29
04.2015

Robimy zdjęcia, filmy i zawiadamiamy o wykroczeniach popełnianych przez funkcjonariuszy
Obywatel w Polsce jest tresowany wszelkimi sposobami, by grzecznie płacił za każdy popełniony przez siebie błąd i to najmniejszy, nawet gdy funkcjonariusze sami przy okazji popełniają wykroczenia i przestępstwa, albo nawet gdy czuje się niewinny, bo funkcjonariusze to władza, a władza jest bezkarna i władza ma zawsze rację.

Otóż tak nie musi byc i nie może.

Ani funkcjonariusze to nie władza, gdyż oni mają społeczeństwu służyć, ani nie są bezkarni, bo mają psi obowiązek przestrzegać prawa bardziej niż obywatele, gdyż posiadają szereg uprawnień i przywilejów, których nie wolno nadużywać, ani nie są nieomylni - co czesto udaje się naszym Czytelnikom (z pomocą naszych Prawników) wykazać w praktyce.

 

Nie musimy więc być baranami potulnie idącymi na strzyżenie, gdy stwierdzamy, że dzieje nam się krzywda i że funkcjonariusz sam popełnia przestępstwo lub wykroczenie.

Ba, nie tylko mamy prawo reagować na takie przypadki, ale także obowiązek (wychowawczy zresztą też - bo może zniechęcić do konfabulacji we wniosku do sądu i eliminuje na przyszłość pewne zachowania mundurowych) zgłaszać wszelkie przypadki łamania prawa, a więc stwierdzonych przestepstw czy wykroczeń. To nic nie kosztuje, zazwyczaj nie  jest absorbujace, bo dobrze udokumentowany fakt popełnienia czynu zabronionego (zdjęcie, film) powinien powodować wszczęcie postepowania z urzędu, bez przesadnej konieczności przesłuchiwania zgłaszającego.

 

 

No właśnie, ważne są dwie sprawy: dowód i pewność, że dany czyn jest zabroniony.

Dowodem będzie każda fotografia dokonana komórką + opis czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia, oraz każdy film z komórki, videorejestratora samochodowego lub aparatu cyfrowego wraz z opisem miejsca i daty zdarzenia/ Oczywiście najlepiej by było, aby dowód zawierał numery rejestracyjne samochodu słuzbowego funkcjonariuszy, numer służbowy, imie nazwisko no cokolwiek, co pozwoliłoby organom ścigania zidentyfikować czarną owcę w swoim gronie.

 

Szczęściem dziś każdy dysponuje co najmniej tel. komórkowym wiec załóżmy, że o dowody nie trudno. Pytanie kiedy funkcjonariusz popełnia wykroczenie i jak, oraz gdzie o złożyć stosowne zawiadomienie.

O tym kiedy funkcjonariusz popełnia przestepstwo i jak zlożyć zawiadomoenie dotyczące tych poważniejszych spraw już pisaliśmy tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/zloz-zawiadomienie-o-przestepstwach-straznikow

 

Opisywaliśmy też prawa i obowiązki funkcjonariuszy na patrolu albo przy ustawianiu fotoradarów, których niedopełnienie nie musi być przestępstwem ale może już być wykroczeniem.

O czynach zabronionych Policjantów korzystających z nieoznakowanych pojazdów z videorejestratorami poczytać można tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/nie-bojmy-sie-wideorejestratorow-policyjnych-w-nieoznakowanych-pojazdach

O czynach zabronionych podczas pomiarów prędkości i kontroli tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-powinien-byc-oznakowany-fotoradar-oraz-funkcjonariusz-podczas-kontroli-predkosci

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/poradnik-dla-kierowcow-podczas-kontroli-drogowej

 

Ale by wszystko było pod ręką, przygotowaliśmy kompleksową opinię prawną na temat wykroczeń dokonywanych przez osoby mające chronić społeczeństwo przed wykroczeniami, zawierającą przy tym informację jak sporzadzić takie zawiadomienie i gdzie je złożyć. Przeczytajcie, komórki w dłoń i działajcie, bo prawo obowiązuje każdego, a święte krowy nie istnieją, co krowy muszą w końcu zacząć rozumieć. Pomóżmy im w tym.

