30
10.2015

Dowód, że można uchylić przyjęty mandat z miernika laserowego Ultralyte LTI 20-20
Kierowca był zakrecony i spieszył się dlatego przyjął mandat, jednak potem poradził sobie mając tą wiedzę:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/punkt-celowniczy-widoczny-w-wizjerze-radaru-ultralyte-lti-20-20-nie-jest-wcale-obrazem-promienia-lasera-orzekl-sad-w-zamosciu 

i na podstawie Art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wystąpił do sądu w ciagu 7 dni o jego uchylenie. Szczęściem trafił na mądrego Sędziego:

Wszystko dzieki zmienionemu 1 lipca 2015 r. przepisowi, który powoduje realną mozliwość uchylenia mandatu nałożenego bez dowodów winy

Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

§ 1a. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w trybie określonym w § 1, jeżeli grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2. Podlega on również uchyleniu, gdy grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1–1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

§ 1b. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli: 1) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem; 2) potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty. § 4. W razie wydania ponownego rozstrzygnięcia w sprawie, w której uchylono prawomocny mandat karny, nie można orzec na niekorzyść obwinionego, jeżeli uchylenie mandatu nastąpiło z przyczyn wskazanych w § 1b

TAAK, jeszcze rok temu było zdecydowanie trudniej:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/uchylamy-mandat-ktory-przyjelismy 

Pomimo to, że jest łatwiej, to jeszcze łatwiej jest się bronić GDY W OGÓLE SIĘ ODMÓWIŁO PRZYJĘCIA MANDATU. Zawsze bowiem lepiej walczyć od poczatku mądrze o sprawiedliwe traktowanie niż odkręcać to, co się samemu zabagniło.

Z radością odnotowujemy przy tym, że ten kierowca jak i wielu innych, poradził sobie dysponując wiedzą, której upublicznianiem się zajmujemy. 

Niemniej jeśli TY nie masz czasu i zacięcia by walczyć samemu zawsze możesz zapytać naszych prawników, czy w Twojej sprawie można coś jeszcze zrobić i skorzystać z naszego wsparcia.

http://anuluj-mandat.pl/advice 

Czym jednak będziesz mniej popełniał błedów juz na wstepie i czym bardziej świadome zachowanie bedziesz prezentował tym bedzie szansa większa. Na poczatek zapoznaj się z Tym i pobierz nasz formularz do konroli kontrolujacego Cie funkcjonariusza, a potem nie szczyp się z jego wypełnianiem. Masz nie tylko obowiązki ale i prawa:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/poradnik-dla-kierowcow-podczas-kontroli-drogowej

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/skontroluj-kontrolujacego-cie-funkcjonariusza-na-drodze-szablon-do-pobrania

 

Zespół Anuluj-Mandat.pl

 Kategorie