenia (My nie musimy udowadniać swojej niewinności).

UWAGA: nie jest prawdą, że w sądzie grozi nam kara 5000 zł. Za jedno wykroczenie drogowe najwyższa możliwa kara to 3000 zł, ale ona nie występuje w przypadku odmowy przyjęcia mandatu lecz w przypadkach takich wykroczeń gdzie od razu sprawa jest kierowana do sądu przez Policjanta. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu grozi nam przed sądem kara grzywny współmierna do czynu, czyli na poziomie taryfikatora mandatu (najczęściej plus/minus 200 zł).

 

Kontrolujący zatrzyma:

 1. dowód rejestracyjny. (art. 132 ustawy prawo o ruchu drogowym) Jeżeli 1) zostanie stwierdzone lub będzie uzasadnione przypuszczenie, że pojazd: a) zagraża bezpieczeństwu (w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy), b) zagraża porządkowi ruchu, c) narusza wymagania ochrony środowiska; 2) okaże się, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo; 3) nasz dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) jest zniszczone/uszkodzone w stopniu powodującym jego nieczytelność; 4) istnieje uzasadnione podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego); 5) kontrolujący stwierdzi, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną; 6) nie okażemy dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem członkowskim; 7) pojawi się uzasadnione przypuszczenie, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
 2. prawo jazdy (art. 135 ustawy prawo o ruchu drogowym). Zatrzyma zatrzymać, za pokwitowaniem w razie: a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy, g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, h) przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kontrolujący może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Po ostatniej nowelizacji dodano sytuacje w której policjant może zatrzymać prawo jazdy. Mianowicie Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku „ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym”. oraz w przypadku „przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób pojazdem komunikacji miejskiej”.

 

"UWAGA!!

Wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest równoznaczne z zawieszeniem uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowanie pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy stanowi wykroczenie określone w art. 94§1 kw (prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień), a po orzeczeniu zakazu przez Sąd – stanowi przestępstwo z art. 244 kk.w oparciu o  Art. 104a. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 1. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.
 2. 2. Do osób, o których mowa w ust. 1, których uprawnienia zostały zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.
Jednakże nie ma to zastosowania do osób które przekroczyły dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h gdyż o nich stanowi art. 135 ust. 1 pkt. 1a  lit. a a także do osób które przewoziły liczbę osób większą niż dopuszczalna gdyż o nich mówi art. 135 ust.1 pkt. 1a lit. b.
 
W przypadku tych osób nie ma podstawy prawnej która wskazywała by że w momencie odebrania przez funkcjonariusza prawa jazdy następuje zawieszenie uprawnień. A zatem do czasu wydania decyzji administracyjnej przez właściwego starostę  (i uprawomocnienia się) o zatrzymaniu tych uprawnień na 3 miesiące wciąż posiadamy nasze uprawnienia a jedyną sankcją do tego czasu jest mandat karny 50 zł bez punktów karnych za brak dokumentu podczas kontroli.

Natomiast w przypadku, gdy kontrolowany nie posiada przy sobie prawa jazdy Policjant nie może zatrzymać prawa jazdy na trzy miesiące i wydać postanowienia (oraz pokwitowania) o jego zatrzymaniu, może natomiast ukarać kontrolowanego mandatem w wysokości 50 zł. za brak blankietu prawa jazdy w momencie kontroli.

W przypadku bezprawnego zatrzymania prawa jazdy przez Policjanta (np. w oparciu o wskazanie ISKRY-1) należy się zgłosić po pomoc do prawników Anuluj-Mandat.pl pod adres http://anuluj-mandat.pl/advice

 

PAMIĘTAJ

 • Zatrzymaj się do kontroli. Nie zatrzymanie się jest karalne.
 • Nie opuszczaj pojazdu, bez wyraźnego polecenia kontrolującego.
 • Wykonuj wszystkie polecenia kontrolującego.
 • Jeżeli zatrzymano ci prawo jazdy lub dowód rej., żądaj pokwitowania przy zatrzymaniu.
 • Masz prawo nie przyjąć Mandatu.
 • Masz prawo odmówić złożenia wyjaśnień.
 • Masz prawo do obrony (możesz milczeć, a nawet kłamać, nie musisz sam siebie obciążać).
 • Masz prawo nie zgadzać się ze stanowiskiem Kontrolującego.
 • Masz prawo dochodzić swoich racji m.in. przed Sądem.
 • Masz prawo rejestrować obraz i dźwięk podczas kontroli oraz wizerunek funkcjonariusza nawet bez jego zgody.
 • Masz prawo publikować zarejestrowany przebieg kontroli oraz wizerunek funkcjonariusza bez uzyskania jego zgody.
 • Masz prawo domagać się imienia i nazwiska, numeru służbowego funkcjonariusza oraz podania jego jednostki,
 • Masz prawo złożyć skargę na funkcjonariusza do komendanta jego jednostki
 • Masz prawo po stwierdzeniu podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza lub popełnienia przez niego wykroczenia podczas kontroli złożyć stosowne doniesienie organom ścigania.

