24
07.2018

Sąd odmawia wszczęcia postępowania w sprawie, w związku z pomiarem Iskrą-1 - co to oznacza?
W odpowiedzi na artykuł

http://www.rp.pl/Prawo-drogowe/301179964-Mandat-za-przekroczenie-predkosci-z-Iskry---sad-odmawia-wszczecia-postepowania.html

 

 

 

 

Omawiane postanowienie Sądu Rejonowego w Białogardzie z 9 grudnia 2017 r. (sygn. akt VII W 692/17) zostało opublikowane na profilu facebookowym „Prawo kierowcy”.

 

            W przypadku skorzystania z odmowy przyjęcia mandatu przez kierowcę, funkcjonariusze policji mogą wszcząć postępowanie przeciwko kierowcy, poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o ukaranie.

 

            Ogólny artykuł o odmowie przyjęcia mandatu:

 

 

 

https://anuluj-mandat.pl/post/mandat-odmowa-przyjecia-wezwanie-i-wyrok-a-punkty-karne

 

            źródło:wiadomości24.pl

 

            Taki wniosek powinien zawierać szereg zgromadzonych np. na przesłuchaniu informacji takich jak:

 

1) imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości;

2) określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia;

3) wskazanie dowodów;

4) imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego.

 

            Ponadto w przypadku składania wniosku przez oskarżyciela publicznego wniosek winien zawierać wskazanie

 

1) przepisów, pod które zarzucany czyn podpada;

2) miejsca zatrudnienia obwinionego oraz, w miarę możności, danych o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych;

3) pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono;

4) wysokości wyrządzonej szkody;

5) stanowiska osoby sporządzającej wniosek;

6) sądu właściwego do rozpoznania sprawy;

7) danych dotyczących uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli oskarżyciel powołuje się na tę okoliczność.

 

            Tak sporządzony i złożony wniosek jest podstawą wszczęcia postępowania oraz omawiając problem w skrócie, rozpoznania wniosku przez sąd, który nadaje sprawie dalszy bieg, bądź jak w omawianej sytuacji odmawia wszczęcia postępowania.

 

            Na marginesie należy wskazać, że sądy najczęściej w przypadku złożenia wniosku, w pierwszej kolejności wydają wyroki nakazowe, oto kilka słów o takim właśnie wyroku:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/wyrok-nakazowy-co-to-za-zwierze

 

            W opisywanym właśnie orzeczeniu Sąd odmówił wszczęcia postępowania na podstawie art. 5 par. 1 pkt. 1 kpw, który brzmi:

 

Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia.

 

            I tak w omawianej sprawie, Sąd w uzasadnieniu wskazał, że w opinii biegło sporządzonej w analogicznej sprawie - czy dotyczącej również pomiaru prędkości miernikiem Iskra-1, pomiar nie mógł być uznany za prawidłowy. Sąd podkreślił podnoszony przez nas argument, że przyrząd którym dokonano pomiaru nie spełnia wymogów metrologicznych.

 

            Co więcej, a co jest naszym koronnym argumentem przeciwko Iskrze-1, Sąd podkreślił, że istnieje możliwość wskazania przez urządzenie prędkości innego pojazdu, co wynika z samej budowy miernika, nawet znajdującego się dość znacznej odległości od miejsca pomiaru.                                    Warto też wskazać kolejne argumenty Sądu, które w zasadzie potwierdzają podnoszone przez nas od dawna zarzuty wobec urządzania, mianowicie że urządzenie nie identyfikuje pojazdu, którego prędkość jest mierzona, przerzucając tą czynność na operatora urządzenia, co samo z siebie budzi poważne wątpliwości. Jest to bardzo ważne zdanie, ponieważ część sądów w Polsce twierdzi, że identyfikacja pojazdu mierzonego może być wynikiem wspólnego działania  niewłaściwie działającego urządzenia i mogącego przecież dokonać czynność wadliwie - funkcjonariusza.

 

            Ciekawa jest również uwaga Sądu, że na przekłamanie pomiaru ma wpływ nawet włączony wentylator klimatyzacji czy nawiewu.

 

            Tego typu orzeczenia są wydawane przez sądy w całej Polsce, również w wyniku przygotowywanych przez nas pism:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/wyroki-dotyczace-iskry-i-innych-recznych-radarow

 

https://anuluj-mandat.pl/post/wazny-wyrok-sadu-uzywanie-przez-policje-radaru-iskra-1-jest-nielegalne

 

 

            Podsumowując Sąd wskazał, że urządzenie Iskra-1 w ogóle nie powinno być używane do pomiarów prędkości, co Anuluj-Mandat wskazuje od wielu lat.

 

            Przykrym faktem jest, że mimo tak powszechnej wiedzy o wadliwości urządzenia, jest ono nadal szeroko stosowane w Polsce.

 

            Ten Kierowca jest jednak już wolny od postępowania, bądź i Ty - złóż zlecenie na poradę prawną bądź pismo procesowe:

 

https://anuluj-mandat.pl/advice

 

A.N. - zespół AMKategorie