 

Opinia prawna w sprawie wykroczeń popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Gminnej i GITD.

 

1. Czy funkcjonariusz może popełnić wykroczenie?

 

Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę, że sam fakt bycia funkcjonariuszem Policji, Straży Miejskiej, Straży Gminnej czy GITD nie sprawia, że taka osoba jest nietykalna. Nie jest. Warto więc zgłaszać wszelkie przewinienia funkcjonariuszy takie jak parkowanie na zakazie bądź w niewyznaczonym do tego miejscu, notoryczne łamanie przepisów drogowych, ustawienie kontroli drogowej w miejscu niedozwolonym, niewłaściwe oznakowanie kontrolujących i inne. Pamiętajmy, że funkcjonariusz odpowiada nie tylko dyscyplinarnie za popełnione przestępstwa, ale ponosi także odpowiedzialność karną. Każdy funkcjonariusz – czy to Policji, SM, SG czy GITD zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, tak jak każdy inni użytkownik drogi. Od tej zasady istnieją wyjątki kiedy to kierujący pojazdem uprzywilejowanym może pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych (art. 53 ust. 12 pkt. 2 PoRD) jednak tylko, gdy łącznie są spełnione 3 warunki:

  • uczestniczy:
  1. w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  2. w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
  3. w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona,
  • pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego,
  • w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Jak widać, jest to katalog zamknięty. Ustawa wskazuje wprost jakie przesłanki muszą być spełnione aby jakikolwiek z funkcjonariuszy mógł „legalnie łamać przepisy o ruchu drogowym”, bez ponoszenia konsekwencji. W każdym innym przypadku nieprawidłowe parkowanie, wyprzedzanie „na trzeciego”, nie stosowanie się do znaków drogowych bądź sygnalizacji świetlnej itd. stanowi naruszenie zasad ruchu drogowego przez funkcjonariusza i uzasadnia wszczęcie postępowania w sprawie ukarania sprawcy wykroczenia.

2. W jaki sposób i do kogo składamy zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez funkcjonariuszy?

 

W związku z faktem, że od dnia 17 maja br. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, wszelkie rejestratory czyli np. wideorejestratory, smartfony, telefony komórkowe z funkcją nagrywania i robienia zdjęć, aparaty fotograficzne, a także wszelkiego typu urządzenia do robienia zdjęć bądź nagrywania filmów będą mogły być podstawą do wszczęcia postępowania o wykroczenie. Warto zatem dopełnić swego obywatelskiego obowiązku i nagrywać bądź fotografować wszelkie wykroczenia popełniane przez funkcjonariuszy, a następnie składać zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, występując od razu w charakterze pokrzywdzonego (co jest istotne, bo jako pokrzywdzony jesteśmy stroną postępowania przygotowawczego co wiąże się z tym, że mamy prawo zaznajamiać się z treścią akt  za zgodą prowadzącego postępowanie, składać wnioski o dokonanie czynności dowodowych i być przy nich obecnym, a także mamy prawo do zaskarżania orzeczenia organu prowadzącego postępowanie). Warto przypomnieć, że w rozumieniu polskiego prawa pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne – takie jak życie, zdrowie, mienie lub cześć – zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Oczywiście brawurowa jazda funkcjonariuszy po mieście bądź niestosowanie się do znaków drogowych i świetlnych sprawia, że nasze zdrowie, a nawet życie jest zagrożone przez takie wybryki.

Podstawą naszego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez funkcjonariusza Policji, SM, SG czy ITD są dowody. Tak więc nie bójmy się fotografowania czy też nagrywania wszelkich niecnych zachowań panów policjantów czy strażników, bo to nasza broń w walce z ich bezprawiem!

