13
05.2015

Strażnicy z Nadarzyna mierzą prędkość w samochodach serwisowych
W poprzednim tygodniu Straż Gminna w Nadarzynie zastosowała niespotykany podstępo w stosunku do kierowców, mierząc prędkość fotoradarem w taki sposób, że podszywali się pod jakieś służby serwisowe.

 

 

Zdjęcia nadesłał nasz Czytelnik Wiktor Majewski z Nadarzyn.tv

 

Czy wolno im?

Oto nasza opinia na ten temat:

 

Ocena zgodności postępowania Straży Gminnej w Nadarzynie w zakresie dokonywania pomiarów prędkości pojazdów i aktualnego stanu prawnego.

 

            Tytułem wstępu należy przytoczyć podstawę prawną dokonywania pomiarów prędkości przez funkcjonariuszy Straży gminnej (Miejskiej) - mianowicie Strażnicy  gminni (miejscy) mogą wykonywać kontrolę ruchu drogowego w gminach lub miastach, w których zostały utworzone na podstawie art.129b Prawo o ruchu drogowym. Z punktu widzenia naszych rozważań, ważnym wydaje się być przepis artykułu ust. 2 pkt 1 lit. b czyli  Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenie rejestracyjnego. Ważne wydaje się również być dictum zawarte w ust. 3 pkt 3, który stanowi: W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2 (j.w.- przyp. red.) strażnicy gminni (miejscy) są upoważnienie do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może być w ruchu. Ponadto warto podkreślić, że miejsca dokonywania czynności kontrolnych, strażnicy gminni (miejscy) winni uzgodnić z właściwym miejscowo komendantem powiatowym policji. Ponadto sama kontrola odbywa się na podstawie wydanego przez w/w organ upoważnienia - co należałoby sprawdzić w pierwszej kolejności.

            Szczegółowa regulacja przedmiotu rozważań tego moduły została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 18 lipca 2008 wydanego na podstawie art. 131 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

           

            W tym miejscu należy przytoczyć art. 14 tego rozporządzenia, który stanowi, że w przypadku strażników gminnych (miejskich), strażnik wykonuje czynności kontrolne tylko w umundurowaniu, które zapewnia jej łatwą rozpoznawalność - czego emanacja  na pewno nie jest pojazd z wielkim napisem SERWIS. SM w Nadarzynie stosuje podstęp wobec kierowców. Tego typu postępowanie jest szczytem chamstwa i ewidentnym przykładem grabienia obywateli przez Państwo już na poziomie gminy. W tym miejscu należy przytoczyć jedną z podstawowych zasad prawa administracyjnego - Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa! Ponadto istnieje jeszcze dyrektywa pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej. Gmina w Nadarzynie tego rodzaju postępowaniem obraża owe zasady.

 

            Należy jeszcze rozważyć samo ustawienie urządzenia rejestrującego przy skrajni drogi. Urządzenie jest niewidoczne i stoi prawie na asfalcie - wobec czego powoduje zagrożenie w ruchu drogowym.  Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem funkcjonariusz wykonujący czynności musi je wykonywać w miejscu widocznym i bezpiecznym. Urządzenie to ze wszech miar nie jest ani widoczne z daleka ani nie jest umiejscowione w bezpiecznym miejscu - do czego funkcjonariusz jest zobowiązany rozporządzeniem vide - mandat może zostać nałożony tylko w przypadku dokonania pomiaru w warunkach opisanych w rozporządzeniu -  w przypadku nie wywiązania się przez funkcjonariusza z dictum zawartego w rozporządzeniu, może być to przyczyną odmowy przyjęcia mandatu.

 

            W związku z powyższym, należy poważnie zastanowić się nad złożeniem zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, mając również na uwadze, że co do zasady jesteśmy do tego zobowiązani. Funkcjonariusz ustawiając urządzenie rejestrujące tak blisko drogi; właściwie naruszając pas drogowy dopuszcza się czynu, który został stypizowany w art. 86 Kodeksu Wykroczeń - Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Trzeba pamiętać, że funkcjonariusze Straży Miejskiej podlegają przepisom tak samo jako każdy obywatel.

 

            Co więcej, zastosowanie przez funkcjonariuszy takiego podstępu wraz z ewentualnym nałożeniem mandatu może doprowadzić osobę fizyczną do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania co zostało stypizowane w Kodeksie Karnym w art. 286 i czyn ten podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

            Ponadto funkcjonariusz łamie także przepisy kodeksu drogowego - co również zasługuje na zawiadomienie Policji - jest to art. 46 Kodeksu drogowego - Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia - funkcjonariuszowi na zdjęciu grozi za to od 100 do 300 zł grzywny.

 

            Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego - każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości, natomiast osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

 

A.Nawrocki - Prawnik Anuluj-Mandat.pl

 

Zasady oznakowania fotoradarów i funkcjonariuszy podczas kontroli prędkości:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-powinien-byc-oznakowany-fotoradar-oraz-funkcjonariusz-podczas-kontroli-predkosci

 

Wzór zawiadomienia o wykroczeniu funkcjonariuszy:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/robimy-zdjecia-filmy-i-zawiadamiamy-o-wykroczeniach-popelnianych-przez-funkcjonariuszy

 

Wzór zawiadomienie o przestępstwach dokonanych przez funkcjonariuszy:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/zloz-zawiadomienie-o-przestepstwach-straznikow

 

Poradnik jak się bronić skutecznie gdy otrzymasz wezwanie z fotoradaru:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradar

 

UWAGA: w przypadku gdy otrzymasz zdjęcie z fotoradaru lub wezwanie bez zdjęcia nadesłane z SG w Nadarzynie o opublikowaną przez nas fotografie możesz wykorzystać zarzucając strażnikom, że pomiar był dokonany przez organ nieuprawniony. To oni muszą wtedy udowodnić, że było inaczej, nie wiemy bowiem od ilu miesięcy stosują taki podstęp, czy to podstęp czy wypożyczyli fotoradar jakiejś firmie prywatnej i ile to jeszcze będzie trwało. W razie czego zapytaj naszych prawników co robić dokładnie http://anuluj-mandat.pl/advice

 Kategorie