 

UWAGA:

Miejsce, w którym dokonywana jest kontrola, powinno być bezpieczne zarówno dla nas jak i pozostałych uczestników ruchu, stąd może się zdarzyć, iż policja każe nam pojechać za radiowozem w inne miejsce niż miejsce zatrzymania. W przypadku, gdy kazano nam się zatrzymać na jezdni lub poboczu, gdzie jest to zabronione, policjant przed przystąpieniem do kontroli powinien włączyć niebieskie światło błyskowe, o co możemy go poprosić. W przypadku gdy Policja zatrzymuje w miejscu niewłaściwym musimy sie posłuchać ale powinniśmy zarejestrować to zdarzenie i złożyć na najbliższy posterunek doniesienie o popełnieniu wykroczenia przez funkcjonariuszy.

 

Pamiętaj: Zawsze w przypadku problemów możesz się zwrócić do Prawników Anuluj-Mandat.pl z zapytaniem prawnym „co robić?” lub zlecić im przygotowanie pisma procesowego dającego szansę uratowania sytuacji.

http://anuluj-mandat.pl/advice

 

Pamiętaj: Obecnie ryzyko utraty Prawa Jazdy jest niewspółmiernie duże do zarzucanego czynu, należy więc zrobić wszystko, by skutecznie unikać wykroczeń i policyjnych patroli, oraz mieć dowody ew. nadużyć mundurowych. Dlatego Anuluj-Mandat.pl rekomenduje zaopatrzenie się w aplikację komórkową Coyote z radaroostrzegaczem, nawigacją, wideorejestratorem oraz naszą darmową ochroną prawną, lub zakup urządzenia Coyote ze strefami częstych kontroli, ograniczeniami i darmowymi dokumentami Anuluj-Mandat.pl do ochrony przed mandatami. Oto skuteczna profilaktyka, warto z niej skorzystać!

https://www.coyote.pl/pl/produkty/promocje/ochrona-doskonala.html

 

Niniejszy poradnik - który został sporządzony na 1 rocznicę powstania Anuluj-Mandat.pl (przez ten rok pomogliśmy 15 tys. użytkowników) - stanowi wykaz najistotniejszych przepisów regulujących kontrolę ruchu drogowego. Wskazane w stopce przepisy zawierają szczegółowe regulacje.

 

                                                                                                                             www.Anuluj-Mandat.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego

Stan prawny na dzień 18 kwietnia 2015 r.

 

Ponadto warto przeczytać:

Jak powinni być oznakowani funkcjonariusze podczas kontroli:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-powinien-byc-oznakowany-fotoradar-oraz-funkcjonariusz-podczas-kontroli-predkosci

Nienależy sie bać videorejestratorów w nieoznakowanych radiowozach;

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/nie-bojmy-sie-wideorejestratorow-policyjnych-w-nieoznakowanych-pojazdach

Korzystne dla obywateli wyroki dotyczące ISKRY-1 i innych "suszarek":

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/wyroki-dotyczace-iskry-i-innych-recznych-radarow

Zarzuty do radarów laserowych:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/punkt-celowniczy-widoczny-w-wizjerze-radaru-ultralyte-lti-20-20-nie-jest-wcale-obrazem-promienia-lasera-orzekl-sad-w-zamosciu

Zmuszenie do zdjęcia blokady bez płacenia mandatu:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/tak-nasi-czytelnicy-wygrywaja-bez-sadu-w-kwestii-parkowania-i-zdjecia-blokady

Przyjęty mandat też czasem można uchylić, ale jest na to 7 dni:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/uchylamy-mandat-ktory-przyjelismy

 

 

Powyżej, uchylony mandat z ISKRY pomimo jego przyjęcia przez kontrolowanego, ale gdyby nie przyjął byłoby łatwiej.

Uwaga: w przytoczonej przez Sąd podstawie prawnej jest literówka, oczywiscie chodzi o Rozporządzenie z 20 stycznia 2004 r. 

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.015.0000129,metryka,rozporzadzenie-ministra-gospodarki-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wymagan-metrologicznych-ktorym-powinny-odpowiadac-przyrzady-do-pomiaru-predkosci-pojazdow-w-ruchu-drogowym.html 

 

Czasem nasyła się komornika i liczy punkty pomimo braku prawidłowego wręczenia mandatu:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/egzekucja-kasy-i-zabranie-prawa-jazdy-bez-doreczenia-mandatu

 

Inny Poradnik: 10 przykazań nękanego za fotoradar

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradar

Niniejszy poradnik można pobrać też w formie darmowego PDF wraz z resztą porad (prawa góra bloga)

 

WAŻNE!!! TU MASZ PORADNIK W PDF do pobrania PORADNIK DLA KIEROWCÓW PODCZAS KONTROLI DROGOWEJ

A ten szablon musisz koniecznie mieć w samochodzie podczas kontroli, będziesz wiedział czy jakieś Twoje prawa nie zostały złamane i miał materiał dowodowy w prezypadku nadużyć funkcjonariusza

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/skontroluj-kontrolujacego-cie-funkcjonariusza-na-drodze-szablon-do-pobrania

 

UWAGA: ZNALEŹLIŚMY METODĘ JAK SIĘ BRONIĆ SKUTECZNIE PRZED UTRATĄ PRAWA JAZDY NA 3 MIESIĄCE

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-sie-bronic-skutecznie-przed-zatrzymaniem-prawa-jazdy-na-3-miesiace

 

 

 Kategorie