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez funkcjonariusza składamy bezpośrednio (odpowiednio) do:

  • Komendanta Policji,
  • Komendanta Straży Miejskiej bądź Gminnej,
  • Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Każda z w/w osób ma obowiązek przyjąć nasze zawiadomienie, a następnie przekazać sprawę celem wyjaśnienia do odpowiedniego działu, który to winien sporządzić odpowiednią notatkę służbową i niezwłocznie podjąć czynności celem ustalenia sprawcy wykroczenia. Pamiętajmy aby nie dać się zbyć! Jeśli którakolwiek z wyżej wskazanych osób bezpodstawnie odmówi przyjęcia zawiadomienia, pomimo miażdżących dowodów, które oczywiście załączymy do złożonego przez nas zawiadomienia, możemy złożyć na taką osobę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk (Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza – przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków). Przełożony funkcjonariusza który popełnił wykroczenie winien jest wyciągnąć wobec niego konsekwencje (jeśli to konieczne – służbowe), a także za popełnienie wykroczenia drogowego – nałożyć mandat w odpowiedniej wysokości (wg. taryfikatora) oraz punkty karne.

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia składamy w formie pisemnej. Można złożyć je osobiście w jednostce – warto mieć ze sobą kopię, na której potwierdzą nam przyjęcie zawiadomienia. Jeśli jednak wysyłamy zawiadomienie pocztą, należy pamiętać aby zachować kopię dla siebie, a zawiadomienie wysłać listem poleconym (z potwierdzeniem nadania). Przyda nam się to, gdybyśmy ewentualnie musieli spierać się z organem w sytuacji np. nieustosunkowania się do naszego zawiadomienia, uzyskania informacji o odmowie wszczęcia postępowania wobec sprawcy wykroczenia itd.

 

3. Wobec jakich czynów zabronionych popełnionych przez funkcjonariuszy powinniśmy złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

 

Wszelkie wątpliwości w tym temacie wyjaśni najlepiej tabela z zestawieniem przykładowych wykroczeń, których notorycznie dopuszczają się funkcjonariusze wszelkiej maści:

 

Lp.

Naruszenie

Kwalifikacja prawna

Akt prawny

1.

Niestosowanie się do ograniczenia prędkości

Art. 92 a KW

Kodeks wykroczeń

2.

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (przejazd na czerwonym)

Art. 91 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

3.

Niestosowanie się do znaków drogowych

Art. 91 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

4.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym

Art. 13 UpRD w zw. z art. 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

5.

Wyprzedzanie „na trzeciego”

Art. 24 UpRD w zw. z art. 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

6.

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

Art. 17 ust. 2 UpRD w zw. z art. 90 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

7.

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

Art. 46 UpRD w zw. z art. 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

8.

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

Art. 53 ust. 2 w zw. z art. 90 lub 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

9.

Naruszenie postanowień wynikających ze znaku P-20 „koperta”

Art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 UpRD w zw. z art. 90 lub 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

10.

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

Art. 47 UpRD w zw. z art. 90 lub 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

11.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

Art. 49 ust. 2 pkt 1 UpRD w zw. z art. 90 lub 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

12.

Niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”

Art. 97 lub art. 92 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

13.

Niestosowanie się do znaków drogowych B-36 „zakaz zatrzymywania się”

Art. 97 lub art. 92 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

14.

Niestosowanie się do znaków drogowych P-4 „linia podwójna ciągła”

Art. 97 lub art. 92 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

15.

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

Art. 92 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

16.

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

Art. 51 ust. 1 i 2 UpRD w zw. z art. 88

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

17.

Niestosowanie się do znaków drogowych P-21 „powierzchnia wyłączona”

Art. 97 lub art. 92 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

18.

Niestosowanie się do znaków drogowych B-2 „zakaz wjazdu”

Art. 97 lub art. 92 § 1 KW

Kodeks wykroczeń

19.

Postój całego pojazdu na chodniku

Art. 47 UpRD w zw. z art. 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

20.

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

Art. 45 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 90 lub 97 KW

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

Kodeks wykroczeń

 

 

 

Pamiętajmy, że każdy funkcjonariusz obowiązany jest działać w granicach prawa i jest tym prawem związany, a wykroczenia popełnione przez funkcjonariuszy „bolą podwójnie”. To, że pełni służbę nie oznacza, że jest nietykalny, a respektowanie przepisów prawa go nie dotyczy. Warto więc wziąć sprawy w swoje ręce i skoro oni tak ochoczo każą nas, obywateli za każde, nawet najdrobniejsze przewinienie, to my możemy zacząć kierować się zasadą „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.

 

KK z Anuluj-Mandat.pl

 

 

 

WZÓR ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA

 

Miejscowość, data

Dane zawiadamiającego:

(imię, nazwisko, adres)

                                                          

Komendant  Miejskiej Policji w…

/Komendant Straży Miejskiej w …

/Komendant Straży Gminnej w …

/ Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w ….

  1. ………..

… - …  Miejscowość

 

 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA

Działając w imieniu własnym, niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez niezidentyfikowanego funkcjonariusza Policji w …….... / Straży Miejskiej w ……… / Straży Gminnej w ………. / Inspekcji Transportu Drogowego w ……... wykroczenia polegającego na …………………… (opisujemy dokładnie na czym polegało przestępne działanie, wskazujemy miejsce i godzinę jego popełnienia i wszelkie inne dane, które pomogą w zidentyfikowaniu sprawcy) i wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego w niniejszej sprawie, a także pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej.

UZASADNIENIE

W dniu …… o godzinie ……. byłem świadkiem zdarzenia polegającego na ……………………… popełnionego przez jakiegoś funkcjonariusza Policji ….. / SM / SG / ITD., poruszającego się pojazdem służbowym o nr rejestracyjnym …………… , nr boczny pojazdu ……………….. . Funkcjonariusz nie zastosował się do obowiązującego znaku drogowego / sygnalizacji świetlnej / wymusił pierwszeństwo / zaparkował w niewyznaczonym miejscu, tj. popełnił wykroczenie z art. ……….. ustawy Kodeks Wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114).

Na dowód powyższego do niniejszego zawiadomienia załączam:

- zdjęcia (sztuk ….),

- nagranie w formacie …. (sztuk ….).

 

Z uwagi na powyższe, wnoszę o niezwłoczne podjęcie stosownych działań zmierzających do ukarania sprawcy, tj. wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego w niniejszej sprawie.

Ponadto, wnoszę o informowanie mnie o wszelkich działaniach podjętych w niniejszej sprawie.

 

Z poważaniem,

XYZ

 

 

 

 

Załączniki:

- zdjęcia (szt. ….),

- nagrania w formacie … (szt …)

 

 

 

Każde zawartych w niniejszym tekście zdjęć utrwalających niewłasciwe zachowania funkcjonariuszy lub złe oznakowanie fotoradaru zostało nadesłane do nas przez Internautów lub umieszczone zostało na naszym fanpage. Aż tyle ale i tylko tyle. Każde bowiem powinno być jeszcze dowodem w sprawie o wykroczenie funkcjonariusza, nadesłanym niezwłocznie wraz z zawiadomieniem. Oczywiście pietnować publicznie gamoni trzeba, więc dziękujemy, że nadsyłacie je do nas i prosimy o więcej, ale też od razu zawiadamiajcie organy ścigania, że inni funkcjonariusze zamiast być wzorem praworządnych zachowań beztrosko popełniają wykroczenia. Teraz już wiecie jak to robić.

Niemniej fotki przesyłamy tędy http://anuluj-mandat.pl/contact a filmy wysyłamy tutaj video@anuluj-mandat.pl (można umieścić na dysku google i udostepnić)

Natomiast, jeśli chcesz się upewnić czy funkcjonariusz działał własciwie i czy ma jego zachowanie wpływ na Twoją sprawę zapytaj prawników Anuluj-Mandat.pl http://anuluj-mandat.pl/advice

 Kategorie